Maandprognose augustus

Ram, je voelt je onzeker over jouw creatieve prestaties. Het is een minder geschikte maand om in het publiek op te treden, groots aan PR te doen of intensief te gaan sporten. Sommige Rammen ervaren problemen met de opvoeding. Het is wel een goede maand om gewoon lol te hebben en te genieten van het goede leven. Ga liever niet gokken of beleggen.

Stier, mocht je vakantie hebben, dan verlang je naar rust, zon en romantiek. Daar wordt het ook een uitstekende maand voor. Eenmaal thuis, dan werk je veel aan de omgeving of het interieur om de boel op te knappen. Het familie- en gezinsleven is nu erg belangrijk voor je en is een bron van vreugde.

Tweelingen, vriendschappen verlopen deze maand niet van een leien dakje. De omgang en samenwerking met bepaalde collega’s gaat evenmin erg soepel. Op andere gebieden van jouw leven heb je meer geluk. En daar heb je genoeg aan. Je geniet van je dagelijkse bezigheden en het contact met je dierbaren.

Kreeft, je valt deze maand meer op. Je zit dan ook goed in je vel. Hierdoor ontvang je vaak complimentjes. Single Kreeften zijn nu extra aantrekkelijk voor hun omgeving. Dat biedt kansen. Thuis en op je werk rommelt het. Je vindt het lastig om de juiste balans te houden. Het is wel een super tijd om te reizen en ook op communicatief en financieel vlak heb jij succes.

Leeuw, je hebt geluk in het spel. Hierdoor kan je geld winnen. Het is ook een uitstekende tijd om aankopen te doen of om te investeren, zoals een huis of iets dergelijks. Sommige Leeuwen gaan nu verhuizen. Dit kon wel eens je droomhuis zijn. Een belangrijk gesprek verandert je leven.

Maagd, je hebt grootse plannen en je zet je er met volle energie in. misschien moet je er nog iets meer onderzoek voor doen, maar je onderzoekt wel al of je plannen te realiseren zijn. Je bent wel op jezelf aangewezen, want je omgeving laat jou begaan. Win liever advies in van deskundigen, dan dat je een beroep doet op je vrienden en kennissen.

Weegschaal, geld en goederen zijn nu een probleem, maar je carrière zit wel in de lift. Er doen zich hele mooie kansen voor. Je krijgt ook veel uitnodigingen, waar je het liefst allemaal op in gaat. Je kan deze maand uitstekend aan je netwerk werken. Je weet nooit waar alle contacten goed voor zijn. Je kan wel een kruiwagen gebruiken.

Schorpioen, thuis heb je het niet helemaal onder controle. Je haalt nu meer energie uit je werk en daar zet jij je volledig voor in. Gelukkig gaan je financiën inmiddels een stuk beter. Af en toe mag jij je ook wel eens ontspannen, want je werkt wel erg hard.

Boogschutter, je bent positief gestemd wat je toekomst betreft. Niet dat je al veel resultaat bemerkt, maar de eerste tekenen wijzen er wel op. Een nader onderzoek wijst uit, dat je in de juiste richting zoekt. Financieel gezien dien je nog steeds rustig aan te doen.

Steenbok, mocht je vakantie hebben, dan is een lange en exotische reis misschien geen goed idee. Onderweg kan je oponthoud en tegenslag krijgen. Zoek het liever iets dichter in de buurt. Op romantisch vlak beleef je leuke momenten. Financieel zit er een klein voordeel in.

Waterman, het accent ligt op romantiek, werk en gezin. Je zet je er voor in om iedereen tevreden te houden. Hierdoor heb je weinig tijd om lang weg te gaan of te luieren. Je zet je beste beentje voor en dat wordt door iedereen gewaardeerd. Voor de single Watermannen dienen zich super kansen aan op liefdesgebied.

Vissen, mocht je ontevreden zijn omtrent je gezondheid, dan kan je er deze maand alles aan doen om je conditie te verbeteren. Begin met een nieuw dieet, of zoek een leuke sport uit om te beoefenen. Nu is het de tijd om je levensstijl onder de loep te nemen. Investeer tijd in jezelf, want bepaalde vriendschappen nemen momenteel te veel tijd in beslag van jou.
©astromedium annette kok

Google Translate

Monthly forecast August
Aries, you’re feeling unsure about your creative achievements. It’s a less appropriate month to act in public, to do great for PR, or to exercise intensively. Some Rams experience problems with the upbringing. It’s a good month to just have fun and enjoy the good life. Preferably do not gamble or invest.
Taurus, if you have a holiday, you long for peace, sun and romance. It will also be an excellent month. Once at home, you are working hard on the environment or the interior to overcome the problem. Family and family life is now very important to you and is a source of joy.
Gemini, friendships do not go out of a slate roof this month. The interaction and cooperation with certain colleagues does not go very smoothly either. In other areas of your life you are more lucky. And you have enough to do that. You enjoy your daily activities and the contact with your loved ones.
Cancer, you get more of this month. You are well in your skin. This often gives you compliments. Single lobsters are now extra attractive to their environment. That offers opportunities. At home and at work it’s messing up. You find it difficult to keep the right balance. It’s a great time to travel, and you’re also successful at communicative and financial levels.
Leo, you’re lucky in the game. This allows you to win money. It’s also an excellent time to make purchases or to invest, such as a home or the like. Some Lions are moving now. This could be your dream home. An important conversation will change your life.
Virgo, you have great plans and you put it in full energy. You may need to do some more research, but you are already investigating whether your plans are to be realized. You are designated by yourself, because your environment makes you commit. Rather consult expert advice than you appeal to your friends and acquaintances.
Libra, money and goods are now a problem, but your career is in the elevator. There are very nice opportunities. You will also receive many invitations, which you would prefer. You can work great on your network this month. You never know where all contacts are good. You can use a wheelbarrow.
Scorpio, at home you are not completely under control. You are getting more energy from your work and you are fully committed to it. Fortunately, your finances are a lot better nowadays. Occasionally you can relax too, as you work very hard.
Sagittarius, you voted positively for your future. Not that you have already seen a lot of results, but the first signs indicate that. A further investigation indicates that you are looking for the right direction. Financially, you still have to take a rest.
Capricorn, if you have a holiday, then a long and exotic journey may not be a good idea. Along the way you can get a break and take a break. Look for something closer to you. At the romantic level you are having fun moments. Financially there is a small advantage.
Aquarius, the emphasis is on romance, work and family. You are committed to keeping everyone happy. As a result, you have little time to go long or to laze. You put your best leg and everyone is appreciated. For the single Aquarius, they are having great opportunities in the area of ​​love.
Pisces, if you’re dissatisfied with your health, you can do anything this month to improve your fitness. Start with a new diet, or try out a fun sport to practice. Now it’s time to look at your lifestyle. Investing time in yourself, because some friendships are currently taking too much time for you.
©astromedium annette kok

1236300_358133954319985_629943121_n

Advertentie