Maandprognose juni

Ram
Het verloopt nogal rommelig op maatschappelijk vlak, maar ook op het thuisfront is het onrustig. Het kan goed zijn, dat je in een verbouwing of een verhuizing zit. Je werkt in ieder geval wel hard. En je ziet ook nog eens resultaat daarvan!
Stier
Je voelt je prima. De sterren en planeten staan gunstig voor jou. Zowel op maatschappelijk vlak als op persoonlijk gebied bemerk jij vorderingen. Bovendien krijg je meer energie om leuke dingen te doen. Goed bezig, Stier!
Tweelingen
Jij maakt een enorme klapper op financieel gebied. Dat pakt heel gunstig voor jou uit. Je beschikt niet alleen over meer saldo; je doet ook een hele goede aankoop. Hier heb je lang naar uitgekeken. Je koopt iets waardevols.
Kreeft
Je wint enorm aan populariteit. Je hebt een hele goede uitstraling. Jouw omgeving reageert hier heel goed op. Hierdoor krijg jij ook weer meer zelfvertrouwen. De komende tijd werk je ook aan je sociale netwerk. Dat breidt zich ook uit.
Leeuw
Je doet het rustig aan. Misschien heb je nog vrije dagen en besluit je om op vakantie te gaan. Op je werk maak jij je niet al te druk. Je bent iets minder gemotiveerd. Het is nu een slappe tijd. Je richt je meer op je gezin en op je dierbaren.
Maagd
Thuis kan je het niet zo erg vinden, alhoewel het op romantisch vlak heel erg goed gaat. Ook het gezinsleven verloopt heel prettig. Je bent alleen een beetje onrustig. Je bezoekt nu liever [samen] vrienden of gaat naar evenementen.
Weegschaal
Op je werk ligt de werkdruk erg hoog, of er speelt een conflict. Gelukkig ben jij wel al hersteld van je vermoeidheid, waardoor je het allemaal goed aan kan. Je kan nu een uitlaatklep vinden in sporten, romantiek of in gezellige uitjes.
Schorpioen
Op alle fronten in je leven gaat het nu lekker. Je werk verloopt goed, maar ook in je persoonlijke leven heb je succes. Je voelt je gelukkig. In je vrije tijd doe je leuke dingen. Er is misschien zelfs gelegenheid om kort op vakantie te gaan.
Boogschutter
Er zijn kleine lichtpuntjes in jouw leven. Op liefdesgebied zie je al verbeteringen. Gesprekken verlopen ook goed. Er is ook een goede verstandhouding met kinderen en/of vrienden. Alleen op financieel en maatschappelijk vlak wil het nog niet lukken.
Steenbok
Er zijn plussen en minnen in jouw leven. Eerst de minpunten. Een verre reis of vakantie valt af te raden. Nu de plussen. Thuis is het erg gezellig. Er hangt romantiek in de lucht. Verder zijn er sterke financiële verbeteringen.
Waterman
Het gaat niet echt slecht in jouw leven. Alleen op maatschappelijk vlak ben jij nog erg zoekende. Dit is niet jouw droombaan. Op persoonlijk vlak voel jij je wel al steeds beter. Je hebt romantiek en avontuur in je leven. Financieel gaat het ook ietsje beter.
Vissen
Je bent heel druk met je huis bezig. Misschien zit je in een verbouwing of verhuizing. Daarnaast krijg je veel visite. Er is ook veel hulp. Je investeert ook in bepaalde zaken om het mooier te maken. Op liefdesgebied is het iets minder. Misschien heb je te kort tijd of aandacht voor de liefde, Vissen.
©astromedium annette kok

Google Translate

Monthly forecast June
Aries
It’s quite messy on social level, but it’s uneasy at home too. It may be good for you to be in a renovation or a move. At least you work hard. And you’ll see another result!
Taurus
You’re fine. The stars and planets are favorable to you. Both in the social and personal fields you can see progress. In addition, you get more energy to do fun things. Well done, Taurus!
Gemini
You make a huge financial cut. That is very beneficial for you. You not only have more balance; You also do a very good purchase. Here you have been looking forward for a long time. You buy something valuable.
Cancer
You are gaining popularity. You have a very good look. Your environment reacts very well here. This gives you more self-confidence. In the coming days, you will also work on your social network. That is also expanding.
Leo
You are doing it quietly. Maybe you have free days and decide to go on holiday. At work you do not make yourself too busy. You are slightly less motivated. It is now a dull time. You focus more on your family and your loved ones.
Virgo
At home you can not find it so much, although it is very good at the romantic level. Family life is also very pleasant. You’re just a little bit uneasy. You are now visiting [together] friends or going to events.
Libra
At work, the workload is very high, or there is a conflict. Fortunately, you’ve recovered from your fatigue, making it all right. You can now find an exhaust valve in sports, romance or in cozy outings.
Scorpio
Everything is happening on all fronts in your life. Your work is going well, but also in your personal life you have success. You feel happy. In your spare time you do fun things. Maybe there is even an opportunity to go on holiday shortly.
Sagittarius
There are little lights in your life. In love area you will see improvements. Conversations also went well. There is also a good understanding with children and / or friends. Only at financial and social level, it is still unsuccessful.
Capricorn
There are pluses and memories in your life. First the downsides. A distant trip or vacation can be advised. Now the pluses. At home it is very cozy. There is romance in the air. There are also strong financial improvements.
Aquarius
It’s not really bad in your life. Only socially you are looking for a lot of money. This is not your dream job. Personally, you are always feeling better. You have romanticism and adventure in your life. Financial is also a bit better.
Pisces
You are busy with your house. Perhaps you are in a renovation or move. In addition, you get a lot of business. There is also a lot of help. You also invest in certain things to make it more beautiful. In love area it is a little less. Maybe you have too little time or attention for love!
©astromedium annette kok

10171059_458925284240851_2100256200_n