15 Aug de Maan staat eind Stier en gaat langzaam over naar het sterrenbeeld Tweelingen. In de avond voelen we ons iets sneller vermoeid dan anders. Het is een goed idee, om in alle opzichten rustig aan te doen. We voelen hierbij ook de invloed van Mercurius Retrograde oppositie Neptunus. Daarnaast maakt Venus een exacte oppositie met Pluto. Dit is een stand, die heftige emoties oproept bij ons. We kunnen ons afgewezen of verwaarloosd voelen. Ook mondiaal werkt deze stand als een triggerpoint, waardoor er calamiteiten kunnen plaats vinden.

16 Aug de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Tweelingen. en staat hierbij gunstig naar Jupiter. Dat geeft enige licht op de zaak en brengt een meer optimistische sfeer. Het T-kruis wat de Maan maakt met Mercurius en Neptunus is minder gunstig. Geen goede stand om belangrijke gesprekken te voeren of om documenten te tekenen. Men kan zelfs heel vaag doen of bedriegelijk overkomen. Ook roddels dienen niet serieus genomen te worden.

17 Aug de Maan maakt eerst in de ochtend een oppositie met Saturnus. Dat geeft spanningen, ook mondiaal. Daarna gaat de Maan een prachtig sextiel aspect aan met de Zon. De Zon staat vandaag exact aligned met de Node. Een mooie stand, die toevallige ontmoetingen kan geven, maar ook prachtige inzichten. Ook de planeet Mars doet in positief aspect mee. Goed om heel veel werk te verzetten of om zaken op te lossen. Jammer dat Venus vierkant staat naar Jupiter en Pluto. Voor sommige mensen een trigger om zich benadeeld te voelen. Ook in romantisch opzicht een minder gunstige stand. Mercurius is ook nog negatief; dus pas op met wat je zegt en geloof niet alles wat je hoort.
©astromedium annette kok

Google Translate

15 Aug the Moon stands at the end of Taurus and slowly goes over to the zodiac sign Gemini. In the evening we feel something more tired than anything else. It’s a good idea to keep calm in all respects. We also feel the influence of Mercury Retrograde Opposition Neptune. In addition, Venus makes an exact opposition to Pluto. This is a state that raises emotional emotions with us. We can reject or feel neglected. Also globally, this position acts as a trigger point, which causes calamities to occur.

16 Aug the Moon is now in the zodiac sign Gemini. And is favorable to Jupiter. That gives some light on the case and brings a more optimistic atmosphere. The T-cross that makes the Moon with Mercury and Neptune is less favorable. No good standing to conduct important conversations or to sign documents. One can even do very vague or deceitfully overcome. Also gossip should not be taken seriously.

17 Aug the Moon makes an opposition to Saturn first in the morning. That gives tensions, also global. Then the Moon goes on a beautiful sextile aspect with the Sun. The Sun today is exactly aligned with the Node. A beautiful stand, which can give coincidence, but also beautiful insights. The planet Mars is also positive. Good to do a lot of work or to solve business. Too bad that Venus is square to Jupiter and Pluto. For some people, a trigger to feel disadvantaged. Also in a romantic manner, a less favorable position. Mercury is also negative; So take care of what you say and do not believe everything you hear.
© astromedium annette kok

616047_205771026222946_1069375172_o

 

Advertentie