27 Okt het nieuwe kabinet is gevormd en beëdigd en dat onder een prachtige samenstand tussen de Zon en Jupiter en de Maan met Pluto, terwijl Mercurius een gunstig aspect maakt met de laatste twee planeten. Niet verkeerd om mee te beginnen. De enige twee planeten die ongunstig staan in de horoscoop zijn Venus en Uranus. Zaken die met gezondheidszorg en jeugdzorg te maken hebben zullen tijdens dit kabinet moeizaam verlopen, maar alle andere zaken, zoals economie, werkgelegenheid  [niet in de zorg], buitenland, emancipatie en gelijke rechten van de mens; het ziet er prachtig uit.
Uranus in 5 oppositie met de Zon en Jupiter is niet goed voor de positie van de boeren en voor het welzijn van de dieren, noch voor het klimaat en het milieu. De dierenwetpartij krijgt er een harde kluif aan, evenals Groen Links. Wel typisch, vooral omdat dat de grote winners en favorieten van de kiezers waren. Maar op veel vlakken mogen we niet klagen, want verder ziet het er stabiel uit.

Voor ons wordt de 27e een prettige dag. Niet voor amoureuze zaken, maar we voelen nog wel de gunstige werking van de conjunctie van de Zon en Uranus, en de mooie stand van Mercurius. De Maan driehoek Mars geeft veel energie. In de middag gaat de Maan over naar het sterrenbeeld Waterman.

28 okt het weekend begint romantisch met het mooie driehoek tussen de Maan en Mars en later met Venus. Vooral de avond is zeer geschikt voor liefdeszaken.
Saturnus en Cheiron maken een exact vierkant. Haal geen oude koeien uit de sloot, want dan is het gedaan met de romantische stemming. We kunnen melancholisch reageren.

29 okt de Maan eind Waterman staat nog steeds prachtig naar Venus, waardoor de liefdevolle stemming ook deze zondag kan voortduren. Mercurius en de Maan maken niet zo’n mooi aspect, dus zaken ondernemen is verstandiger dan erover praten, vooral omdat Saturnus nog steeds gevoelig staat naar Cheiron. Voor je het weet zeg je iets, dat bij de ander verkeerd valt, dus pas op!
Venus en Pluto staan vierkant. Bij sommige mensen die overgevoelig zijn, geeft dit gevoelens van onvrede, zich onbemind en minderwaardig voelen. Dat is nergens voor nodig, want we ervaren allemaal nog steeds de gunstige werking van de Zon en Jupiter; het aspect dat ons allemaal meer geluk en vrede en liefde belooft.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

Oct 27 the new cabinet was formed and sworn and under a beautiful co-operation between the Sun and Jupiter and the Moon with Pluto, while Mercury makes a beneficial aspect with the last two planets. Not wrong to start with. The only two planets that are unfavorable in the horoscope are Venus and Uranus. Healthcare and youth care issues will be difficult during this cabinet, but all other issues, such as the economy, employment, non-care, foreign affairs, emancipation and equal rights of human beings; It looks beautiful.
Uranus in 5 opposition with the Sun and Jupiter is not good for the farmers’ position and for the welfare of the animals, neither for the climate nor the environment. The animal law party is getting a hard cliff, as well as Green Left. Well typical, especially because they were the big winners and favorites of the electorate. But in many areas we can not complain, because it looks stable again.
For us the 27th will be a fun day. Not for amorous affairs, but we still feel the beneficial effect of the conjunction of the Sun and Uranus, and the beautiful state of Mercury. The Moon Triangle Mars gives a lot of energy. In the afternoon, the Moon goes over to the zodiac sign Aquarius.

28 Oct The weekend begins romantic with the beautiful triangle between the Moon and Mars and later with Venus. Especially the evening is very suitable for love affairs.
Saturn and Cheiron make an exact square. Do not get old cows out of the ditch, because then it’s done with the romantic mood. We can react melancholicly.

29 Oct the Moon End Aquarius still looks beautiful to Venus, allowing the loving mood to last this Sunday. Mercury and the Moon do not make such a beautiful aspect, so doing business is wiser than talking about it, especially because Saturn is still sensitive to Cheiron. Before you know, you say something that is wrong with the other one, so be careful!
Venus and Pluto are square. In some people who are hypersensitive, these feelings of dissatisfaction, feel unnatural and inferior. This is not necessary because we all still experience the beneficial effect of the Sun and Jupiter; the aspect that all of us promises happiness and peace and love.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1237981_361557263977654_2140235839_n