12 Okt Jupiter is het sterrenbeeld Schorpioen ingekomen. Daar blijft de planeet van groei en voorspoed gedurende een jaar in staan.
Schorpioen staat voor geboorte, wedergeboorte en dood.
Jupiter in Schorpioen betekent ook dat hardenkkige geheimen en problemen aan de oppervlakte komen en dat er een publiek schandaal naar buiten komt.
Schorpioen gaat over onze seksualiteit. Het aankomende jaar zullen alle vraagstukken en problemen omtrent seksualiteit actueel worden. Denk hierbij aan misbruik, maar ook aan transgenderoperaties. Zich niet goed voelen in het lichaam zullen veel besproken onderwerpen worden.
Ook het onderwerp homoseksualteit wordt actueel, waarbij buitenland een belangrijke factor meespeelt [Balkanlanden en Arabische landen].
Opstanden en rellen omtrent dit onderwerp zullen het komende jaar veelvuldig voorkomen.
Hoogstwaarschijnlijk komt er ook een nieuwe wet omtrent gelijke rechten ongeacht gender en geaardheid, waarschijnlijk rond de zomermaanden/herfst.
Het kabinet zal dikwijls spoedoverleg moeten doen vanwege de druk vanuit onwelwillend buitenland.
Cultuurkloven gaan opspelen.
Schorpioen en Jupiter staan ook voor medicatie. Hieromtrent komen er ook wel enige schandelen naar buiten.
©astromedium annette kok

Google Translate

12 Oct Jupiter has entered the constellation Scorpio. There, the planet continues to grow for prosperity for one year.
Scorpio stands for birth, rebirth and death.
Jupiter in Scorpio also means that hardened secrets and problems come to the surface and that a public scandal is coming out.
Scorpio is about our sexuality. In the coming year, all issues and issues about sexuality will be up to date. This includes abuse, but also transgender operations. Do not feel well in the body will be many discussed subjects.
The subject of homosexuality is also becoming topical, with foreign countries playing an important role [Balkan countries and Arab countries].
Rises and riots about this subject will often occur in the coming year.
Most likely, there is also a new law on equal rights regardless of gender and orientation, probably around the summer months / autumn.
The government will often need urgent consultation because of the pressure from unwelcome foreign countries.
Culture clocks are going to play.
Scorpion and Jupiter are also for medication. There are also some scandals out there.
© astromedium annette kok

14925492_1114069101974993_4264066409550815051_n