18 Sept de Maan komt in de vroege ochtend het sterrenbeeld Maagd binnen en maakt in de loop van de dag een conjunctie met Mars en Mercurius. Tot zover zijn dit nog gunstige standen, die voor actie en goede gesprekken zorgen. De spanning loopt rond middernacht en in de vroege ochtend van

19 Sept wel op, omdat zowel Mercurius als de Maan een oppositie vormen met Neptunus.
In Nederland is het Prinsjesdag. Niet echt een goede stand om de troonrede voor te lezen. Althans men zal er weinig van begrijpen, want met de Maan oppositie Neptunus wordt er veel mist opgetrokken en blijven zaken in het ongewisse. Veel woorden, maar ook veel misleiding. Men zal dat ook zo voelen. Voor de regering zal het een poging betekenen om uit de chaos te komen. Echter, de regels en wetgeving zal niet altijd sympathiek bij de bevolking over komen.
Voor bepaalde groepen betekent het nog meer inleveren. Die groep zal zich in de kou voelen staan.
De samenstand tussen Mercurius, de Maan en Mars, oppositie met Neptunus geeft een haast rigide manier van regeren aan, waar veel mensen zich niet prettig onder voelen.
Weldra volgt de oppositie met Cheiron, waarbij men de eerste pijnlijke gevolgen er van voelt.
Voor de economie zal het wel gunstige gevolgen hebben. Er volgt een mooie driehoek met Pluto. Het geld regeert.
Het vierkant naar Saturnus benadrukt mogelijk oneerlijke kantjes van het verhaal.

20 Sept we voelen de naderende oppositie van Jupiter met Uranus en Mercurius en Mars met Neptunus. Standen die voor veel opstand, rebellie, chaos en rampen kunnen zorgen.
Een natuurramp of aanslag is de komende tijd niet ondenkbaar. Niet om doem te denken, maar deze krachtige planeten onder heftige planeetinvloeden zorgen voor intense belevenissen. Rond 07.30 uur Ned Tijd is het Nieuwe Maan op 27 graden 27 Maagd. De Nieuwe Maan staat pal tegenover Cheiron. Voor velen onder ons een karmisch punt, dat voor veel trauma en nare herinneringen heeft gezorgd. De Nieuwe Maan valt collectief op onze achilleshiel en zal veel stof doen opwaaien. Het stelt ons tevens in de gelegenheid om ons leven op een andere manier op te pakken en orde op zaken te stellen. We willen het anders en we doen er alles aan om nu structuur aan te brengen. Het puinruimen is begonnen, letterlijk en figuurlijk.  Voor velen staat het water letterlijk of figuurlijk aan de lippen en we zijn er nu klaar voor om te pompen, zandzakken voor de deur te plaatsen en de boel weer droog te leggen [figuurlijk gesproken]. De wederopbouw is begonnen. Het heeft ons veel gekost en veel verdriet gedaan, maar we stropen nu weer de mouwen op om aan onze toekomst te werken. De Nieuwe Maan staat in een dienstbaar teken, hetgeen eveneens betekent, dat we op steun van anderen kunnen rekenen, zowel in ons persoonlijke leven als mondiaal.
De Nieuwe Maan valt in de astrologische kaart op de Ascendant en Cheiron op de Descendant.
Dit geeft eveneens een afronding aan, ook relationeel. Huwelijken en samenwerkingsverbanden die toch al slecht liepen zullen verbroken worden.
Mercurius tegenover Neptunus [exact] betekent, dat er op een andere manier gecommuniceerd gaat worden. We willen feiten, concrete plannen en laten ons niet meer met een kluitje het riet insturen.
We krijgen nieuws te horen of er gaan geruchten over iets spraakmakends.
Jupiter is nog slechts 2 graden verwijderd van een exacte oppositie met Uranus.
Plotselinge gebeurtenissen kunnen ons of de wereld treffen.
Veel van deze planeetstanden gebeuren op één van de laatste graden van de sterrenbeelden. We zitten in een overgangsfase.
Fijne Nieuwe Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate

18 Sept. de Maan enters the zodiac sign Virgo in the early morning and makes a conjunction with Mars and Mercury in the course of the day. So far, these are still favorable positions, which provide for action and good conversation. The tension runs around midnight and in the early morning of

19 September, because both Mercury and the Moon form an opposition with Neptune.
In the Netherlands it is Prince’s Day. Not really a good position to read the throne. At least one will not understand because, with the Moon Opposition Neptune, a lot of fog is drawn up and things remain invisible. Lots of words, but also a lot of deception. One will feel that too. For the government, it will make an effort to get out of chaos. However, the rules and legislation will not always be sympathetic to the population.
For certain groups it means even more delivery. That group will feel cold.
The relationship between Mercury, the Moon and Mars, opposition with Neptune gives a fast-paced way of ruling, where many people do not feel comfortable.
Soon, the opposition with Cheiron follows the first painful consequences.
For the economy it will have beneficial consequences. There is a beautiful triangle with Pluto. The money rules.
The square to Saturn may highlight unfair sides of the story.
20 Sept we feel Jupiter’s upcoming opposition with Uranus and Mercury and Mars with Neptune. Stands that can cause much rebellion, rebellion, chaos and disasters.
A natural disaster or attack is unthinkable in the coming period. Not to mind, but these powerful planets under intense planetary influences provide intense experiences. At 7.30 am Ned Time is the New Moon at 27 degrees 27 Virgo. The New Moon is right opposite Cheiron. To many of us have a karmic point, which has caused many trauma and nasty memories. The New Moon falls collectively on our achilles heel and will wake up a lot of dust. It also gives us the opportunity to tackle our lives in a different way and to put things in order. We want it differently and we are doing everything we can to create a structure now. The debris has begun, literally and figuratively. For many, the water is literally or figuratively on the lips and we are now ready to pump, put sandbags in front of the door and dry the floor again [figuratively speaking]. The reconstruction has begun. It has cost us a lot and made a lot of sadness, but we are now raising the sleeves to work on our future. The New Moon is in a serviceable sign, which also means that we can count on the support of others, both in our personal life and in the world.
The New Moon falls into the astrological map of the Ascendant and Cheiron on the Descendant.
This also gives a rounding, also relational. Marriages and partnerships that have already gone bad will be broken.
Mercury versus Neptune [exact] means that it will be communicated differently. We want facts, concrete plans, and do not let us get it again with a dump.
We hear news or rumors about something spoken.
Jupiter is only 2 degrees away from an exact opposition with Uranus.
Sudden events can affect us or the world.
Many of these planets occur on one of the last degrees of the constellations. We are in a transition phase.
Happy New Moon!
© astromedium annette kok

15380499_1152572331458003_2212285668617811687_n

Advertentie