13 Okt gister sprak ik al over Jupiter, de grootste planeet van ons sterrenstelsel, die voor een jaar het teken Schorpioen inkomt. Dit betekent goed nieuws voor mensen met hun Zon, Maan of Ascendant in Schorpioen, evenals op de Midhemel.
Kenmerkend is, dat Jupiter nu eerst razendsnel naar 23 graden Scorpio toegaat, vervolgens in het voorjaar 2018 Retrograde gaat en op die manier in het sterrenbeeld Schorpioen blijft hangen.
Voor Stieren, Leeuwen en Watermannen worden de lessen meer uitdagend.
De sterrenbeelden Kreeft en Vissen hebben bijna evenveel voordeel ervan als de Schorpioenen zelf.

14 Okt de Maan staat in Leeuw en erg gunstig aar de Node en Saturnus toe. Dit geeft een mooie vibe aan de dag. Er komt trouwens wel een spanningsveld aan uit de hoek van Mercurius en de Zon. Beide planeten maken binnenkort een oppositie naar Uranus.
We hebben het afgelopen jaar meerdere conflicten uit die hoek gehad en dit is nog een staartje ervan.
Communicatie kan hierdoor slecht verlopen en zelfs ruzieachtig zijn.

15 Okt de Maan verwisselt rond het middaguur het teken Leeuw in voor het sterrenbeeld Maagd. In de ochtend maakt zij daarbij nog mooie aspecten naar Saturnus en Uranus.
De middag en avond verloopt een stuk grimmiger. We kunnen ons veroeid, verward voelen, waarbij we het vooral moeten hebben van de hulp van Jupiter.
Venus verruilt het sterrenbeeld Maagd voor het teken Libra en staat hierbij in haar eigen sterrenbeld. Het accent ligt op schoonheid en mooie dingen.
Ook liefdesaangelegenheden krijgen meer aandacht.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

13 Oct, yesterday I talked about Jupiter, the largest planet of our galaxy, which comes in for a year’s sign Scorpion. This means good news for people with their Sun, Moon, or Ascendant in Scorpio, as well as at Midhemel.
Characteristic is that Jupiter is going to fast at 23 degrees Scorpio first, then retrograde in spring 2018 and thus hangs in the constellation Scorpio.
For Taurus, Leo and Aquarius signs, lessons are becoming more challenging.
The constellations Cancer and Pisces have almost as much benefit as the Scorpions themselves.
14 Oct the Moon is in Leo and very good at the Node and Saturn. This gives a nice vibe to the day. There is also a voltage field from the corner of Mercury and the Sun. Both planets soon make an opposition to Uranus.
We have had several conflicts over the past year and this is another tail of it.
Communication may be bad and even arguing.
Oct 15th the moon changes the sign Leo in the afternoon for the zodiac sign Virgo. In the morning, she still makes nice aspects to Saturn and Uranus.
The afternoon and evening goes a lot more grim. We can feel confused, feeling confused, especially with the help of Jupiter.
Venus exchanges the zodiac sign Virgo for the sign Libra and is in her own starring star. The emphasis is on beauty and beautiful things.
Love issues too get more attention.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

408339_204184096381639_1868643069_n

Advertentie