23 Okt de Maan in Boogschutter geeft een sportieve vibe aan de dag. De Zon en Jupiter maken zich op voor hun heilige jaarlijkse bruiloft. Het ziet er veelbelovend uit. Hun samenstand zal onderwerpen naar boven brengen over emancipatie en seksualiteit. Best kans, dat er een geheim naar boven komt. De planeet van agressie en seks komt vandaag het liefdevolle sterrenbeeld Libra binnen en voelt zich daar tamelijk vreemd bij. Minder agressief en meer bereid tot compromissen.

24 Okt Mercurius maakt een mooie driehoek met Neptunus. Een goede stand voor sprekers en schrijvers, ook al hoeft de waarheid niet helemaal verteld te worden. In ons persoonlijke leven wakkert het onze fantasie aan. De Maan naast Saturnus maakt een mooie driehoek met Uranus. We kunnen langlopende problemen nu eens van een andere kant bekijken en uitwerken.

25 Okt  de Maan staat in het zakelijke sterrenbeeld Steenbok en botst met Venus en Mars. Dit is niet echt een goede stand voor romantische zaken, vooral niet wanneer de Maan ’s avonds naar Pluto toebeweegt. Wel weer voor alle zaken, waar de ratio bij betrokken zijn. De Zon en Jupiter maken aanstalten om de volgende dag

26 Okt rond 19 uur in een exacte conjunctie elkaar te ontmoeten. Dit is een bijzonder gelukkig aspect, dat alles versterkt. Waar je ook mee bezig bent en welke plannen je ook hebt, zorg dat het groots is! Jupiter is de oppergod en God van de hemle en van het onweer. Hij is de machtige zoon van Saturnus en broer van Neptunus en Pluto. In het Grieks heet hij Zeus. Jupiter stootte zijn wrede vader Saturnus van de troon, zoals Saturnus dat ooit deed bij zijn vader Uranus. In een voorspelling was aan Saturnus verteld dat één van zijn zonen hem ooit zou verslaan. Daarom at hij na de geboorte al zijn kinderen op. Rhea, de vrouw van Saturnus, was hem te slim af en  gaf de wrede vader na de geboorte van Jupiter een steen te eten in plaats van het pasgeboren kindje.
Toen Jupiter eenmaal groot en volwassen was kreeg Saturnus een braakmiddel, waardoor alle broers en zussen, evenals alle halfbroers en -zussen bevrijd werden.
In feite is de ontmoeting tussen de Zon en Jupiter een Nieuwe Jupiter. Op het gebied van Jupiter kunnen we een aanvang maken met zaken die beheerst worden onder Jupiter, zoals: voorspoed, gezondheid en geluk.
Happy New Jupiter!
©astromedium annette kok

Google Translate

23 Oct the Moon in Sagittarius gives a sporty vibe to the day. The Sun and Jupiter make up for their holy annual wedding. It looks promising. Their cohesion will raise issues about emancipation and sexuality. Best chance that a secret comes up. The planet of aggression and sex today enters the loving constellation Libra and feels quite strange. Less aggressive and more willing to compromise.

Oct 24 Mercury makes a beautiful triangle with Neptune. A good stand for speakers and writers, even though the truth does not really need to be told. In our personal life, it makes our imagination a reality. The Moon next to Saturn makes a beautiful triangle with Uranus. We can now view and elaborate long-term problems.

25 Oct the Moon stands in the business constellation Capricorn and binds with Venus and Mars. This is not really a good place for romantic business, especially when the Moon moves to Pluto in the evening. Well again for all things, where the ratio is involved. The Sun and Jupiter turn on the next day

26 Oct around 19 o’clock in an exact conjunction to meet each other. This is a particularly happy aspect that reinforces everything. Whatever your business and what plans you have, make sure it’s great! Jupiter is the mythological Big God and God of the heavens and of the storm. He is the mighty son of Saturn and brother of Neptune and Pluto. In Greek he is Zeus. Jupiter bounced his cruel father Saturn of the throne, like Saturn, who once did with his father Uranus. In a prediction, Saturn was told that one of his sons would ever beat him. That’s why he ate all his children after birth. Rhea, Saturn’s wife, wore him off and gave birth to the cruel father after birth of Jupiter instead of the newborn baby.
When Jupiter was big and mature, Saturn was given a remedy for vomiting, releasing all brothers and sisters, like all half-brothers and sisters.
In fact, the encounter between the Sun and Jupiter is a New Jupiter. In the field of Jupiter, we can begin with matters governed by Jupiter, such as: prosperity, health and happiness.
Happy New Jupiter!
© astromedium annette kok

jupiter-oldest-planet