De totale Zonsverduistering van 21 aug 2017

Op 21 augustus vindt er een Totale Zonsverduistering plaats.
Het licht van de Zon wordt tijdelijk overschaduwd, doordat de Maan voor de Aarde schuift.
De Totale Zonsverduistering zal in bepaalde delen van Amerika volledig zichtbaar zijn.
De eclips zal slechts gedeeltelijk waar te nemen zijn in Nederlanden België en wel aan het begin van de verduistering, rond 21 uur 02 [Nederlandse Tijd].
Astrologisch staat de Maan tussen 28 en 29 graden Leeuw. De Zon staat  28 graden 54 min Leeuw, hetgeen ook al een afrondingsfase aangeeft.
De astrologische kaart [horoscooptekening] van het moment van de verduistering geeft weer, dat het teken Waterman op de Ascendant staat en wel op 19 graden en de Midhemel op 13 graden Boogschutter.
De Zoneclips valt dan in het 7e huis; dit is het huis van persoonlijke relaties, maar ook voor relaties met compagnons. Mondiaal relaties met andere regeringsleiders en andere landen.
De komende tijd wordt het belangrijk om aan onze relaties te werken.
Dit zal een beslissende tijd worden voor veel huwelijken en overige betrekkingen.
Doordat de Noordelijke Maansknoop niet ver verwijderd is van de Zoneclips, kunnen we er van uitgaan, dat ook het lot er mee gemoeid is, want de Noordelijke Maansknoop, ook wel Node genoemd, gaat over onze lotsbestemming.
Daarnaast staat de planeet van actie, seksualiteit en aantrekkingskracht, pal op de relatieas.
We zullen dus behoorlijk uitgedaagd en verleid worden in onze relaties. Soms zelfs op agressieve manier. Het is maar hoe we hier mee omgaan. Laten we ons uitdagen en domineren, of gebruiken we de Marsenergie om onze betrekkingen naar een hoger plan te tillen.
Mercurius, de planeet van communicatie, handel en verkeer, loopt voor de Zon en Maan uit en gaat ingaand een oppositie met Neptunus. Communicatie wordt wel heel erg belangrijk, maar dit aspect geeft wel duidelijk aan, dat het ook misleidend en ondoordacht kan zijn.
We kunnen niemand alleen op zijn mooie blauwe ogen gaan vertrouwen. Nonverbale communicatie is nu minstens zo belangrijk als wat er daadwerkelijk wordt gezegd.
We kunnen ons enigszins indekken door zoveel mogelijk schriftelijk en in een contract vast te leggen.
Verder staat de planeet Venus van liefdesbetrekkingen ongunstig. Ze vormt zelfs een vierkant met Jupiter [uitgaand] en Uranus [ingaand].
Doordat Venus negatief in de horoscoop staat, zullen veel huwelijken onder vuur komen te liggen en wellicht zelfs wel stranden.
Venus vormt een Grand Cross met de planeten Jupiter, Uranus en Pluto.
Hierdoor kunnen we anderen hard en berekend vinden.
Bij een Grand Cross komt er wel veel actie in de horoscoop.
We kunnen nu niets meer onder het tapijt vegen.
We bevinden ons in deze eclipsenmaand ook aan het einde van het langdurige T-kruis tussen Jupiter en Uranus en Pluto.
Jupiter heeft al meermalen botsingen met deze planeten getrotseerd en voor veel opstand en agressie en confrontaties gezorgd. Is zelfs weer Retrograde gaan lopen en maakt nu wederom vierkanten en opposities met Uranus en Pluto.
De exacte confrontatie met Pluto hebben we al achter de rug, maar de oppositie met Uranus volgt nog [september/oktober 2017].
Dan ligt het T-kruis van Jupiter weer achter ons en sluiten we een langdurige nare fase in ons leven af.
Zowel op persoonlijk als mondiaal vlak heeft dit vierkant voor veel ellende en schade gezorgd.
Rond eind maart ondervonden we oa een exact aspect tussen Jupiter en Pluto.
En eind feb/begin maart ondervonden we een exacte oppositie tussen Jupiter en Uranus.
Zaken die destijds speelden worden de komende drie maanden dus weer opgerakeld en actueel.
Ze vragen nu om een afronding en oplossing van de problematiek.
Dit geldt zeker ook mondiaal en met name wat betreft de politiek en terroristische aanslagen.
We zullen de komende maanden dan ook behoorlijk alert dienen te zijn.

Er wordt druk gespeculeerd welke invloed de Zoneclips op president Trump zal hebben. Ik heb berichtgevingen van aftreden, aanslagen en dergelijke voorbij zien komen. Men gaat er van uit, dat de Zoneclips een zeer negatieve invloed zal hebben op het aanblijven van Trump.
Ik deel die mening geheel niet. Ik denk persoonlijk, dat er niets veranderd en dat president Trump gewoon aanblijft. Hoogstens zal hij een andere benadering zoeken van de problematiek, die hij nu moet trotseren. Daarbij zoekt hij veel meer de samenwerking, met andere regeringsleiders, de support van zijn vrouw. Ook haar mening en bijdrage gaat heel belangrijk voor hem worden. Dus in mijn optiek pakt de Zoneclips gunstig voor hem uit.

Verder valt mij op, dat veel regeringsleiders  en bekendheden eveneens belangrijke planeten gepositioneerd hebben eind Leeuw, of eind Waterman.
Om een voorbeeld te noemen:
Mark Rutte – oppositie Zon
Putin – oppositie Node, aligned MC
Macron – algned Saturnus
Emiel Roemer – aligned Zon, Uranus
Sybrand Buma – aligned Maan, Mercurius
Jesse Klaver – oppositie Maan
Theresa May – Maan, Venus, Pluto aligned en vierkant Saturnus
Erdogan – aligned Pluto in 8
Angela Merkel – aligned Pluto
Geert Wilders – oppositie Saturnus
Koningin Maxima – oppositie Maan
Koning Willem Alexander – aligned MC
Prins Charles – aligned Pluto, dichtbij de Asc
Elizabeth II – aligned Neptunus, oppositie Jupiter in 7/1
Kim Jong – oppositie Mars
Bill Clinton – aligned Zon
Barack Obama – dichtbij Zon, aligned Node en Uranus op Desc
Bill Gates – aligned Jupiter, Pluto in 2
Dalai Lama – aligned Venus
Madonna – aligned Zon, Pluto op Asc

Allemaal prachtige kansen om onderbelichte delen van het karakter, talenten en mogelijkheden naar buiten te brengen.
Fijne eclipsentijd!
©astromedium annette kok

Google Translate

The total eclipse of 21 Aug 2017

On August 21, a total solar eclipse will take place.
The light of the Sun is temporarily overshadowed by the Moon moving to Earth.
Total eclipse will be fully visible in certain parts of America.
The eclips will only be partially observed in the Netherlands Belgium at the beginning of the eclipse, around 21 o’clock 02 [Dutch Time].
Astrological is the Moon between 28 and 29 degrees Leo. The Sun is 28 degrees 54 min Leo, which indicates a rounding phase.
The astrological map [horoscope] of the moment of eclipse shows that the sign Aquarius is on the Ascendant at 19 degrees and the Midhemel at 13 degrees Sagittarius.
The Suneclips then fall into the 7th house; This is the home of personal relationships, but also for relationships with companions. Global relations with other government leaders and other countries.
Over time, it will be important to work on our relationships.
This will be a decisive time for many marriages and other relationships.
Because the Northern Moonknot is not far from the Suneclips, we can assume that the fate is also because the Northern Moonknot, also called Node, is about our destiny.
In addition, the planet of action, sexuality and attraction, is closely related to the relationship.
We will therefore be challenged and seduced in our relationships. Sometimes even aggressive. It’s just how we deal with this. Let’s challenge and dominate ourselves, or use the Mars energy to raise our relations to a higher level.
Mercury, the planet of communication, trade and traffic, expires before the Sun and Moon, and goes on an opposition to Neptune. Communication is very important, but this aspect clearly indicates that it can also be misleading and unthinkable.
We can not trust anyone alone on his beautiful blue eyes. Non-verbal communication is at least as important as what is actually said.
We can cover ourselves somewhat by writing as much as possible in writing and in a contract.
Furthermore, the planet Venus of love relationships is unfavorable. She even forms a square with Jupiter [Outgoing] and Uranus [Entering].
Because Venus is negative in the horoscope, many marriages will be under fire and possibly even beaches.
Venus is a Grand Cross with the planets Jupiter, Uranus and Pluto.
This allows us to find others hard and calculated.
At the Grand Cross there is a lot of action in the horoscope.
We can not sweep anything under the carpet now.
We are in this eclipse month at the end of the long-term T-cross between Jupiter and Uranus and Pluto.
Jupiter has often collided with these planets and has caused a lot of insurgency and aggression and confrontation. Have even walked Retrograde again and now again makes squares and oppositions with Uranus and Pluto.
We are already behind the exact confrontation with Pluto, but the opposition with Uranus is still following [September / October 2017].
Then Jupiter’s T-cross lies behind us and closes a long nasty phase in our lives.
On both personal and global levels, this square has caused much misery and damage.
At the end of March we encountered an exact aspect between Jupiter and Pluto.
And at the end of February / early March we encountered an exact opposition between Jupiter and Uranus.
Businesses that played at that time will get back up and up to date in the next three months.
They are now asking for a finalization and solution of the problem.
This is also true globally, especially in terms of political and terrorist attacks.
We will therefore have to be very alert in the coming months.

There is a strong speculation about the impact of the Suneclips on President Trump. I have seen reports of resignation, attacks, and so on. It is assumed that the Suneclips will have a very negative impact on Trump’s stay.
I totally do not share that opinion. Personally, I think nothing changes and President Trump just remains. At the most, he will seek another approach to the problem, which he must now defy. In doing so, he is looking for much more cooperation with other government leaders, the support of his wife. Her opinion and contribution will also be very important to him. So in my view, the Suneclips takes advantage of him.
I also find that many government leaders and celebrities have also positioned important planets at the end of Leo, or at the end of Aquarius.
Giving an example:
Mark Rutte – Opposition Sun
Putin – Opposition Node, aligned MC
Macron – Algned Saturn
Emiel Roemer – aligned Sun, Uranus
Sybrand Buma – aligned Moon, Mercury
Jesse Klaver – Opposition Moon
Theresa May – Moon, Venus, Pluto-aligned and Square Saturn
Erdogan – aligned Pluto in 8
Angela Merkel – aligned Pluto
Geert Wilders – Opposition Saturn
Queen Maxima – Opposition Moon
King Willem Alexander – aligned MC
Prince Charles-aligned Pluto, near the Asc
Elizabeth II – aligned Neptune, opposition Jupiter in 7/1
Kim Jong – Opposition Mars
Bill Clinton – aligned Sun
Barack Obama – Near Sun, aligned Node and Uranus at Desc
Bill Gates – aligned Jupiter, Pluto in 2
Dalai Lama – aligned Venus
Madonna – aligned Sun, Pluto on Asc
All wonderful opportunities to bring out exposed parts of character, talents and possibilities.
Happy eclipse time!
© astromedium annette kok

Advertentie