Een Kerstverhaal

Jullie kennen allemaal het verhaal van Scrooge, toch?
Nou, dat is typisch het verhaal van Saturnus in Steenbok.
Laat het nu toevallig zo zijn, dat Saturnus deze Kerst het teken Steenbok binnen komt.
Saturnus hoort bij Steenbok als kat en muis, als Porgy en Bess en als het kip en het ei.
Dan weten jullie wat je te wachten staat. Scrooge, het toonbeeld van gierigheid, werkvlijt,
plichtsbesef, kritiek, zuinigheid en soberheid. Eat your heart out!
Voor de meesten onder ons is dit iets te veel plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel.
Het gerucht gaat in astrologische kringen, dat de laatste keer dat Saturnus door Steenbok liep er een kredietcrisis was. We moeten niet vergeten, dat ook Pluto in Steenbok staat.
Twee Planeten met veel macht, aanzien en die regeren over Karma, dood en wederopstanding.
Moeten we de komende twee jaren vrezen?
In mijn optiek heeft alles twee kanten; je kan er in doorslaan of je kan er profijt uit halen.
Wat kunnen we leren van Saturnus door Steenbok.
We leren om onze taken serieus te nemen, geen spullen, geld en voedsel te verspillen.
En we gaan strenger zijn, naar onze omgeving, maar daarbij vergeten we beslist niet om naar onszelf te kijken.
Met Saturnus in Steenbok zijn we niet bang om de hand in eigen boezem te steken.
We willen weer sparen, we leren weelde en rijkdom te waarderen en zuinig te zijn op onze spullen.
We gaan waarschijnlijk massaal op ons geld zitten, want een appeltje voor de dorst is toch wel prettig.
Natuurlijk reageert de economie hier ook op.
Regels en wetten worden aangescherpt, tot het pietluttige aan toe.
Alles wordt soberder. Er wordt niet meer met geld gesmeten, maar men wordt
ook eerder ter verantwoording geroepen.
Regeringen komen onder grote druk te staan. Er zal weinig redenen zijn om te lachen en te feesten. Men let op elkaar en als dat niet het geval is, dan let de buitenwereld wel op.
Men wordt constant op het matje geroepen om verantwoording af te leggen. Tot het zikkeneurige aan toe.
Het is al een beetje begonnen met de Me Too kwestie.
Men moet zelfs na jaren nog verantwoording afleggen en het publiek oordeelt mee.
We dienen met zijn allen wel op te passen dat we niet bedolven raken onder allerlei regeltjes en wetsvoering, want dan krijg je echt het Scroogeverhaal, van de man die eenzaam met Kerst het leven aan zichzelf voorbij ziet trekken en anderen benadeeld heeft uit emotionele armoede.
Laten we allemaal de kracht van deze sterke Saturnus in Steenbok goed gebruiken!
Ik wens mijn FB volgers en mijn WordPress volgers een hele fijne Kerst toe en alle gezondheid en geluk voor 2018!
©astromedium annette kok

Google Translate

A Christmas Story

You all know the story of Scrooge, right?
Well, that is typically the story of Saturn in Capricorn.
Now let it be by chance that Saturn enters the Capricorn sign this Christmas.
Saturn belongs to Capricorn as a cat and mouse, as Porgy and Bess and as the chicken and the egg.
Then you know what to expect. Scrooge, the epitome of avarice, workmanship,
sense of duty, criticism, economy and frugality. Eat your heart out!
For most of us this is a little too much sense of duty and sense of responsibility.
Rumor has it in astrological circles that the last time Saturn passed through Capricorn there was a credit crisis. We must not forget that Pluto is also in Capricorn.
Two Planets with a lot of power, respect and who rule over Karma, death and resurrection.
Should we fear the next two years?
In my view everything has two sides; you can talk about it or you can profit from it.
What can we learn from Saturn by Capricorn.
We learn to take our tasks seriously, not to waste things, money and food.
And we are going to be stricter, to our environment, but we certainly do not forget to look at ourselves.
With Saturn in Capricorn we are not afraid to put our hand in our own bosom.
We want to save again, we learn to appreciate wealth and success and to be careful with our stuff.
We are probably going to sit on our money, because a piece of apple for the thirst is still nice.
Of course the economy also responds to this.
Rules and laws are tightened up, to the point of fussy.
Everything becomes more sober. No more money is being thrown away, but it is becoming
also previously called to account.
Governments are under great pressure. There will be few reasons to laugh and party. One looks at each other and if that is not the case, then the outside world does pay attention.
People are constantly called on the mat to be accountable. To the finicky part.
It has already begun a bit with the Me Too issue.
People have to be accountable even after years and the public is judged.
We all have to be careful that we do not get buried under all kinds of rules and laws, because then you really get the Scrooge story, from the man who lonely at Christmas sees life to himself passing by and others has disadvantaged from emotional poverty.
Let us all use the power of this strong Saturn in Capricorn well!
I wish my FB followers and my WordPress followers a very nice Christmas and all health and happiness for 2018!
© astromedium annette kok

Scrooge-Christmas-Carol

 

Advertentie