1 Jan staat in het teken van Nieuwjaarsdag, maar is zo vlak voor de Volle Maan van 2 jan toch een afronding. Voor velen wordt het een emotionele dag, vol herinneringen, emoties met een terugblik op een zwaar en een bewogen jaar. Mars en Jupiter staan dicht bij elkaar en alhoewel dat niet per sé slecht is, voelt het wel heel emotioneel. We zijn momenteel gevoeliger voor invloeden en indrukken. Ook die van de spirituele wereld. Samen staan ze wel heel mooi naar Pluto, maar vierkant naar de Node. We hebben het idee nog ver van ons doel te zijn. Toch zijn we dichterbij dan we denken. We zijn met zijn allen goed bezig, alleen is de weg er naar toe lang en hobbelig. De Maan, inmiddels in haar eigen teken Kreeft verscherpt de gevoeligheid, waardoor we super gevoelig zijn. De Maan maakt achtereenvolgens opposities met Saturnus, Lilith en Venus. Een heel scala aan onzekerheid trekt voorbij. Geen paniek, want de sfeer is al aan het verbeteren, veranderen. Alleen voelen we ons wel een beetje alleen en eenzaam, ook al hebben we liefdevolle mensen om ons heen.

2 Jan vandaag vindt er een Volle Maan plaats en wel rond 3 uur 25 Ned Tijd. We voelen ons onrustig, zelfs in onze slaap. De Maan staat alleen tegenover een overmacht aan planeten in het Aardse en nuchtere teken Steenbok. We kunnen ons bedolven voelen onder koude regeltjes en wetten, een gebrek aan empathie ervaren, ons alleen en eenzaam voelen. Met Schorpioen op de Ascendant en Mars en Jupiter vlakbij hebben we wel een sterke drang om voor onszelf op te komen, het beste van onszelf te laten zien en aan ons zelfbeeld te werken. Een mooie driehoek maakt dat de komende tijd allemaal mogelijk, want als we heel eerlijk zijn, willen we zelf ook iets meer structuur en orde. Het tweede en derde huis van de horoscoop wordt belast, evenals 8 en 9. Wederom ervaren we gevoelens van onbegrip door onze omgeving. Gevoelsmatig zijn we anders, en reageren we ook hooggevoelig op commentaar, kritiek en regeltjes, vooral wanneer het de financiën en de communicatie betreft. Gelukkig staat Mercurius wel erg mooi, waardoor we onderwerpen kunnen bespreken en onze onvrede kunnen ventileren en uitspreken. De Zon, dicht bij Pluto en oppositie met de Maan maakt een beetje rigide. Het wordt een beetje een “eigen schuld, eigen bult” verhaal. De balans hierin is om rekening te houden met andermans gevoelens en anderen toch enigszins op een al te kille houding aan te spreken. Zo houden we alles mooi in evenwicht.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok

Google Translate

1 Jan is dominated by New Year’s Day, but is just rounding off just before the Full Moon of January 2nd. For many, it becomes an emotional day, full of memories, emotions with a look back at a difficult and eventful year. Mars and Jupiter are close together and although that is not necessarily bad, it feels very emotional. We are currently more sensitive to influences and impressions. Also that of the spiritual world. Together they are very nice to Pluto, but square to the Node. We have the idea of ​​being far from our goal. Yet we are closer than we think. We are all doing well, only the road to it is long and bumpy. The Moon, now in her own sign Cancer, sharpened the sensitivity, making us super sensitive. The Moon makes consecutive oppositions with Saturn, Lilith and Venus. A whole range of insecurities pass by. No panic, because the atmosphere is already improving, changing. Only we feel a bit alone and lonely, even though we have loving people around us.

2 Jan today a Full Moon takes place around 3 hours 25 Ned Time. We feel restless, even in our sleep. The Moon stands alone against a force majeure of planets in the Earthly and sober sign Capricorn. We can feel overwhelmed by cold rules and laws, experience a lack of empathy, feel alone and lonely. With Scorpio on the Ascendant and Mars and Jupiter nearby we have a strong urge to stand up for ourselves, to show the best of ourselves and to work on our self-image. A beautiful triangle will make it possible in the coming period, because if we are very honest, we also want a little more structure and order. The second and third house of the horoscope is charged, as are 8 and 9. Again we experience feelings of incomprehension by our environment. Emotionally we are different, and we react highly sensitive to comments, criticism and rules, especially when it comes to finances and communication. Fortunately, Mercury is very beautiful, allowing us to discuss topics and to express and express our discontent. The Sun, close to Pluto and opposition to the Moon makes it a bit rigid. It becomes a bit of a “own fault, own hump” story. The balance in this is to take into account other people’s feelings and to approach others somewhat too coldly. This way we keep everything in balance.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

12510484_967955276608497_7220428498587959718_n