Maandprognose mei

Ram

Half mei is een gunstige maand om met vakantie te gaan of om een cursus te volgen. Doe inspiratie op, want verder wordt de maand mei erg druk, vooral op carrièrevlak. Dat is ook de maand dat je wellicht promotie kan maken. De sterren zijn je in ieder geval gunstig gezind, Ram.

Stier

Gevoelens van vermoeidheid en boosheid komen er in de maand mei uit. Gek genoeg neemt men jou dit niet eens kwalijk. Wanneer het hoge woord er eenmaal uit is, dan ga je weer als een speer. Verder is deze maand goed om te ontspannen, maar ook om hard te werken. Zorg dat er een balans is, Stier.

Tweelingen

De maand mei is uitermate geschikt om aan je liefdesleven te werken. Hiermee worden niet de oppervlakkige vriendschapsbanden bedoeld, want die ben je zelfs iets aan het loslaten. Nee, meer de intieme verstandhoudingen met echte vrienden en je partner. Singles doen leuke contacten op.

Kreeft

Alles gaat heel lekker in jouw leven, behalve je hobby’s . Ook ligt jouw gezinsleven iets onder spanning. Het accent ligt meer op werk, je sociale leven en je relatie. Daar kan jij op een positieve manier aan werken. Het is een uitbundige tijd, waarin je veel afspraken gepland heb staan.

Leeuw

Een mooie driehoek tussen de planeten die voor werk en ontspanning staan. Je geniet van je dagelijkse bezigheden. Je komt nu echt vooruit in je werk. Daarnaast kan jij je in je vrije tijd heerlijk ontspannen. Dat heb je dan ook verdiend. Er is veel romantiek in je leven, als je er voor open staat.

Maagd

Prachtige aspecten zorgen voor een heerlijke energie. Deze energie geeft eerder genieten aan dan hard werken. Je mag je meer gaan ontspannen, ofwel thuis of je besluit toch om een leuke vakantie te boeken. Mocht je willen gaan studeren, dan haal je daar veel vreugde en profijt uit.

Weegschaal

Het accent ligt op communicatie, vriendschappen en op de liefde. Uit deze drie gebieden haal jij je voordeel en daar kan jij in investeren. Je zal er veel voor terug krijgen. Het is een gunstige tijd om misverstanden nu uit de weg te ruimen. Investeer verder nog in jezelf of in een sport.

Schorpioen

Op financieel vlak kan jij deze maand winst boeken. Let er op dat je dit extra geld ook opzij zet, want je voelt ook de behoefte om het uit te geven. Daar is het weer niet de juiste tijd voor. Er bestaat een kans op miskopen. Verder werk je aan je carrière en aan je conditie. Goed bezig, Schorpioen!

Boogschutter

Het is nu een prima tijd om in je huis of woonomgeving te investeren. Knap je huis of tuin bijvoorbeeld op of ga voor een nieuwe inrichting. Ook op je werk kom je beter tot je recht. Dit gaat als het goed is helemaal vanzelf. Wat de communicatie betreft, is er nog wel eens een misverstand.

Steenbok

Heb je achterstallig werk wat de boekhouding, administratie of correspondentie betreft, dan kan je het de maand mei allemaal wegwerken. Hier krijg je later je voordeel mee. Wanneer je achter de computer moet werken, dan levert jou dat ook veel op. Daarnaast zijn er thuis veel activiteiten.

Waterman

Bijna alle planeten staan de maand mei gunstig voor jou, mits je er oog voor hebt. Je kan er financieel op vooruit gaan. Bepaalde werkzaamheden zitten in de lift, alhoewel je wel moeite hebt om je te concentreren. Voor je gevoel ben je nog wel een beetje zoekende. Toch ben je goed bezig, Waterman.

Vissen

Je werkt ontzettend hard. Pijnlijke of moeizame processen kan je nu succesvol het hoofd bieden. Daarnaast is er financieel gewin voor jou. Je hebt verder je zaakjes goed op orde en je leeft makkelijker in de maand mei. Het contact met vrienden of een geliefde verloopt soms moeizaam.
©astromedium annette kok

Google Translate

Monthly forecast May

Aries

Half May is a good month to go on holiday or to attend a course. Take inspiration because the month of May will be very busy, especially at career level. That’s also the month you may be able to make a promotion. The stars are at least favorable to you, Ram.

Taurus

Feelings of fatigue and anger come true in May. Crazy enough, you do not even condemn this. Once the high word is finished, you will go again as a spear. Furthermore, this month is good for relaxing, but also for working hard. Make sure there is a balance, Bull.

Gemini

The month of May is very suitable for working on your love life. This does not mean the superficial friendship ties, because they even let you down. No, more intimate relationships with real friends and your partner. Singles make fun contacts.

Cancer

Everything goes well in your life, except for your hobbies. Your family life is also under stress. The emphasis is more on work, your social life and your relationship. There you can work in a positive way. It’s an exuberant time in which you have planned a lot of appointments.

Leo

A beautiful triangle between the planets for work and relaxation. You enjoy your daily activities. You are really moving forward in your work. In addition, you can relax in your free time. That’s what you deserve. There is a lot of romance in your life if you are open to it.

Virgo

Beautiful aspects provide a wonderful energy. This energy is more enjoyable than hard work. You can relax more, either at home or you decide to book a nice holiday. If you want to study, you will get a lot of joy and benefit.

Libra

The emphasis is on communication, friendships and love. Out of these three areas you will benefit and invest in it. You will get a lot for it. It is a good time to eliminate misunderstandings now. Invest in yourself or in sports.

Scorpio

On a financial level, you can make a profit this month. Be sure to put this extra money aside as you also feel the need to spend it. The weather is not the right time. There is a chance of misconduct. Furthermore, you work on your career and your fitness. Well done, scorpion!

Sagittarius

It’s now a great time to invest in your home or residential area. For example, set up your home or garden or go for a new décor. Also at work you get better at your right. This is going to be all the way if it’s all right. As far as communication is concerned, there is another misunderstanding.

Capricorn

If you are in arrears with regard to accounting, administration or correspondence, you may be able to work out the month of May. Here you will benefit later. When you need to work behind the computer, you also get a lot of it. In addition, there are many activities at home.

Aquarius

Almost all planets are favorable to you in May, provided you have an eye for it. You can go ahead financially. Certain activities are in the elevator, although you are struggling to concentrate. For your feelings, you are still a little searching. Still, you are doing well, Waterman.

Piscus

You work extremely hard. Painful or laborious processes can now successfully overcome you. In addition, there is financial gain for you. You’ll keep your business well in order and you’ll live more easily in May. The contact with friends or a loved one is sometimes difficult.
©astromedium annette kok

foto(121)
Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market