10 Jun. de Maan verlaat Saturnus en gaat rond het middaguur over van het sterrenbeeld Boogschutter naar het teken Steenbok. Hierbij wordt een mooi aspect gemaakt met Uranus en Venus. Op emotioneel en gevoelsvlak kunnen we hiervan profiteren, vooral wanneer we de gesprekken een beetje luchtig houden. De planeet van communicatie in het luchtteken Gemini houdt niet van zware onderwerpen. Wel van een intelligente benadering van zaken. In de avond is de stemming iets minder positief. Dit in verband met een oppositie tussen Mars en de Maan. Dit kan ruzieachtig maken. Met de beweging van de Zon dicht tegen een oppositie met Saturnus moeten we helemaal op onze houding letten. Woorden kunnen nu verkeerd opgevat worden. Let ook op je houding en blijf positief.

11 Jun. de vervelende oppositie tussen Mars en de Maan geldt vandaag niet meer, maar een ander probleem dient zich aan. De Maan staat dicht bij Pluto en samen maken ze een vierkant naar Jupiter. Deze planeet gaat zojuist weer vooruit, dus de kracht die daarvan vrij komt is enorm. Dit kan humeurigheid en agressie geven, maar ook neeslachtigheid en ontevredenheid. Ook de Zon staat vandaag niet zo heel erg gunstig. De planeten Venus en Mars verhouden zich wel gunstig met elkaar, waardoor we, wanneer we negativiteit negeren, toch een romantisch en liefdevolle zondag kunnen hebben.

12 Jun. de Maan en Pluto staan samen en de Zon in een honderdvijftig graden aspect geeft spanningen. We moeten de oplossing van deze spanningen toch zoeken in luchthartigheid. De Maan en Pluto samen maakt zwaar, serieus en zakelijk. De Zon met in zijn kielzog Mercurius wil oppervlakkigheid en vrolijkheid. Zoals met alle tegenstellingen ergeren ze zich aan elkaar. De gunstige aspecten komen van Venus en Mars en van Mercurius en Jupiter. Met de juiste balans kunnen  we er toch een leuke dag van maken.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

10 Jun. The Moon leaves Saturn and goes about noon from the constellation Sagittarius to the sign Capricorn. This makes a beautiful aspect with Uranus and Venus. At emotional and emotional levels, we can benefit from this, especially when we keep the conversations a bit airy. The planet of communication in the air sign Gemini does not like tough subjects. Well, an intelligent approach to business. In the evening, the mood is slightly less positive. This in connection with an opposition between Mars and the Moon. This can be frustrating. With the movement of the Sun close to Saturn’s opposition, we must take full care of our attitude. Words can now be misunderstood. Also take note of your attitude and stay positive.

11 Jun. The annoying opposition between Mars and the Moon is no longer valid today, but another problem persists. The Moon is close to Pluto and together they make a square to Jupiter. This planet is just moving forward, so the power that comes free is enormous. This can cause mood and aggression, but also nuisance and dissatisfaction. The Sun is not very favorable today. The planets Venus and Mars relate well to each other, which, when ignoring negativity, can have a romantic and loving sunday.

12 Jun. The Moon and Pluto stand together and the Sun in a one hundred and fifty degree aspect gives tension. We need to look for the solution of these voltages in lightheadedness. The Moon and Pluto together make heavy, serious and business. The Sun with his wake Mercury wants superficiality and mercy. As with all contradictions, they annoy themselves. The beneficial aspects come from Venus and Mars and Mercury and Jupiter. With the right balance we can make a nice day.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

884489_418897398243640_315378535_o