7 Jul We voelen de spanningen van de aankomende Volle Maan goed. Mercurius begin Leeuw staat gelukkig wel gunstig en ook Venus, begin Tweelingen vormen een minder grote bedreiging voor het T-kruis, dat geactiveerd wordt door de Zon, ingaand oppositie Pluto, vierkant Jupiter. Dit spanningsveld voelen we persoonlijk, maar ook mondiaal. Onder deze aspectering is ook de G20 in Hamburg van start gegaan. In de astrologie staat Pluto als dwergplaneet voor macht, aanzien, status, rijkdom, business. Daar hoort ook machtsmisbruik en manipulatie bij. Pluto wordt wel geassocieerd met Amerika. Pluto staat in Steenbok, hetgeen het aspect nog harder, zakelijker maakt. De Volle Maan staat aligned met Pluto. Oppositie dus met de Zon en Mars. Dit geeft ontzettend veel getouwtrek, maar ook opstanden, relletjes, kans op aanslagen [ook op regeringsleiders]. Het T-kruis met Jupiter maakt het er niet beter op. Kreeftlanden zijn vooral Nederland, België, Europese Unie. Je kan dus spreken van diepaande meningsverschillen tussen de Europese landen en andere landen tegenover Amerika. Jupiter staat symbool voor de landen en werelddelen die een conflict hebben met America, zoals Cyprus, Turkije, Rusland en China [in deze Volle Maans chart]. Vanmiddag zullen de besprekingen onverwacht goed uitpakken, omdat Mercurius, de planeet van communicatie, handel en verkeer gunstig staat. De kans op rellen en aanslagen blijft. In de avond kruipt de Maan steeds dichter naar Pluto toe om
op 8 Jul een 150 graden aspect te vormen met zowel Venus en Mercurius. Dan zullen onderhandelingen, besprekingen en discussies veel moeizamer gaan. De Maan zo dicht bij Pluto betekent ook, dat Amerika plotseling bijval krijgt uit onverwachte hoek. Het accent van de Yod ligt ook bij de Maan, dus dicht tegen Pluto aan [Amerika].
[Mercurius en Venus vormen beiden een Yod met de Maan [rond 4 tot 9/10 uur Nederlandse Tijd]. De druk van de Volle Maan wordt deze dag nog sterker opgebouwd. Steenbok versus Kreeft; zakelijkheid tegenover gevoel, min of meer ook: geld tegenover mensenrechten?
De Volle Maan van 9 Jul, rond 6 uur in de ochtend Nederlandse Tijd, zal zeker voor veel commotie zorgen. Agressie, geweld, aanslagen zijn te verwachten, temeer in de chart tijdens de Volle Maan, Mars exact op de ascendant staat. Er heerst veel boosheid, vooral vanuit de Kreeftlanden en in Hamburg zelf.
Deze Volle Maans invloed zal nog een vervolg krijgen tijdens de Zoneclips [Nieuwe Maan] en Volle Maan in augustus. Het laatste Totale eclips viel in Europa. Vanaf die tijd is het snel bergafwaarts gegaan met Europa en hebben zich daar veel terroristische aanslagen, natuurrampen en conflicten voorgedaan.
Het komende half jaar ligt het accent van de eclipsen op Amerika.
Veel politieke leiders hebben een aspect op deze eclips [ook Donald Trump; op diens Ascendant]. Hij staat hier niet alleen in, want ook leiders en politieke figuren in Europa hebben 23 tot 28 graden Leeuw prominent in hun horoscoop staan. De Node is hier ook bij betrokken. Het zal een zeer beslissende tijd worden voor de wereld.
Nog een opmerking over Pluto:
De Hr. Erdogan heeft Pluto pal op zijn ascendant staan, hetgeen net zo zwaar en betekenisvol is als een eclips op de ascendant.
Het zullen roerige tijden worden.
Op persoonlijk vlak werken wij ook compromissen uit met betrekking tot macht, geld, overheersing, manipulatie, waarbij ook wij kiezen om daar diplomatiek mee om te gaan.
Happy Full Moon!
©astromedium annette kok

Google Translate

7 Jul We feel the tension of the coming Full Moon. Mercury, begins Leo, is happily favorable and also Venus, begin Gemini forms a lesser threat to the T-cross, which is triggered by the Sun-entering opposition Pluto, square Jupiter. This voltage field we feel personally, but also globally. This G20 has also started in Hamburg. In astrology Pluto is a dwarf planet and stands for power, status, wealth, business. This includes abuse of power and manipulation. Pluto is associated with America. Pluto is in Capricorn, which makes the aspect even harder, more business-friendly. The Full Moon is aligned with Pluto. Opposition thus with the Sun and Mars. This gives a lot of testimony, but also revolts, rills, chances of attacks [also on government leaders]. The T-cross with Jupiter does not make it any better. Cancer countries are mainly the Netherlands, Belgium, European Union. You can thus speak of deep differences of opinion between the European countries and other countries versus America. Jupiter is a symbol of countries and continents that are in conflict with America, such as Cyprus, Turkey, Russia and China [in this full moon chart]. This afternoon, discussions will unexpectedly unfold, because Mercury, the planet of communication, trade and traffic is favorable. The risk of riots and attacks remains. In the evening the Moon creeps closer to Pluto
On 8 Jul to form a 150 degree aspect with both Venus and Mercury. Then negotiations, discussions and negotiations will be much more difficult. The Moon so close to Pluto also means that America suddenly cries out from unexpected angle [gets help from unknown source]. The accent of the Yod is also in the Moon, so close to Pluto [America].
[Mercury and Venus are both a Yod with the Moon [around 4 to 10 hours Dutch Time]. The pressure of the Full Moon will be built even stronger today. Capricorn versus Cancer; Business sense towards feeling, more or less money against human rights?
The Full Moon of 9 Jul, around 6 o’clock in the morning Dutch Time, will certainly make a lot of commotion. Aggression, violence, attacks are to be expected, more precisely in the chart during the Full Moon because Mars exactly on the ascendant state. There is much anger, especially from the Cancer countries and in Hamburg itself.
This Full Moon’s influence will be a further success during the Suneclips [New Moon] and Full Moon in August. The last Total eclips fell in Europe. Since that time, it has rapidly gone downhill with Europe, and has caused many terrorist attacks, natural disasters and conflicts.
Over the next six months, the accent of the eclips is on America.
Many political leaders have an aspect on these eclips [also Donald Trump on his Ascendant]. He is not alone here, because leaders and political figures in Europe also have 23 to 28 degrees Leo prominent in their horoscope. The Node is also involved. It will be a very decisive time for the world.
Another comment about Pluto:
Mr. Erdogan has Pluto standing on his ascendant, which is as heavy and significant as an ascendant eclipse.
It will be agitating times.
At the personal level, we also work out compromises with regard to power, money, domination, manipulation, and we also choose to deal with it diplomatically.
Happy Full Moon!
© astromedium annette kok

15027732_1684178751892897_2642577108115874867_n
Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite Translator