6 Mei Zoals in eerdere berichten van mij is het wel uitgekomen dat de samenstand van Mercurius en Uranus voor technische en elektronische storing heeft gezorgd. Wereldwijd Whats App verstoring!

Voorlopig is Mercurius nog niet van de storende invloed van Uranus af, dus er kunnen nog meer storing, misverstanden en vertragingen optreden. Mercurius loopt nu nog achter Uranus en moet nog over het exacte aspect heen. Hierbij maken ze samen nogmaals een driehoek naar Saturnus. Dat is gunstig, maar dat duurt nog even.
De Maan eind Maagd gaat over van dit sterrenbeeld naar Libra. Ze staat hierbij niet zo heel gunstig, dus we voelen weinig profijt van deze stand. We zullen ons eerder vermoeid voelen dan ijverig, hetgeen natuurlijk helemaal niet zo erg is voor het weekend, behalve als we andere plannen hadden.

7 Mei. De Maan in Weegschaal botst met Venus, maar staat driehoek met Mars. Dit is een onverdeeld genoegen, waarbij de romantiek iets minder sentimenteel is, maar toch wel aanwezig. De mooie samenstand met Jupiter zorgt extra voor een mooie vibe. Bij heldere hemel is Jupiter heel goed zichtbaar naast de Maan. Dit alles zorgt toch voor gunstige invloeden, waardoor deze zondag best heel leuk kan verlopen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

May 6 As in previous reports, it has come to my attention that Mercury and Uranus’ association has caused technical and electronic interference. Worldwide Whats App Disruption!

For the time being, Mercury is not yet affected by the disturbing influence of Uranus, so further malfunctions, misunderstandings and delays can occur. Mercury is still behind Uranus and still has to go on the exact side. Together they make a triangle to Saturn. That’s good, but that will take a while.
The Moon End Virgin goes from this zodiac sign to Libra. She is not very beneficial, so we feel less profitable about this position. We will feel tired sooner than diligent, which is obviously not so bad for the weekend, except if we had other plans.
the 7th of May. The Moon in Libra blows with Venus, but stands with Mars. This is an undivided pleasure, with the romance a little less sentimental, but still present. The beautiful relationship with Jupiter adds extra to a beautiful vibe. In clear sky, Jupiter is very visible next to the Moon. All of this makes for beneficial effects, which makes this Sunday very fun.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

foto(153)