29 Aug de Maan staat in het sterrenbeeld Boogschutter. Hiervoor ontmoet zij een vierkant met de Zon en Neptunus. We voelen ons gevoelsmatig in een spagaat zitten. Wat is waar en wat is niet waar. We onderzoeken ook oude patronen. Het voelt gespannen, temeer de Zon ook binnenkort een oppositie met Neptunus aan gaat. Alleen Venus in Leeuw maakt een mooie driehoek met de Maan, dus op romantisch vlak kunnen we in positieve zin aan de romantiek werken.

30 Aug we kunnen enigszins last hebben van de op hand zijnde oppositie van de Zon en Neptunus, maar verder lijkt het een verrassend leuke dag te worden. De Maan vlak naast Saturnus zorgt voor opvallend leuke aspecten. Normaal gesproken geeft de Maan en Saturnus samen negatieve spanning, maar door het mooie driehoek naar de Node en Mars wordt het juist een productieve dag. We kunnen vandaag weer mooie inzichten krijgen.

31 Aug naast de oppositie tussen de Zon en Neptunus volgt er binnenkort ook een oppositie tussen Jupiter en Uranus. De Zon oppositie Neptunus is een jaarlijks aspect, maar Jupiter oppositie Uranus komt gemiddeld eens per 14 jaar voor. Om te kijken wat deze oppositie voor ons persoonlijk inhoudt, gaan we na, wat er 14 jaar geleden in ons leven speelde. Dit geldt ook mondiaal. Wat gebeurde er in de wereld. Dat wordt nu wederom weer actueel. Alleen stond Uranus toen wel 0 graden Vissen. Dus er zijn wel nuanceverschillen.
De Maan gaat rond het middaguur over naar het sterrenbeeld Steenbok en maakt een prachtige driehoek met Mars en Uranus. Dit aspect geeft ons ook veel energie.
©astromedium annette kok

Google Translate

29 Aug the Moon is in the zodiac sign Sagittarius. For this she meets a square with the Sun and Neptune. We feel sensitive in a spell. What’s true and what’s not true. We also investigate old patterns. It feels stressed, the Sun is also coming to an opposition to Neptune soon. Only Venus in Leo makes a beautiful triangle with the Moon, so in a romantic sense we can work in a romantic sense.

Aug 30th we can suffer from the upcoming Sun and Neptune opposition, but it seems to be a surprisingly nice day. The Moon just next to Saturn creates strikingly nice aspects. Normally, the Moon and Saturn together give negative stress, but by the beautiful triangle to the Node and Mars it becomes a productive day. We can get great insights today.

31 Aug next to the opposition between the Sun and Neptune, there will soon also be an opposition between Jupiter and Uranus. The Sun Opposition Neptune is an annual aspect, but Jupiter’s opposition Uranus occurs on average once every 14 years. To see what this opposition means to us personally, we will review what played 14 years ago in our lives. This also applies globally. What happened in the world. This will be again up to date. Only Uranus was still 0 degrees Pisces. So there are nuance differences.
The Moon passes around the afternoon to the zodiac sign Capricorn and makes a beautiful triangle with Mars and Uranus. This aspect also gives us much energy.
© astromedium annette kok

271235_232041136929268_2146965902_o