26 Jun Mercurius en de Zon staan nog steeds relatief dicht bij elkaar, alhoewel Mercurius steeds sneller gaat lopen. Mercurius voor de Zon uit maakt ons ook enigszins onbedachtzaam. Voor we er erg in hebben, handelen we, spreken we of doen we. Mercurius vlak bij Mars, de planeet van actie, maakt het alleen nog maar erger. Vooral mensen met veel vuurtekens in de horoscoop kunnen hier hinder van ondervinden.
De Maan staat prachtig in het sterrenbeeld Leeuw. Hiervan ondervinden we weinig hinder; alleen maar plezier.
De Maan in Leo wil mooie dingen meemaken. Het is een goede dag om naar de kapper of schoonheidsspecialiste te gaan.

27 Jun de Zon, Mercurius en agressor Mars samen tegenover Pluto. Hier kunnen we de komende dagen behoorlijk veel narigheid van verwachten. Gelukkig maken ze een gunstig aspect naar Neptunus, alhoewel Neptunus zelf inconjunct Jupiter staat. Jupiter zelf maakt een T-kruis met de drie planeten en met Pluto. Dat er iets uigewerkt en losgelaten dient te worden [ook mondiaal] is wel duidelijk. Daarbij zijn Mars en Pluto echt wel opgewonden standjes.
De Maan in een mooie vuurdriehoek naar de Node, Saturnus en Uranus helpt gelukkig wel iets mee.
©astromedium annette kok

Google Translate

26 Jun Mercury and the Sun are still relatively close together, although Mercury is moving faster. Mercury before the Sun also makes us somewhat unthinkable. Before we get into it, we act, we speak or do. Mercury near Mars, the planet of action, only makes it worse. Especially people with a lot of fire signs in the horoscope may encounter this.
The Moon is beautiful in the Leo zodiac sign. Of these we experience little obstacle; Just fun.
The Moon in Leo wants to experience beautiful things. It’s a good day to go to the hairdresser or beauty specialist.
27 Jun the Sun, Mercury and Marsh Mars in front of Pluto. Here we can expect a lot of nonsense in the coming days. Fortunately, they make a favorable aspect to Neptune, although Neptune itself is inconjunct Jupiter. Jupiter himself makes a T-cross with the three planets and with Pluto. That something has to work out and be released [also global] is clear. In addition, Mars and Pluto are really excited.
The Moon in a beautiful fire triangle to the Node, Saturn and Uranus is happy to help.
© astromedium annette kok

1077139_341243309342383_981971651_o