23 Dec de Maan eind Waterman zorgt voor een laatste restje spanning en rebellie. Er hangt nog wat onrust in de lucht. Mensen kunnen over het algemeen last hebben van Kerst stress. Er is nog weinig te merken van een vredige stemming. Voor diegenen die dit willen ontvluchten is een wandeling of verblijf in de natuur of buitenlucht een goed idee.

24 Dec de Maan staat in het dromerige sterrenbeeld Vissen en verbindt zich rond de middag prachtig met Neptunus, Mars en Jupiter. Ineens hangt er een andere vibe en zijn we veel beter gestemd. Communicatie verloopt nog wel heel rommelig. Er kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Niet alleen staat de Maan vierkant met Mercurius, maar Mercurius zelf komt ook weer uit zijn Retrogradestand. Dit geeft eerst altijd weer enige chaos, ook in het verkeer.
Het is zelfs mogelijk dat vandaag en gister het betalingsverkeer even plat ligt.

25 Dec deze Kerstochtend begint met de Maan die een mooie verbinding maakt met Jupiter, maar steeds dichter bij Cheiron komt. Naast hoopvolle gedachten spelen er ook droevige herinneringen. We kunnen ons enigszins melancholisch voelen. Toch heeft de dag ook een magische sfeer, doordat Vissen er een spiritueel sausje overheen giet.

26 Dec deze tweede Kerstdag voelt gelijk veel energieker dan de voorafgaande dagen. De Maan staat wel vierkant naar de Zon, maar de stand van de planeten zorgt voor een actieve vibe. We willen liever iets ondernemen dan alleen maar rustig binnen bij de kerstboom zitten. Venus is het sterrenbeeld Steenbok binnen gekomen. Daar voelt deze planeet zich niet zo lekker bij, maar zorgt weliswaar voor een portie nuchterheid. De Zon en Lilith staan prachtig samen. Let op ingevingen, dromen en onze intuïtie. We mogen mooie boodschappen doorkrijgen!
Zalig Kerstfeest!
©astromedium annette kok

Google Translate

23 Dec the Moon at the end of Aquarius creates a last bit of tension and rebellion. There is still some unrest in the air. People can generally suffer from Christmas stress. There is still little to notice about a peaceful mood. For those who want to escape this, a walk or stay in nature or outdoors is a good idea.

24 Dec Moon is in the dreamy constellation of Pisces and connects beautifully with Neptune, Mars and Jupiter around noon. Suddenly there is a different vibe and we are much better tuned. Communication is still very messy. Misunderstandings can easily arise. Not only is the Moon square with Mercury, but Mercury itself also comes from its Retrograd state. This always gives some chaos, even in traffic.
It is even possible that today and yesterday the payment traffic is just flat.
25 Dec this Christmas morning begins with the Moon that makes a nice connection with Jupiter, but comes closer to Chiron. In addition to hopeful thoughts, sad memories also play. We can feel somewhat melancholy. Yet the day also has a magical atmosphere, because Pisces pour a spiritual sauce over it.

26 Dec this second Christmas day feels much more energetic than the previous days. The Moon is square to the Sun, but the position of the planets creates an active vibe. We would rather undertake something than just sitting quietly at the Christmas tree. Venus entered the zodiac sign Capricorn. That planet does not feel so good, but it does provide a portion of sobriety. The Sun and Lilith are beautifully together. Pay attention to promptings, dreams and our intuition. We can get beautiful messages!
Merry Christmas!
© astromedium annette kok

wintersport-kerst-2013-4