Pakweg nog maar 14 dagen voor het Nieuwe Jaar. Het was me het jaartje wel. We hebben het Grand Cross achter onze kiezen en enkele T-kruisen en heftige eclipsen. De rust mag wederkeren. We beginnen aan de stille en mysterieuze tijd.

13 Dec met de Maan eind Weegschaal/begin Schorpioen kunnen we heftige en intense gevoelens hebben. Omdat ook Mars en Jupiter in Schorpioen staat, krijgt alles een extra diepe lading. Alles wordt nu uitvergroot; van woede, tot hartstocht, tot compassie.
Samen maken ze prachtige driehoeken naar de Zon en Mercurius, maar ook naar Uranus.
Mercurius staat wederom aligned met de Zon. Hierdoor zijn we meer op ons gevoel aangewezen dan op ons verstand.
Na deze conjunctie, hebben we de meeste misverstanden en verkeersopstoppingen wel gehad, maar het gevaar is nog niet geweken.

14 Dec de Zon heeft Mercurius gepasseerd. Mercurius loopt nu weer achter de Zon aan. Hierdoor wordt alles iets trager en neemt de Zon meer het initiatief. We zijn iets minder ad rem en trager in het verstand. Daarentegen zijn  we geneigd om sneller tot actie over te gaan. Dit voortvarende handelen kan ons duur komen te staan. Met de Maan dicht bij Mars overschatten wij onszelf.

15 Dec de Maan maakt prachtige aspecten naar Cheiron en Pluto. We voelen minder druk en stress en voelen ons optimistischer en zijn luchtiger. Ditmaal staan Mercurius en Venus samen. Een hele mooie stand. Jammer dat zij samen vierkant naar Cheiron staan, waardoor teleurstellingen en herinneringen ons parten spelen. Kijk vooruit en niet achterom!
©astromedium annette kok

Google Translate

Just 14 days beforeit’s New Year. It was a year not to forget. We had the Grand Cross behind our choice and some T-crosses and heavy eclipses. May peace  return. We start at the silent and mysterious time.

13 Dec with the Moon end Libra / beginning Scorpio we can have emotional and intense feelings. Because Mars and Jupiter are in Scorpio, everything gets an extra deep load. Everything is now being magnified, from anger, to passion, to compassion.
Together they make beautiful triangles to the Sun and Mercury, but also to Uranus.
Mercury is again aligned with the Sun. This makes us more dependent on our feelings than on our minds.
After this conjunction, we have had the most misunderstandings and traffic jams, but the danger has not yet passed.
Dec. 14 the Sun has passed Mercury. Mercury is now running behind the Sun again. This makes everything a bit slower and the Sun takes the initiative more. We are a bit less ad brake and slower in the mind. On the other hand, we tend to take action more quickly. This energetic action can be costly to us. With the Moon close to Mars we overestimate ourselves.

15 Dec the Moon makes beautiful aspects to Chiron and Pluto. We feel less pressure and stress and feel more optimistic and airier. This time Mercury and Venus are together. A very nice stand. It is a pity that they are square together to Cheiron, which makes us think about disappointments and memories. Look forward and not look back!
© astromedium annette kok

403187_237094613027904_1014031318_n

 

Advertentie