Wat een heel vredig en rustig Pinksterweekend had moeten worden, was het voor veel mensen toch aanleiding om juist de negatieve invloed van de Maan/Jupiter oppositie Uranus/Ram uit te leven. Dit belooft weinig goeds voor de volgende Maan/Jupiter confrontaties met Uranus, want de oppositie wordt alleen maar exacter.

6 Jun. de Maan staat in het mysterieuze teken Schorpioen. Dit versterkt onze intuïtie. Eerst even alle positieve aspecten. De Zon staat gunstig naar Jupiter. De Maan naar Neptunus en Venus naar Mars. Een Venus/Mars aspect in positieve zin is goed voor de romantiek. Bovendien is de planeet van de liefde het sterrenbeeld Stier ingekomen en verblijft hier een poosje. Venus en Stier horen bij elkaar en halen het beste in elkaar naar boven. Zij staan garant voor menig gezellig uur, met goed gezelschap, eten, drinken en gezelligheid,
Nu de negatieve aspecten: Jupiter nadert langzaam een oppositie met Uranus. Dat geldt ook voor Mars, naar Pluto. Het duurt nog even, maar we kunnen de invloed ervan wel al voelen. Voor mensen die gevoelig zijn voor negativiteit werkt deze invloed nu al uit. De Maan gaat zijn Volle Maan cyclus in [9 jun].

7 Jun. de Maan bevindt zich nog steeds in het sterrenbeeld Schorpioen. Hierbij maakt zij een gunstig aspect met Pluto. In de avond vormt zij echter een oppositie met Mercurius, waardoor er discussies kunnen ontstaan en we ons niet begrepen voelen. De invloeden van gister nemen we vandaag ook met ons mee.

8 Jun. de Maan is van teken gewisseld en staat in het sterrenbeeld Boogschutter. Nog steeds onder de slechte invloed van Mercurius is het beter om op onze woorden te letten. We voelen de invloed van de komende Volle Maan nu heel goed. Op gevoelsvlak kan het een emotionele dag worden.

9 Jun. dit wordt een behoorlijk heftige dag. Jupiter kiest er juist vandaag voor om Stationair te draaien. Stationairdagen brengen juist altijd veel verwarring en commotie. Deze planeet belicht Neptunus ook nog eens negatief [bijna exact]. Ditzelfde geldt voor de Zon en Pluto [exact], De Volle Maan valt rond 15 uur 10 Nederlandse tijd op 18 graden Tweelingen/Boogschutter. Verontrustend bij deze Volle Maan is, dat de Maan dicht naast Saturnus staat en de Zon verhoudingsgewijs dicht bij Mars. Het thema boosheid en onrecht is actueel en daar moeten we iets mee.
Fijne week en fijne Volle Maan.
©astromedium annette kok

Google Translate

What a very peaceful and quiet Pentecost weekend should have meant, it was a great reason for many people to justify the negative influence of the Moon / Jupiter opposition Uranus / Ram. This promises little good for the next Moon / Jupiter confrontations with Uranus, because the opposition is only more precise.

6 Jun. The Moon stands in the mysterious sign Scorpio. This reinforces our intuition. First of all, all positive aspects. The Sun is favorable to Jupiter. The Moon to Neptune and Venus to Mars. A Venus / Mars aspect in a positive sense is good for romance. In addition, the planet of love has entered the zodiac sign Taurus and stays here for a while. Venus and Taurus belong together and get the best together. They guarantee a lot of cozy hours, with good company, food, drink and cosiness,
Now the negative aspects: Jupiter slowly approaches an opposition with Uranus. That also applies to Mars, to Pluto. It takes a while, but we can already feel its influence. For those who are sensitive to negativity, this influence already works. The Moon is going on its full moon cycle [June 9].

7 Jun. The Moon is still in the constellation Scorpio. In doing so, she makes a favorable aspect with Pluto. In the evening, however, she constitutes an opposition with Mercury, which can cause discussions and we do not feel understood. Yesterday’s influences are taking us today too.

8 Jun. The Moon has been changed from sign and is in the zodiac sign Sagittarius. Still under the bad influence of Mercury, it is better to keep an eye on our words. We feel the influence of the coming Full Moon now very well. At emotional level it can be an emotional day.

9 Jun. This will be a really cool day. Jupiter just chooses to drive Stationair today. Stationary days always bring a lot of confusion and commotion. This planet also exposes Neptune to negative [almost exact]. The same applies to the Sun and Pluto [exact], The Full Moon falls around 15 hours 10 Dutch time at 18 degrees Gemini / Sagittarius. Worrying at this Full Moon is that the Moon is close to Saturn and the Sun is relatively close to Mars. The theme of evil and injustice is current and we need something about it.
Happy week and happy full moon.
© astromedium annette kok

1526920_421884084611638_339278161_n

Advertentie