13 Jun Mercurius, de planeet van handel, verkeer en communicatie staat heel mooi naar Jupiter, die inmiddels weer vooruit loopt. Dit is heel goed voor correspondentie, bepaalde aan- en verkopen en belangrijke gesprekken, die nog gevoerd moeten worden. Maak er gebruik van! De Maan in Waterman vierkant Venus is iets minder gunstig voor romantische zaken. Ook de Zon gaat richting een oppositie met Saturnus. Dit geeft wel enigszins een demper op ons goede humeur.

14 Jun de Zon staat op 1 graad na lijnrecht tegenover Saturnus, heer van Karma. Saturnus overschaduwt de positieve invloed van de Zon, waardoor de sfeer serieuzer en minder positief wordt. Sommige mensen [en landen] reageren heftig op deze oppositie. De Maan maakt gelukkif een hele mooie luchtdriehoek met Mercurius en Juopiter, hetgeen wederom gunstig is voor alle zaken die met handel en correspondentie te maken hebben.

15 Jun de Zon en Saturnus staan exact oppositie met elkaar. Een lastige stand, die voor onvoorziene zaken kan zorgen. Neptunus staat op het punt Retrograde te gaan en is vandaag Stationair. Dit geeft verwarring, chaos en inloeden van buitenaf, waar we geen grip op hebben. Neptunus maakt bovendien een inconjunct met Jupiter, hetgeen de situatie er niet beter op maakt. Het weer en het wereldgebeuren reageert hier ook onrustig op. De Maan wisselt van teken en gaat over van het sterrenbeeld Waterman naar Vissen en nadert binnenkort Neptunus. Dit versterkt het onvoorspelbare effect van deze dag.

16 Jun de Maan staat samen met Neptunus in Vissen, inconjunct Jupiter. Neptunus loopt momenteel Retrograde, waardoor onafgemaakte zaken en emoties zich aan ons opdringen. We kunnen het gevoel hebben door pech achtervolgd te worden en geen grip te hebben over onze eigen situatie. Ook lastige herinneringen uit het verleden dringen zich aan ons op. De positieve invloed hebben we vooral van de planeet Venus, alhoewel deze planeet niet alle negatieve invloeden van de huidige sterrenstanden wegneemt.
©astromedium annette kok

Google Translate

June 13 Mercurius, the planet of trade, traffic and communication is very beautiful to Jupiter, who is moving forward. This is very good for correspondence, certain acquisitions and sales and important conversations that need to be done. Make use of it! The Moon in Aquarius square Venus is a little less beneficial for romantic business. The Sun is also heading for an opposition with Saturn. This does give a bit of a damper to our good mood.

14 Jun the Sun is on 1 degree after line-over to Saturn, Lord of Karma. Saturn overshadows the positive influence of the Sun, which makes the atmosphere more serious and less positive. Some people [and countries] react vehemently to this opposition. The Moon happily makes a very nice air triangle with Mercury and Jupiter, which is again beneficial for all business and correspondence matters.

15 Jun The Sun and Saturn are in exact opposition with each other. A difficult situation, which can provide for unforeseen business. Neptune is about to go Retrograde and is Stationary today. This gives us confusion, chaos and innocence, which we are unaware of. Neptune also makes an inconvenience with Jupiter, which does not make the situation any better. The weather and world events are also uneasy. The Moon changes from sign and passes from the zodiac sign Aquarius to Pisces and is coming to Neptune soon. This reinforces the unpredictable effect of this day.

16 Jun the Moon stands with Neptune in Pisces, Jupiter inconjunction. Neptune is currently Retrograde, which causes unfinished business and emotions to impede us. We can feel the feeling of being chased and not having a grip on our own situation. Too bad memories of the past are coming to our attention. The positive influence we have on the planet Venus, though this planet does not remove all the negative influences of the current stars.
© astromedium annette kok

1236789_366955520104495_1437049889_n