3 Jan alhoewel de horoscoop van vandaag er verrassend goed uitziet, staat er toch het nodige aan heftigheid op het programma. Allereerst gaat de Maan van teken verwisselen en loopt in de loop van de ochtend het sterrenbeeld Leeuw binnen. Pas ’s middags komen we een beetje op gang. De nauwe samenstand tussen Mars en Jupiter is zeer heftig en die leg ik heel positief uit. Grootse plannen, mooie dromen, fantastische voornemens, schitterende vooruitzichten. Het kan niet op. Doe hier iets mee, want Mars en Jupiter staan niet zo vaak samen en al helemaal niet in het mooie aspect van vandaag. Zij staan prachtig naar de Zon en Pluto! En nog eens naar Neptunus toe! Er doen zich vandaag hoegenaamd geen slechte aspecten voor. Waarom voelen we ons dan zo verward? Omdat Uranus Direct gaat lopen. De kracht die daarmee vrijkomt is te vergelijken met een opstijgend vliegtuig. Je hoort de aanjaagmotoren, de wielen komen van de grond, de vleugels van het vliegtuig vangen de meest gunstige wind en dan dat sensationele moment dat je achterin je stoel wordt gedrukt en het vliegtuig omhoog komt. Dat gevoel geeft Uranus. Uranus werkt dus positief, maar niet voor iedereen. Iedereen kan er wel iets positiefs van maken. Kijk hierbij welk huis wordt geraakt, met andere woorden: kijk waar jouw Uranus bij geboorte staat, want in dat huis doen zich veranderingen en verbeteringen voor. Kijk verder waar Uranus in je Solaar staat en ook niet onbelangrijk waar Uranus Transit door je horoscoop gaat. Dat kan natuurlijk niet iedereen, maar daar zijn goede astrologen voor. Ik wil het ook voor je doen, maar dan duurt het wel 14 dagen voor je antwoord hebt, want ik ben nog met de aanvragen voor de Jaarhoroscopen bezig.  Ik heb daar enige vertraging mee vanwege familieomstandigheden en ben dat op dit moment aan het inlopen.
Toch is het de moeite, want Uranus loopt nu de komende tijd een half jaar weer vooruit.
{Bestel een Uranus rapport bij mij voor 10 euro door dit bedrag over te maken op:

Iban NL60 INGB 0004 2881 83
ten name van Astromedium

Stuur vervolgens een mail met beknopte omschrijving  in welke fase je nu zit naar
andromediums@gmail.com]. [ja, je leest het goed…andromediums]

4 Jan de dagen dat Uranus keert zijn roerig, dus kan er van alles gebeuren. Ook het verkeer, het wereldgebeuren reageert hier heftig op. Een slapende vulkaan kan zomaar uitbarsten. Een ogenschijnlijk vriendelijk iemand draait plotseling door. Een volk komt ineens in opstand. Een regering valt of er wordt iemand uitgeknikkerd. Alles wat onder druk van de ketel stoom moet uitblazen borrelt plotseling op. De Maan, de Node doen hieraan mee. Let wel: Uranus hoeft beslist niet negatief uit te pakken, maar wat gebeuren moet, gaat gebeuren, vooral omdat vandaag de Maan en Node en Jupiter en Mars in een vierkant staan. Uranus gaat over bliksem, vuur, elektriciteit, vulkanen, uitbarstingen, kruiddampen en dergelijke. We zullen dan ook horen van ergens op de wereld een explosie, uitbarsting, massale stroomstoring of wat dan ook.
Met Uranus valt niet te spotten, maar zorgt er wel voor dat de pus uit de puist gaat, de stoom uit de ketel en de druk weer naar beneden gaat.
Fijne Uranus Direct!
©astromedium annette kok

Google Translate

3 Jan Although the horoscope of today looks surprisingly good, there is still some seriousness on the program. First of all, the Moon will change signs and in the course of the morning the zodiac sign will enter Lion. Only in the afternoon we get a little started. The close conjunction between Mars and Jupiter is very intense and I explain that very positively. Great plans, beautiful dreams, fantastic intentions, beautiful prospects. It can not be done. Do something with this, because Mars and Jupiter are not often together and certainly not in the nice aspect of today. They are beautiful to the Sun and Pluto! And once again to Neptune! There are no bad aspects today. Why do we feel so confused then? Because Uranus is going to run Direct. The force that is released with this can be compared to a rising plane. You hear the booster motors, the wheels come off the ground, the wings of the plane catch the most favorable wind and then that sensational moment that you are pushed in the back of your seat and the plane comes up. That feeling gives Uranus. Uranus therefore works positively, but not for everyone. Everyone can make something positive about it. Look at which house is hit, in other words: look where your Uranus is born, because changes and improvements occur in that house. Look further on where Uranus is in your Solaar and also irrelevant where Uranus Transit goes through your horoscope. Not everyone can, of course, but there are good astrologers for that. I want to do it for you too, but it will take 14 days for you to answer, because I am still working on the applications for the annual horoscopes. I have some delay because of family circumstances and I am currently running into that.
Still, it is worthwhile, because Uranus is now going forward again for six months.
{Order an Uranus report with me for 10 euros by transferring this amount to:

Iban NL60 INGB 0004 2881 83
in the name of Astromedium
Then send a mail with a brief description in which phase you are currently sitting
andromediums@gmail.com].
4 Jan the days that Uranus turns are troubled, so anything can happen. Also the traffic, the world events reacts violently to this. A dormant volcano can just erupt. A seemingly friendly person suddenly turns around. A people suddenly revolts. A government is falling or someone is being kicked out. Anything that has to blow out steam under pressure from the boiler suddenly starts to bubble. The Moon, the Node participate. Note: Uranus certainly does not have to work out negatively, but what has to happen is going to happen, especially because today the Moon and Node and Jupiter and Mars are in a square. Uranus is about lightning, fire, electricity, volcanoes, eruptions, crosses and the like. We will also hear from somewhere in the world an explosion, eruption, massive power outage or whatever.
Uranus can not be spotted, but it ensures that the pus goes out of the whelk, the steam from the boiler and the pressure goes down again.
Fine Uranus Direct!
© astromedium annette kok

afbeelding Colscol

uranus550final

 

 

Advertentie