Volgens een bericht van een numeroloog, dat via FB verspreid wordt, vergaat de wereld zaterdag.
Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar er zijn wel tekenen op astrologische gronden, die er op wijzen, dat wij met zijn allen voorzichtig moeten zijn en voor elkaar en voor de aarde dienen te zorgen.
Ik heb de huidige planeetstanden vergeleken met 9/11 en de horoscoop van nu geeft minstens zulke bedreigende planeetstanden aan. Pas in december 2017 zal het iets rustiger zijn.De dreiging die via de VN en Korea boven ons hoofd hangt is niet iets om licht op te vatten, want iedere actie van welke kant af, zal vreselijke gevolgen hebben voor ons.
Even alles op een rijtje.
Ten tijde van de aanslag op 9/11:
De Maan, Jupiter, Saturnus en de Node in ruime orbs oppositie met Mars, Cheiron en Pluto.
De Zon vierkant Saturnus en Pluto.
Mercurius vierkant Jupiter.
Venus oppositie Uranus.

De standen van vandaag, 22 sept:
De Maan en Jupiter oppositie met Uranus.
De Zon vierkant Saturnus.
Mercurius conjunctie Mars vierkant Saturnus
Mercurius conjunctie Mars oppositie Neptunus en in ruime orb oppositie Cheiron.

23 sept de Maan staat in Schorpioen. De Zon is het sterrenbeeld Weegschaal in gekomen. Mars staat bijna exact oppositie Neptunus, hetgeen voor veel chaos in de vorm van natuurrampen, terreur en aanslagen kan zorgen. Ook Venus beweegt naar deze oppositie toe.
Jupiter staat bijna exaxt oppositie Uranus. Dit houdt een afronding in van het T-kruis dat al jaren speelt. De komende maanden houdt deze oppositie ons in zijn greep.

24 sept Mars exact oppositie met Neptunus en Mercurius bijna exact vierkant Saturnus. De Maan staat eind Scorpio niet eens zo slecht, maar in de middag wel vierkant met de Node.

25 sept Mars exact oppositie met Neptunus, Mercurius exact vierkant met Saturnus, Jupiter op nog geen graad exact oppositie met Uranus. De Maan beweegt naar Saturnus toe in de komende dagen.
De wereld heeft onze meditatie en gebeden voor vrede nodig.
Heb ondanks alles een fijn en vredig weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

According to a message from a numerologist spread through FB, the world is leaving Saturday.
I do not think that’s going to happen, but there are signs on astrological grounds, pointing out that we must be careful and care for each other and for the earth.
I have compared the current planet states with 9/11 and the horoscope of now gives at least such threatening planet states. Only in December 2017 will it be a bit quieter. The threat that hangs over our heads through the UN and Korea is not something to catch light, because any action whatsoever will have terrible consequences for us.
Just everything in a row.
At the time of the attack on 9/11:
The Moon, Jupiter, Saturn and the Node in wide orbs opposition with Mars, Cheiron and Pluto.
The Sun Square Saturn and Pluto.
Mercury Square Jupiter.
Venus opposition Uranus.

Today’s Standards, 22 Sept:
The Moon and Jupiter Opposition with Uranus.
The Sun Square Saturn.
Mercury conjunction Mars square Saturn
Mercury conjunction Mars opposition Neptune and in broad orb opposition Cheiron.
23 September the Moon is in Scorpio. The Sun has entered the zodiac sign. Mars is almost exact opposition Neptune, which can cause many chaos in the form of natural disasters, terror and attacks. Venus also moves to this opposition.
Jupiter is almost exaxt opposition Uranus. This is a finishing touch of the T-cross that has been playing for years. This opposition will hold us in the coming months.
24th of September Mars exact opposition with Neptune and Mercury almost exactly square Saturn. The Moon does not even end the Scorpio, but in the afternoon it’s square with the Node.

25th of September Mars exact opposition with Neptune, Mercury exact square with Saturn, Jupiter on no degree exact opposition with Uranus. The Moon moves to Saturn in the coming days.
The world needs our meditation and prayers for peace.
In spite of everything, have a nice and peaceful weekend!
© astromedium annette kok

1455872_394065350726845_1183531669_n

Advertentie