18 Nov vandaag is er een Nieuwe Maan. De horoscooptekening geeft aan, dat deze in het 11e huis valt van ons sociale leven, onze dromen, idealen, het werken en samenzijn met onze vrienden, groepen, kortom ons netwerk. Gevoelens van eenzaamheid en isolement passeren vandaag de revue. Best kans, dat we ons omtrent het sociale gebeuren iets moois voornemen, of dat we juist met nieuwe mensen in contact komen [of mensen uit het verleden]. De Nieuwe Maan is in Nederland rond 10.30 uur en staat in het teken Schorpioen, op 25 graden 14. Schorpioen is een intens teken, dat ons mee naar binnen neemt en onze angsten, verborgen kanten, wensen en geheimen toont. Doordat we met onze schaduwkant geconfronteerd worden, voelt dat even heel heftig. We staan stil bij thema’s zoals geboorte, dood, verlies, schuld en verraad. Alle teleurstellingen van de afgelopen tijd komen bovenborrelen, maar wel met de intentie om daar iets aan te doen. In negatieve zin zijn er gevoelens van woede, wraak zelfs. Ook weer de schaduwkanten van Scorpio. Omdat Jupiter dicht bij deze Nieuwe Maan staat voelen we onze reactie erop nog sterker. Jupiter maakt alles groter, gevoeliger, soms abnormaal, waardoor er een soort Borderline effect ontstaat. Het wereldgebeuren en de natuur reageert ook zo hierop, kijk maar naar Griekenland.
Hoe kunnen wij het best met deze energie omgaan. Voor de watertekens, zoals Schorpioen zelf, Kreeft en Vissen is dat iets makkelijker, omdat hier een gunstig aspect mee wordt gemaakt. De aardetekens, zoals, Steenbok en Maagd profiteren er ook van mee, maar de sterrenbeelden Stier, Waterman en Leeuw krijgen deze Nieuwe Maan het meest voor hun kiezen. Vooral wanneer er in de eigen geboortehoroscoop een aspect of planeet op 25 graden staat voelen wij de werking er van.
Het best steken we onze hand in eigen boezem en kijken we naar onze eigen schaduwkant. Wanneer ons kwaad wordt aangedaan, mogen we met gepaste trots en assertiviteit reageren, maar nooit wraakzuchtig of boos. Deze Nieuwe Maan draait om respect. Respect tonen voor de ander, maar ook naar onszelf toe. Wie gaat er over onze grens en hoe reageren we hierop.
Met Boogschutter op de Ascendant van deze Nieuwe Maan hebben we de neiging om ontactisch te reageren. Gelukkig staat Saturnus erbij, waardoor we wel serieus overkomen en onze reacties inhouden, waardoor de edele eigenschappen van Boogschutter naar boven komen, zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid en sportiviteit. De Nieuwe Maan maakt een sextiel met Pluto in Steenbok in huis 1. We kunnen zelfs met gepaste zakelijkheid reageren. Het 150 gradenaspect met Uranus [exact] voelt niet zo fijn. Het aspect valt om en nabij de IC. Gedoe met de omgeving, de buren, de woning zelf en alle ongemakken daaromtrent spelen op, evenals communicatie en onze contacten met omstanders en passanten.

19 Nov we voelen de nawerking van de Nieuwe Maan nog goed en zijn nog bezig de inzichten in ons leven te infiltreren. De Maan staat nu in het teken Boogschutter. Een dagje naar buiten doet ons vermoeide hoofd en lijf goed. Even uitwaaien en geheeld worden door de gunstige energie van de natuur.

20 Nov ook vandaag doen we er goed aan om zoveel mogelijk de stilte en afzondering op te zoeken en met natuur en milieuzaken bezig te zijn. Ook afzondering en stilte werkt helend, waardoor we weer dicht bij onszelf komen.
Gelukkige Nieuwe Maan
©astromedium annette kok

Google Translate

18 Nov today there is a New Moon. The horoscope drawing indicates that it falls into the 11th house of our social life, our dreams, ideals, working and being together with our friends, groups, in short our network. Feelings of unhappiness and isolation pervade today. It is a chance that we will make something beautiful about social events, or that we will come into contact with new people [or people from the past]. The New Moon is in the Netherlands around 10:30 and is marked by Scorpio, at 25 degrees 14. Scorpio is an intense sign that takes us inside and shows our fears, hidden sides, wishes and secrets. Because we are confronted with our shadow side, it feels just as intense. We consider themes such as birth, death, loss, guilt and betrayal. All disappointments of the past time are coming upstairs, but with the intention to do something about it. In a negative sense, there are feelings of anger, even revenge. Again the shadow sides of Scorpio. Because Jupiter is close to this New Moon, we feel our reaction to it even stronger. Jupiter makes everything bigger, more sensitive, sometimes abnormal, creating a Borderline effect. The world events and nature also react to this, just look at Greece.
How can we best deal with this energy? This is a little easier for the water signs, such as Scorpio itself, Cancer and Pisces, because this is a favorable aspect. The earth signs, such as Capricorn and Virgo also benefit from it, but the constellations Taurus, Aquarius and Leo effect this New Moon the most. Especially when there is an aspect or planet at 25 degrees in our own birth chart, we feel its effect.
It is best to put our hand in our own bosom and look at our own shadow side. When we are harmed, we may respond with due pride and assertiveness, but never revengeful or angry. This New Moon revolves around respect. Showing respect for the other person, but also towards ourselves. Who is about our limit and how do we react to this.
With Sagittarius on the Ascendant of this New Moon we tend to react ontactically. Fortunately, Saturn is there, which makes us come across as serious and involves our reactions, bringing out the noble qualities of Sagittarius, such as honesty, fairness and sportsmanship. The New Moon makes a sextile with Pluto in Capricorn in house 1. We can even respond with appropriate practicality. The 150 degree aspect with Uranus [exact] does not feel so good. The aspect falls around the IC. Fussing with the environment, the neighbors, the house itself and all the inconveniences about it, as well as communication and our contacts with bystanders and passers-by.
Nov. 19 we feel the aftereffect of the New Moon well and are still busy infiltrating the insights into our lives. The Moon is now dedicated to Sagittarius. A day out makes us tired head and body well. Just get a breath of fresh air and be healed by the favorable energy of nature.

20 Nov today we do well to look for silence and seclusion as much as possible and to be involved with nature and environmental issues. Also seclusion and silence is healing, so we come close to ourselves again.
Happy New Moon
© astromedium annette kok
486600-stag-and-moon

 

Advertentie