27 Jul de Maan gaat over van het sterrenbeeld Maagd naar het teken Weegschaal. Tijdens de overgan in de namiddag/avond voelen we ons iets vermoeider dan normaal. De Zon en Mars staan nogmaals samen en wel op 4 graden Leeuw. Dit geeft goed leiderschap, maar ook arrogantie, drift en hoogmoed. Daarnaast staat Jupiter slechts 1 graden verwijderd van een vierkant met Pluto. Dit zijn wederom explosieve standen, die voor sommige mensen te heftig zijn. We kunnen emotioneler reageren dan anders of gevoelens van onrust ervaren. De Maan in weegschaal vraagt om diplomatie. Dat is het enige gunstige van deze dag.

28 Jul de Maan begeeft zich steeds dichter naar Jupiter toe. Hierdoor voelen we verhoogd het spanningsveld dat wordt opgebouwd door het spanningsveld tussen Jupiter en Pluto. Rond middernacht van 28 naar 29 Juli is het aspect exact en komen er calamiteiten naar buiten. Samen bewegen ze wel naar een goed aspect toe naar Saturnus. Mercurius staat overigens wel goed. Gesprekken zijn hoe dan ook goed mogelijk. Karmische patronen kunnen doorbroken worden. Verder moeilijke standen.

29 Jul de Maan is voorbij het kritieke punt op Jupiter. Vandaag werken vooral de gunstige aspecten van de Maan, bijvoorbeeld naar Venus en Saturnus. Dit is weer goed om de romantiek terug te laten keren in ons leven. Het voelt vandaag voor het eerst weer als een lekkere dag.

30 Jul de Maan beweegt helaas naar een oppositie met Uranus toe. Dit gebeurt gelukkig in de vroege ochtend, waarop de meesten van ons liggen te slapen. Ergens in de wereld is er iets extreems aan de hand, zoals een opstand of natuurgeweld. Uranus roert weer zijn staart. De dag zelf kan dus eigenlijk best wel goed verlopen, alhoewel Mars en de Zon nog steeds exact aligned lopen en Jupiter nog naar een exact vierkant met Pluto afstevent.  Negatieve zaken, die gelukkig iets ontkracht worden door positieve gebeurtenissen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

27 Jul the Moon goes over from the zodiac sign Virgo to the Sign Libra. During the afternoon in the afternoon / evening we feel more tired than usual. The Sun and Mars stand together again at 4 degrees Leo. This gives good leadership, but also arrogance, drift and pride. In addition, Jupiter is only 1 degree away from a square with Pluto. These are again explosive positions, which are too fierce for some people. We can respond more emotionally than others or feelings of unrest. The Moon in Libra asks for diplomacy. That is the only advantage of this day.

28 Jul the Moon is moving closer to Jupiter. As a result, we feel increased the voltage field that is built up by the voltage field between Jupiter and Pluto. Around midnight from 28 to 29 July, the aspect is exact and there are calamities outside. Together they move towards Saturn in a good way. Mercury is also good. Conversations are, however, possible. Karmic patterns can be broken. Further difficult positions.

29 Jul the Moon is beyond the critical point on Jupiter. Today, the most favorable aspects of the Moon are working, for example, to Venus and Saturn. This is good again to return the romance to our lives. It feels like a nice day for the first time today.

30 Jul the Moon moves unfortunately to an opposition with Uranus. This happens happily in the early morning, where most of us are sleeping. Something in the world is something extraordinary, such as an insurgency or natural violence. Uranus is stirring his tail again. So, the day itself may well go well, although Mars and the Sun are still exactly aligned and Jupiter still sticks to an exact square with Pluto. Negative affairs, which are happily eliminated by positive events.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1078894_345394568927257_662294276_o

 

Advertentie