31 Jul de Zon en Mars staan nog steeds op nog geen graad van elkaar verwijderd. De Maan staat in het intense teken Schorpioen, maar wordt daarbij wel goed geaspecteerd. Jupiter en Pluto staan nu op een halve graad verwijderd van een vierkant met elkaar.

1 Aug de Maan eind Scorpioen maakt een driehoek met de Zon en Mars, maar staat iets minder gunstig naar Mercurius. Discussies kunnen we nu beter even uit de weg gaan. Jupiter en Pluto staan bijna exact vierkant, hetgeen een intense spanning geeft.

2 Aug de Maan in Boogschutter staat nog steeds gunstig naar de Zon en Mars. Het geeft een actieve vibe aan de dag. Jupiter en Pluto zijn een kwart graad verwijderd van een vierkant met elkaar.

3 Aug de Zon maakt zich eindelijk iets los uit de nauwe conjunctie met Mars en loopt 3 graden vooruit. De Maan in Boogschutter staat heel gunstig naar Uranus, Saturnus en de Zwarte Maan. Best een mooie en bijzondere stand.
Alleen het vierkant tussen Jupiter en Pluto gooit nog steeds roet in het eten.

4 Aug. Jupiter en Pluto staan exact vierkant met elkaar [ 20 uur 39 Ned Tijd]. Een onrustige stand, die ook voor onrust in ons persoonlijke leven kan brengen, maar dit geldt ook mondiaal. De Maan versterkt dit aspect, doordat de Maan en Pluto dicht bij elkaar staan.
©astromedium annette kok

Google Translate

31 Jul the Sun and Mars are still still apart from one another. The Moon stands in the intense sign Scorpio, but is well-considered. Jupiter and Pluto are now halfway away from a square with each other.

1 Aug The Moon End Scorpio makes a triangle with the Sun and Mars, but is somewhat less favorable to Mercury. Discussions can be better off now. Jupiter and Pluto are almost exactly square, which gives an intense stress.

2 Aug the Moon in Sagittarius still is favorable to the Sun and Mars. It gives an active vibe to the day. Jupiter and Pluto are a quarter of a quarter away from one square.

3 Aug The Sun is finally released from the close conjunction with Mars and progresses 3 degrees. The Moon in Sagittarius is very beneficial to Uranus, Saturn and the Black Moon. Best a beautiful and special condition.
Only the square between Jupiter and Pluto is still soaking in the food.
4 Aug. Jupiter and Pluto are exactly square with each other [20 hours 39 Dutch Time]. An unrestrained state that can also cause unrest in our personal lives, but this also applies globally. The Moon reinforces this aspect because the Moon and Pluto are close together.
© astromedium annette kok

10171059_458925284240851_2100256200_n