25 Apr. Het wordt Nieuwe Maan en dit is een hele intensieve Nieuwe Maan, want eerst moet de Maan in Ram nog langs Uranus. Samen staan zij tegenover Jupiter. Het lijkt of het laatste restje boosheid en opostandigheid voor nu er nog even uitmoet. Het geeft onverwachte en plotselinge gebeurtenissen, die niet altijd even doordacht zijn genomen en voor veel commotie zorgen. Ook in de wereld is het straattoneel onrustig en ook in de politiek geeft het onrust en opstand.

26 Apr. De Nieuwe Maan vindt plaats op 6 graden Stier. Het overlijden van een bekend persoon kan ons vandaag of een dezer dagen ter ore komen en ons overvallen. [Hier doe ik verder geen uitlatingen over].
Verder zijn de standen voor deze dag toch ook wel heel positief. De Nieuwe Maan van vandaag, en de mooie driehoek die er gevormd wordt, houdt echt een belofte in, van onrust naar vrede, van [in]spanning naar meer gemak. We willen het weer gezellig hebben. Bouwen aan een contructieve wereld en ons persoonlijke leven verbeteren. We willen contacten herstellen, vrede sluiten en vooral hoopvol zijn over de toekomst.

27 Apr. In Nederland is het Koningsdag. De Nieuwe Maan van gister zindert nog even door. De positieve gevoelens nemen we met ons mee. Er spelen deze dag veel positieve aspecten, maar ook enkele negatieve, zoals Cheiron exact vierkant met Saturnus en Venus op nog geen graad verwijderd. Daarnaast staat Mercurius exact Retrograde op Uranus. Dit zijn geen standen om mee te spotten. Toch zijn er overwegend hele mooie aspecten, zoals een driehoek met Saturnus en de Node, en een mooie driehoek naar Pluto. Dus ik denk dat het positieve overwegend aanwezig is, maar we vooral verder heel oplettend dienen te zijn en niet alles moeten geloven ook, wat er wordt verteld. Mercurius en Uranus geeft veel stroomstoringen, niet werkende techniek, alles wat op technisch en elektronisch vlak kan slecht fiunctioneren. Bovendien is het niet goed voor de communicatie en kan het spraakverwarringen en onbegrip geven.
Fijne Koningsdag!
©astromedium annette kok

Google Translate

25 Apr. It’s going to be New Moon and this is a very intense New Moon, because first the Moon in Aries has to go past Uranus. Together they stand opposite Jupiter. It seems like the last rest of anger and resilience for the moment. It gives unexpected and sudden events, which have not always been taken into account and caused a lot of commotion. Also in the world, the street scene is uneasy and in politics it gives rise to turmoil and insurgency.

26 Apr. The New Moon finds place at 6 degrees Taurus. The death of a well-known person can come to us today or one of these days and attack us.
Furthermore, the positions for this day are also very positive. Today’s New Moon and the beautiful triangle that forms there really holds a promise, from unrest to peace, from [in] tension to more ease. We want to have our lives cozy again. Building a constructive world and improving our personal lives. We want to restore contacts, close peace and be especially hopeful about the future.

27 Apr. In The Netherlands it is King’s Day. The New Moon of yesterday still lingers on. We take the positive feelings with us. There are many positive aspects to this day, but some negative, such as Cheiron exact square with Saturn and Venus, have not yet been removed. In addition, Mercury is exactly Retrograde on Uranus. These are not a position to spot. Nevertheless, there are mostly beautiful aspects, such as a triangle with Saturn and the Node, and a nice triangle to Pluto. So I think the positive is predominantly present, but we must be particularly careful and not believe everything, too, what is being said. Mercury and Uranus give a lot of power failures, non-working technology, everything that can be poorly engineered technically and electronically. Additionally, communication is not good and can cause speech confusion and incomprehension.
Happy King’s Day!
© astromedium annette kok

foto(135)

Advertentie