Voor de sterrenbeelden
Ram, in het weekend kan je nog mooi meeprofiteren van de mooie driehoek tussen de Maan en Uranus, die in jouw teken staat. Maar overmoed kan jou later in de week de das om doen. Je bent met een roekeloze Mars nu snel geneigd om veel te veel hooi op je vork te nemen. Het is wel een prachtige stand en het geeft jou tomeloze energie, maar wees wel realistisch!

Stier, als Aardeteken profiteer jij mee van de energie van de Maan en Saturnus. Het maakt je wel een beetje kritisch en afkeurend. Daar schop jij jouw omgeving mee tegen de schenen. Let daar wel een beetje op. Richt je beter op de liefde, want een unieke stand op relationeel gebied maakt het jou mogelijk om een verpletterende indruk te maken. Hier kan je slim gebruik van maken.

Tweelingen, jouw leven gaat gewoon zijn gangetje en je trekt je niet veel aan van de druk van de Maan en Saturnus. Jij weet meer de kracht van Jupiter en Mars te benutten om een sportieve bezigheid op te pakken. Je kan nu veel doen aan je conditie. Verdiep je ook eens in een andere voedingsgewoonte of levensstijl, om nog meer resultaat te krijgen. Jupiter en Mars samen in huis 6, die kans krijg je maar eens in de 12 jaar!

Kreeft, jij doet nu alles voor je gezinnetje. Daar geniet je zelf ook van. Of je bent heel erg CreaBea. Zo erg zelfs, dat jij kan overwegen om je beroep er van te maken. Alles wat met expressie en creativiteit te maken heeft, heeft nu jouw aandacht. Dat kan nog wel eens succesvol worden. Je voelt je gelukkig en voldaan. En met zoveel planeten in jouw 7e huis van de liefde word je op liefdesgebied ook niet overgeslagen.

Leeuw, jij voelt je als Vuurteken iets minder goed in je vel zitten. Je snapt al die drukte om je heen niet. Het liefst houd je een winterslaap. Je begint zelfs te brommen, wanneer anderen je op willen porren. Groot gelijk, Leeuw. Iedereen mag zijn eigen tempo bepalen en als jij de hele dag lui op de bank wil hangen, dan doe je dat. Vanaf de bank weet jij trouwens ook instructies te geven!

Maagd, jij bent in het weekend met de Maan in jouw teken helemaal in je nopjes. Er lijkt dan geen rem op je te zitten. Je pakt alles ijverig aan en kwebbelt aan één stuk door. Tot vervelens aan toe. Jouw omgeving snapt jou niet zo goed en wil soms gezellig achterover leunen en een borrel drinken. Je hebt echter geen rust en vindt 24 uur in één dag nog te kort om alle werkzaamheden te doen.

Weegschaal, in het weekend kan jij ook nog profiteren van de mooie energie, maar in de loop van de week haak je af. Dan ga je liever winkelen, of ben je het liefst in jouw eigen vertrouwde omgeving bezig. Je zou ook even naar het Casino kunnen gaan, want er spelen standen, dat jij zomaar de Jackpot kan winnen. Jij werkt iets minder hard, maar ontvangt het meeste voordeel. Is dat niet mooi?

Schorpioen, jij bent opeens immens populair. Altijd leuk natuurlijk. Je kan je charme nu mooi aanwenden om er hogerop mee te komen. In het weekend met de Maan in huis 11 weet jij veel belangrijke contacten aan te trekken. De Node in 10 belooft je een super carrière. Naast je charmes en je looks moet je het ook van de communicatie hebben. Veel planeten in huis 3 maken je zeer gebekt en ad rem.

Boogschutter, als Vuurteken begrijp jij deze vibe niet zo erg. Jij wil gewoon jouw ding doen en met rust gelaten worden. Je bent eindelijk aan het bijkomen van alle drukte van Saturnus door jouw teken en nu trekt jouw omgeving aan je. Je wordt er zelfs een beetje humeurig van. Het liefst ben je thuis en bemoei jij je met je financiën en je administratie. Als een echte Dagobert Duck wil je nu je geld tellen.

Steenbok, met maar liefst vier planeten in jouw sterrenbeeld ben jij helemaal in je knollentuin. Nu in het weekend de Maan ook nog eens in een Aardeteken staat, ben je helemaal niet meer tegen te houden en doe je overal nog eens een schepje bovenop. Als enige van de twaalf sterrenbeelden weet jij Saturnus prima te hanteren. Het maakt je nog doortastender, meer volhardend, serieus en confronterend.

Waterman, jij bent een Luchtteken en trekt je weinig aan van alle Aarde invloeden. Jouw omgeving probeert jou meer op praktische zaken te wijzen. Dat kan bij jou zelfs in het verkeerde keelgat schieten, want hun structuur en manier van aanpak is niet jouw methode. Achter de schermen werk jij zoal aan je eigen plannetjes en ondervind je toch de voordelen van deze standen.

Vissen, Neptunus staat prachtig bij jouw Zon. Op creatief en spiritueel vlak weet jij mooie resultaten te behalen. Met in het weekend de Maan in huis 7, wordt het ook nog eens een super romantisch en gezellig weekend. Ook voor jou doen zich schitterende kansen voor nu Mars en Jupiter samenstaan in het waterteken Schorpioen! Een studie of een reis biedt jou enorme voordelen. Leg ook eens nieuwe contacten, Vissen!
©astromedium annette kok

Google Translate

For the constellations
Aries, during the weekend you can benefit from the beautiful triangle between the Moon and Uranus, which is in your sign. But overconfidence can get you up late in the week. With recalcitrant Mars you are quickly inclined to take far too much hay on your fork. It is a beautiful stand and it gives you unbridled energy, but be realistic!

Taurus, as Earth sign you profit from the energy of the Moon and Saturn. It makes you a bit critical and disapproving. There you kick your environment against the shins. Pay attention to that. Focus more on love, because a unique stand in relational area makes it possible for you to make an overwhelming impression. You can make smart use of this.

Gemini, your life just goes by and you do not attract much from the pressure of the Moon and Saturn. You know how to use the power of Jupiter and Mars to tackle a sporting activity. You can now do a lot about your condition. You also have to dig into another dietary habit or lifestyle to get even more results. Jupiter and Mars together in house 6, you get that chance once every 12 years!

Cancer, you are doing everything for your family now. You also enjoy that yourself. Or you are very much CreaBea. So much so, that you can consider making your profession out of it. Everything that has to do with expression and creativity now has your attention. That can sometimes be successful. You feel happy and satisfied. And with so many planets in your 7th house of love you will not be skipped in love.

Leo, you feel like Fire Sign in your skin a little less well. You do not understand all the pressure around you. You prefer to keep a winter sleep. You even start to grow, when others want to poke you up. Big right, Leo. Everyone can set their own pace and if you want to hang lazily on the couch all day, then you do that. From the bank you also know how to give instructions!

Virgo, you’re completely in the mood with the Moon in your sign on weekends. There does not seem to be a brake on you. You tackle everything diligently and chatter in one piece. To the worst of it. Your environment does not understand you so well and sometimes wants to sit back and drink a drink. However, you have no rest and still find it too short 24 hours in one day to do all the work.

Libra, at the weekend you can also benefit from the beautiful energy, but in the course of the week you will be hooked off. Then you prefer to shop, or you prefer to work in your own familiar environment. You could also go to the Casino, because there are games that you can win the Jackpot. You work less hard, but receive the most benefit. Is not that nice?

Scorpio, you are suddenly immensely popular. Always nice of course. You can now use your charm beautifully to get higher up. In the weekend with the Moon in house 11 you know how to attract many important contacts. The Node in 10 promises you a super career. In addition to your charms and your looks, you also need communication. Many planets in house 3 make you very bad and ad brake.

Sagittarius, as Fire sign you do not understand this vibe very much. You just want to do your thing and be left alone. You are finally recovering from all the hustle and bustle of Saturn by your sign and your environment is now attracting you. You even get a bit moody about it. Ideally, you are at home and you interfere with your finances and your administration. As a real Scrooge Duck you now want to count your money.

Capricorn, with no less than four planets in your constellation, you are completely in your garden. Now that in the weekend the Moon is also in an Earth sign, you are not at all stopping and you do a little bit more than anywhere else. As the only one of the twelve constellations, you know how to handle Saturn perfectly. It makes you even more decisive, more persevering, serious and confrontational.

Aquarius, you are an Air Sign and you attract little of all Earth influences. Your environment tries to point you more to practical matters. That can even go wrong in you, because their structure and approach is not your method. Behind the scenes you work on your own plans and you still experience the advantages of these positions.

Pisces, Neptune is beautiful with your Sun. You can achieve great results on a creative and spiritual level. With the Moon at home 7 in the weekend, it is also a super romantic and cozy weekend. There are also wonderful opportunities for you now that Mars and Jupiter are united in the water sign Scorpio! A study or a trip offers you enormous advantages. Also put new contacts, Pisces!
©astromedium annette kok

1798146_445076935625686_2089766652_n