Voor Nederland en België zal het Nieuwe Jaar 2018 voelen als een nieuw begin. Gezien het T-kruis in de horoscoop dienen we nog wel het één en ander op te ruimen, vooral op het gebied van familie[karma] of in het algemeen de thuissituatie of de woning of woonomgeving in het algemeen.
Veel Europeanen zijn door omstandigheden vaker thuis komen te zitten  of hebben minder grip gekregen op hun thuissituatie.
Op dat gebied willen we zaken op orde brengen. We willen de familiebanden meer aanhalen en ons verantwoordelijk opstellen naar dierbaren, zorgdragen voor het gezin of de familie. Helaas is de woonomgeving daar nog niet helemaal op ingesteld, waardoor er een praktische oplossing dient te komen om verantwoordelijkheden en woongenot te kunnen combineren.
Dit geldt ook voor de kleine zelfstandigen en de ZZP ers, die vanuit huis moeten werken. Dikwijls is de woning niet geschikt om ook als praktijkruimte of kantoorruimte te dienen. Hier willen we iets aan doen.
Vaker dan anders zullen de Nederlanders of buurlanden zorg willen dragen voor hulpbehoevende familie, waardoor familie hun intrek neemt in de woning. Dit levert praktische problemen op. Veel mensen hebben momenteel een bepaalde mantelzorgtaak naar een dierbare of een familielid. Dit zal als trend zich het komende jaar gaan voortzetten.

Zoals velen onder ons al in de afgelopen jaren 16 en 17 hebben bemerkt, was het een heftig jaar. 2018 kenmerkt zich als een jaar van “bijkomen” van alle drukte. We zijn meer coulant naar onszelf toe. We gaan massaal uitslapen, cocoonen en stellen ons enigszins als een kluizenaar op. Maar dan wel een kluizenaar, die er is voor familie en vrienden. Geen sober en armoedig huis, maar met een warm en gezellig nest, waar vooral het gevoel van veiligheid, geborgenheid en liefde moet worden gevoeld en verspreid. We zullen minder behoefte hebben om naar buiten te gaan, althans, de restaurants, bioscopen, evenementen ed. zullen het een stuk stiller krijgen. Het is pas op de plaats en waarderen wat we hebben.
2018 geldt echt als een jaar van: “zoals het klokje thuis klikt, klikt het nergens”.

Verder zal het bijna onze levensopdracht worden om weer meer contact te gaan zoeken met andere mensen en vriendschappen te sluiten. Met de Node in huis elf, zijn we te vervreemd geraakt van onze sociale contacten. De Node staat hierbij in Leeuw, waardoor we ons mogen openstellen voor de ander en minder moeten opgaan in individueel gedrag.
De Maan staat in huis 9, waardoor Europeanen zich gevoelsmatig eenzaam en niet begrepen voelen. Toch heel veel behoefte houden aan afzondering en rust, en op zijn tijd een wandeling in de natuur of een kort en mogelijk anoniem bezoek aan het buitenland.

Met de financiën komt het in 2018 helemaal goed. De staat kan de kassen spekken, de economie zal richting hoogtepunt gaan en daar kunnen wij met zijn allen van meeprofiteren. Daar hoeven we niet over in te zitten. Alle markten gaan weer aantrekken en iedere burger krijgt het economisch en financieel beter.
De zorg is nog een rommeltje. Gesprekken en debatten daarover zullen falicant langs elkaar heen gaan en steeds stuklopen. Het kabinet kan er zelfs op vallen. Toch komen we er met zijn allen niet onderuit om de zorg aan te gaan scherpen en alles weer op de rit te krijgen. Hoge kosten en onvoorziene omstandigheden hebben een behoorlijk gat geslagen in meerdere budgetten van de regering, maar om herhalingen te voorkomen en om met nieuwe omstandigheden om te leren gaan, worden er nu alvast voorzorgsmaatregelen gehouden. Denk hierbij aan dreigende terreuracties, denk ook aan incidenten met verwarde personen, dementerende mensen, maar ook het aantal tieners dat van huis of uit een instelling weg loopt.
We worden gedwongen om daar naar te kijken, de oorzaken te achterhalen en er verstandig mee om te leren gaan.
Buitenlandse transacties, samenwerking, handel en verkeer zal voor iedereen goed uitpakken. Issues omtrent rassenverschillen, discriminatie, geloofsovertuigingen en vreemdenlingenbeleid kunnen dit jaar niet over het hoofd worden gezien en zullen onder onze neus worden gewreven om er toleranter mee om te leren gaan.
Het thema van het jaar 2018 is dan ook de balans leren vinden tussen onze eigen overtuiging, levenswijze en geloofsinstelling versus die van de ander. En dat geldt andersom ook en het geldt voor iedereen.

Opvallend in de horoscoop is de positie van Mercurius en Saturnus in huis 3/cups 4. Mercurius staat hierbij echt slecht, waardoor er veel incidenten zullen voorkomen in het verkeer en in het directe contact met anderen. Er is eigenlijk maar één woord voor en dat is ASO-gedrag. De wet zal er meer bijgehaald worden om ASO-plegers tot de orde te gaan roepen om bekeuringen uit te delen en de ander opnieuw op dat vlak op te voeden.
Er gaat meer gekeken worden naar verkeersveiligheid.
Opvoedings en adviesbureaus zullen als paddenstoelen uit de grond gestampt worden, evenals bureaus voor schuldhulp, scheidingsadvies en dergelijke.
Instituten, ziekenhuizen en verzorgingshuizen trekken massaal hun handen van hun patiënten en cliënten af en zullen de familie er mee opzadelen.
Men zal hulpbehoevende mensen zolang mogelijk thuis proberen te laten, tot bij het absurde af.
Er komen wel nieuwe wetten en regels om de familie te ontlasten.
Ook particuliere dienstverlening, zoals thuiszorghulp, maar ook coaches en bewindvoering zal meer en meer in de samenleving geïntroduceerd worden.

We worden met zijn allen wel toleranter naar homoseksueel gedrag. Dat zal veel meer geaccepteerd worden. Er komen zelfs nieuwe samenlevingsvormen, zoals een transgenderhuwelijk met kinderen etc.
Vragen en problematiek omtrent seksualiteit zullen vanuit een andere en meer vernieuwende hoek worden bekeken.
Er zal ook meer onderzoek naar worden gedaan; dit vanwege het grote aantal excessen uit het verleden. Denk hierbij aan schandalen bij kerken, scholen, internaten en de recente ontwikkelingen van de Me Too kwestie.
Wanneer iets meer gemeengoed is dan een uitzondering, dan is er iets verkeerd met de aanpak, bestraffing en onze overtuiging daarover.
Ook daarover komen referenties en zal men een nieuwe wet de wereld in helpen.

Al met al wordt het een bewogen jaar waarin er veel van de grond gaat komen, en waarin we onze basis weer gaan neerzetten, maar het zal wel emotioneel, financieel en lichamelijk makkelijker voelen dan voorafgaande jaren.
We gaan de waarde weer leren kennen van onze familie, onze geschiedenis, gebruiken en tradities. We gaan ook wederom onze vriendschappen weer in ere herstellen, of dat nu via Social Media is of niet. Maar aangezien Mercurius in huis drie erg slecht staat verwacht ik, dat contacten minder goed gaan verlopen via FB en datingsites.
Ook in de kamerdebatten zal er veel verbaal vuurwerk zijn.
Daarnaast gaat onze geestelijke en lichamelijke gezondheid heel belangrijk worden en wordt dat een groot aandachtspunt op de agenda van Nederland en België.
Ik wens al mijn volgers van mijn Blog en via FB een heel veilig uiteinde, een fijn nieuw begin en veel gezondheid en geluk in 2018!
©astromedium annette kok

Google Translate

For the Netherlands and Belgium, the New Year 2018 will feel like a new beginning. Given the T-cross in the horoscope, we still have to clean up a few things, especially in the area of ​​family [karma] or in general the home situation or the home or living environment in general.
Many Europeans have gotten home more often due to circumstances or have got less grip on their home situation.
We want to put things in order in this area. We want to strengthen the family ties and make ourselves responsible for loved ones, taking care of the family or the family. Unfortunately, the living environment has not yet been fully set up, which means that a practical solution must be found to combine responsibilities and living enjoyment.
This also applies to the small self-employed and the self-employed, who have to work from home. Often the house is not suitable for use as a practice room or office space. We want to do something about this.
More often than not, the Dutch or neighboring countries will want to take care of relatives who need help, so that their family can move into the home. This results in practical problems. Many people currently have a specific informal care task to a loved one or a family member. This will continue as a trend in the coming year.
As many of us have noticed 16 and 17 in recent years, it was a fierce year. 2018 is characterized as a year of “recovering” from all the crowds. We are more lenient towards ourselves. We go to sleep en masse, cocoonen and somewhat like a hermit. But then a hermit who is there for family and friends. Not a sober and shabby house, but with a warm and cozy nest, where especially the feeling of safety, security and love must be felt and spread. We will have less need to go outside, at least the restaurants, cinemas, events, etc. will get a lot quieter. It is only at the place and appreciate what we have.
2018 really counts as a year of: “as the clock at home clicks, it does not click anywhere”.
Furthermore, it will almost become our life’s mission to start seeking more contact with other people and to make friendships. With the Node in house eleven, we have become too alienated from our social contacts. The Node is here in Leo, which means that we are allowed to open ourselves to the other and have to be less absorbed in individual behavior.
The Moon is in house 9, which makes Europeans feel lonely and unintelligible. Still, there is a great need for seclusion and rest, and in his time a walk in nature or a short and possibly anonymous visit abroad.
With the finances, it will be all right in 2018. The state can spice up the greenhouses, the economy will go to the peak and we can all benefit from that. We do not have to worry about that. All markets will pick up again and every citizen will get better and better economically.
The care is still a mess. Conversations and debates about this will go wrong and go wrong. The government can even fall for it. Nevertheless, we do not all fail to take care of the care and get everything on the ride again. High and unforeseen circumstances have made quite a gap in several budgets of the government, but to prevent repetitions and to deal with new circumstances, precautionary measures are already being taken. Think of threatening terrorist actions, also think of incidents involving confused persons, demented people, but also the number of teenagers walking away from home or from an institution.
We are forced to look at it, to discover the causes and to learn how to use it wisely.
Foreign transactions, cooperation, trade and traffic will work out well for everyone. Issues concerning racial differences, discrimination, religious beliefs and strangers’ policies can not be overlooked this year and will be rubbed under our noses to learn to deal with them in a more tolerant way.
The theme of the year 2018 is therefore to learn to find the balance between our own convictions, way of life and beliefs versus those of the other. And that also applies the other way and it applies to everyone.
Striking in the horoscope is the position of Mercury and Saturn in house 3 / cups 4. Mercury is really bad here, so that many incidents will occur in traffic and in direct contact with others. There is really only one word for it and that is ASO behavior. The law will be increased to call ASO perpetrators to order to hand out fines and to bring the other up again in this area.
More attention will be paid to road safety.
Parenting and consultancy firms will be mushroomed, as well as debt relief agencies, divorce advice and the like.
Institutes, hospitals and care homes are withdrawing their hands from their patients and clients en masse and will saddle the family with it.
One will try to leave needy people at home as long as possible, to the point of absurdity.
There will be new laws and regulations to relieve the family.
Private services, such as home care help, but also coaches and administration, will be introduced more and more in society.
We all become more tolerant towards homosexual behavior. That will be much more accepted. There are even new forms of cohabitation, such as a transgender marriage with children etc.
Questions and problems concerning sexuality will be viewed from a different and more innovative angle.
More research will also be done; this because of the large number of excesses from the past. Think of scandals at churches, schools, boarding schools and the recent developments of the Me Too issue.
When something more common than an exception, there is something wrong with the approach, punishment and our conviction about it.
There will also be references and a new law will be brought to the world.
All in all it will be an eventful year in which much will come of the ground, and in which we will set our base again, but it will feel easier, emotionally and physically than in previous years.
We are going to get to know the value of our family, our history, customs and traditions. We will also restore our friendships again, whether that is through Social Media or not. But since Mercurius is very bad at home three I expect that contacts will go less well via FB and dating sites.
There will also be a lot of verbal fireworks in the room debates.
In addition, our mental and physical health will become very important and that will become a major point of attention on the agenda of the Netherlands and Belgium.
I wish all my followers of my Blog and via FB a very safe end, a nice new beginning and a lot of health and happiness in 2018!
© astromedium annette kok

new_year_2018_color