4 Jul met de Maan driehoek Mercurius hangt er een prettige sfeer. Het biedt ook de mogelijkheid om goede gesprekken te voeren. Als je iets op je hart hebt, dan is vooral de avond geschikt om hier voor uit te komen.

5 Jul In de ochtend maakt de Maan een oppositie met Venus. De Maan en Venus wisselen juist van sterrenbeeld. De Maan gaat over naar het teken Boogschutter en Venus gaat over van Kreeft naar Tweelingen. De oppositie maakt ons een beetje vlak en oppervlakkig. Terwijl je juist naar diepgang verlangt. Dat zit er vandaag niet in. Er hangt niet zo’n romantische stemming. Mars en Pluto botsen ook, waardoor onze gevoelens behoorlijk opgezweept worden. De Zon komt er achteraan, dus die vormt binnenkort ook een oppositie met Pluto. Geen makkelijke standen, die zorgen voor veel onrust.

6 Jul de Maan staat samen met de Zwarte Maan bij Saturnus. Dit is een hele bijzondere stand, die voor mooie inzichten zorgt. Ons onderbewustzijn wil ons iets vertellen. Saturnus staat voor karma en de Zwarte Maan is ons innerlijk weten. De Maan staat voor ons gevoelsleven. Deze drie samen zorgt voor onverwachte dingen, die door de kosmos worden aangestuurd. Let vandaag goed op. Een zin, een signaal, een ontmoeting. Alles kan belangrijk zijn. De Zon staat exact driehoek met Neptunus in Vissen. Heel bijzonder. Dit pakt voor de meesten onder ons goed uit.
©astromedium annette kok

Google Translate

4 Jul with the Moon triangle Mercury hangs a pleasant atmosphere. It also offers the opportunity to have good conversations. If you have something on your mind, especially the evening is suitable for getting out of here.

5 Jul In the morning, the Moon makes an opposition with Venus. The Moon and Venus alternate just from constellation. The Moon goes over to the sign Sagittarius and Venus goes from Cancer to Gemini. The opposition makes us a bit flat and superficial. While you just want to go deep. That is not the case today. There is no such romantic mood. Mars and Pluto also collide, so our feelings are properly swept up. The Sun is coming back, so it will soon also be an opposition to Pluto. No easy positions, which cause a lot of unrest.

6 Jul the Moon stands with the Black Moon at Saturn. This is a very special position, which makes for great insights. Our subconscious mind wants to tell us something. Saturn stands for karma and the Black Moon knows us innerly. The Moon stands for our emotional life. These three together create unexpected things driven by the cosmos. Pay attention today. A sentence, a signal, a meeting. Everything can be important. The Sun is exactly triangle with Neptune in Pisces. Very special. This goes well for most of us.
© astromedium annette kok

1455872_394065350726845_1183531669_n

Advertentie