22 Jun na de Zomerzonnewenden begeven we ons nu weer richting het eclipsen seizoen. Maar hier later meer over. Het wordt wel een belangrijke Zonsverduistering, dat kan ik alvast zeggen.
De Zon en Mercurius staan nog aligned, waardoor zakelijke invloeden en intellectuele aspecten en capaciteiten overgewaardeerd worden, hetgeen bedriegelijke situaties schept. We kunnen beter dicht bij ons gevoel blijven.
Met de Maan in luchtteken Tweelingen hebben we trouwens de neiging om heel erg in ons verstand te zitten, maar op verstandelijke wijze valt niet alles te verklaren.

23 Jun de Maan maakt een oppositie met Saturnus. Dit voelt niet fijn, vooral niet omdat de invloed van de Zon en Mercurius heel erg voelbaar is. Het zet ons op het verkeerde been, maakt ons humeurig of neerslachtig en we dienen rekening te houden met tegenwerking. Ook met geroddel, leugens, bedrog en vlase streken.

24 Jun rond 04.31 Nederlandse Tijd is er een Nieuwe Maan op 2 graden Kreeft met Mercurius in de nabijheid op 5 graden Kreeft. De Maan staat hierbij in haar eigen teken en werkt heel sterk uit. Het accent ligt op ons gevoel. Sommige mensen kunnen van deze Nieuwe Maan behoorlijk van slag raken en echt in hun emotie getrokken worden. Ook de natuur reageert hier heftig op. Binnen vandaag en veertien dagen reageert de Zee of andere wateren op deze Nieuwe Maan, maar ook vulkanen ed zijn gevoelig voor deze samenstand.
Het maakt ons ook erg intuïtief. We kunnen mooie inzichten krijgen of voorspellende dromen ontvangen.
Mars kruipt naar een oppositie met Pluto toe.
Dit is altijd een agressieve stand, die langzaam maar zeker al merkbaar wordt.
Met een Nieuwe Maan kan er nu een nieuw formatie tot stand komen in Nederland, alhoewel het onder deze aspectering niet bepaald te hopen is.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

22 June after the summer solstice, we are heading towards the eclipse season. But later more about this subject. It will be an important solar eclipse, which I can say in advance.
The Sun and Mercury are still aligned, which overestimates business influences and intellectual aspects and capabilities, which creates fraudulent situations. We can stay closer to our feelings.
With the Moon in Air Sign Gemini, we tend to be very familiar with our minds, but in a mental way it is impossible to explain everything.
Jun 23 the Moon makes an opposition with Saturn. This does not feel great, especially because the influence of the Sun and Mercury is very palpable. It puts us on the wrong leg, makes us moody or depressed and we must take into account counteractivity. Also with rhymes, lies, deception and vlashes.

24 Jun around 04.31 Dutch Time is a New Moon on 2 degrees Cancer with Mercury in the vicinity of 5 degrees Cancer. The Moon stands in its own sign and works very strongly. The emphasis is on our feelings. Some people can get rid of this new moon and really get into their emotions. Nature also reacts strongly here. Within today and fourteen days, the Sea or other waters respond to this New Moon, but volcanoes etc. are sensitive to this unity.
It also makes us very intuitive. We can get beautiful insights or receive predictive dreams.
Mars creeps into an opposition with Pluto.
This is always an aggressive position, which slowly and surely becomes noticeable.
With a new moon, a new formation can now be created in the Netherlands, although I don’t hope so.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1511432_441132159353497_8955126_n