19 Jun Mercurius en de Zon staan dicht bij elkaar, slechts op drie graden van elkaar verwijderd. Mercurius is nooit ver van de Zon verwijderd en loopt er kort voor of achter, maar met zo weinig graden verschil spreken we in de astrologie, dat Mercurius binnen de verbrandingssfeer van de Zon verkeert. Bovendien maken ze samen een oppositie met Saturnus in Boogschutter.
Deze invloed geeft onrust, vooral wat de communicatie aangaat. Men kan plotseling fel reageren, er kan verwarring optreden, of men komt tot de conclusie dat zaken niet kloppen. Een roddel en zelfs frauduleuze zaken spelen op.
Geloof niet iedereen gelijk op zijn woord, want Mercurius speelt spelletjes met ons.
Deze invloed houdt deze week nog wel even aan.
Verder maakt de Maan, naast Uranus in Ram, het vierkant vol dat wordt gevormd door Mars, Pluto en Jupiter.
Zodoende wordt er een Grand Cross gevormd op het T-kruis tussen Jupiter, Mars en Pluto. Regelmatig hebben we hier hinder van, waardoor we geregeld schokkend nieuws te verwerken krijgen. Met name belicht dit de Uranuskant in Ram, die onvoorziene en onverwachte situaties aangeeft, zoals aanslagen, natuurrampen ed.
Ook vandaag is dit gevaar groot.

20 Jun de Maan voegt zich bij Venus in het sterrenbeeld Stier, waardoor de energie gelijk een stuk aangenamer voelt. Het accent ligt nu meer op genieten, schoonheid, mooie dingen, lekker eten en fijn met elkaar omgaan. Het haalt iets van de scherpte weg van Mercurius oppositie Saturnus. Het is echter nog steeds geen goed moment om belangrijke gesprekken te voeren of handel te bedrijven, te beleggen of investeren. Mercurius staat vandaag slechts 2 graden verwijderd van de Zon en met het invonjunct van Jupiter naar Neptunus kunnen we bedrogen uit komen of op het verkeerde been gezet worden.

21 Jun de Maan en Venus staan samen. Bij heldere hemel kunnen we de mooie planeet Venus goed aanschouwen naast de Maan. Venus hoort ook bij het sterrenbeeld Stier, waardoor gevoelens van liefde, romantiek en mededogen versterkt worden. Deze twee planeten maken samen een mooie driehoek naar Pluto, waardoor er nog meer ruimte komt om onze genegenheid aan anderen te tonen.
Mercurius staat vandaag exact aligned met de Zon. Door dit aspect worden de intellectuele eigenschappen van Mercurius volledig overschaduwd door de eigenschappen van de Zon.
We kunnen vandaag en de overige dagen van de week het beste afgaan op ons gevoel, en niet op ons verstand, want dat speelt verstoppertje met ons.
De Maan maakt tevens deel uit van een Yod, dat gevormd wordt tussen Venus/ de Maan, Neptunus en Jupiter.
Juist omdat Neptunus inmiddels Retrograde loopt, beïnvloedt deze Yod ons gevoel, waarbij Mercurius ook nog eens buitenspel staat.
Een Yod wordt gevormd, wanneer er twee planeten onderling een aspect van 60 graden vormen en een derde planeet een inconjunct [150 graden].
Een Yod wat in de horoscoop veel weg heeft van de letter Y, wordt ook wel de vingerwijzing van God genoemd en heeft een hogere betekenis.
De oplossing ligt bij de planeet [en het huis waar deze planeet in de horoscoop staat] die inconjunct is.
Voor een goede beoordeling nemen we het liefst de as, die hier doorheen loopt, dus de Weegschaal/Ram as.
Jupiter [ook pas weer Direct, dus erg krachtig] staat in Weegschaal. De oplossing vinden we in diplomatie, vrede en een liefdevolle benadering.
©astromedium annette kok

Google Translate

19 Jun Mercury and the Sun are close together, only three degrees apart. Mercury is never removed far from the sun and runs short or behind, but with such a low degree of difference we speak in astrology that Mercury is within the burning sphere of the Sun. In addition, they make an opposition with Saturn in Sagittarius.
This influence causes turmoil, especially as regards communication. One can suddenly respond incorrectly, confusion can occur, or one concludes that things are not correct. A gossip and even fraudulent business play on.
Do not believe everyone in his word because Mercury plays games with us.
This influence is still taking place this week.
In addition, the Moon, besides Uranus in Ram, makes the square full of Mars, Pluto and Jupiter.
Thus, a Grand Cross is formed on the T-cross between Jupiter, Mars and Pluto. We regularly prevent this from happening, which means that we regularly receive shocking news. In particular, this illustrates the Uranus side in Aries, which indicates unforeseen and unexpected situations, such as attacks, natural disasters, etc.
Nowadays, this danger is high.

20 Jun the Moon joins Venus in the zodiac sign Taurus, which makes the energy even more enjoyable. The accent now lies more on enjoyment, beauty, beautiful things, good food and fine dining. It takes away some of the sharpness of Mercury’s opposition Saturn. However, it is still not a good time to conduct important conversations or trade or invest. Mercury is just 2 degrees away from the Sun today and with the invasion of Jupiter to Neptune we can be cheated out of the wrong direction.

21 Jun The Moon and Venus stand together. In clear sky, we can see the beautiful planet Venus next to the Moon. Venus also belongs to the zodiac sign Taurus, which enhances feelings of love, romance and compassion. These two planets make a nice triangle to Pluto, giving more space to show our affection to others.
Mercury today is exactly aligned with the Sun. By this aspect, the intellectual properties of Mercury are completely overshadowed by the properties of the Sun.
We can make the best of our feelings today and the other days of the week, and not on our minds, because that is a hiding place with us.
The Moon is also part of a Yod, formed between Venus / the Moon, Neptune and Jupiter.
Precisely because Neptune is currently Retrograde, this Yod influences our feeling, with Mercury also out of play.
An Yod is formed when two planets form an aspect of 60 degrees and a third planet is an inconjunct [150 degrees].
A Yod, which in the horoscope is far away from the letter Y, is also called the fingerprint of God and has a higher meaning.
The solution lies with the planet [and the house where this planet is in the horoscope] which is inconjunct.
For a good review we prefer to take the axis that passes through, so the Libra / Aries axis.
Jupiter [also just again Direct, so very powerful] is in Libra. The solution we find in diplomacy, peace and a loving approach.
© astromedium annette kok

774377_337410553058992_2031287470_o