12 Apr. Het is weliswaar geen Volle Maan meer, maar de invloed ervan is nog lang niet weg. Er staan veel te veel planeten dicht bij het Volle Maanspunt. Bovendien staat de Maan in Schorpioen recht tegenover mercurius in Stier. Het venijn zit in de staart van de Volle Maan. Reken niet op positieve gesprekken, vooral niet omdat Mercurius Retrograde loopt. Het geeft veel onbegrip en verwarring.

13 Apr. de Maan maakt vandaag wel een heel mooi aspect naar Neptunus, waardoor onze gemoedsrust weer kalmeert. De Zon en Uranus staan echter aligned en dit kan de gekste situaties opleveren, zoals onverwachte gebeurtenissen ed. Zij staan redelijk gunstig naar Saturnus, maar zowel Mercurius, als Uranus als de Zon staan veel minder goed naar Jupiter, die overigens ook nog steeds Retrograde loopt. Het wereldgebeuren kan veel hinder van dit aspect hebben. Deze dagen van de week verlopen nog steeds onrustig op dat vlak.

14 Apr. de Maan gaat over naar het sterrenbeeld Boogschutter en de Zon en Uranus staan nog steeds in nauwe conjunctie, Het element vuur is sterk vertegenwoordigd. Dit zorgt ook voor veel vuur in ons leven en het wereldgebeuren. In positieve zin zorgt het voor energie en daadkracht, maar in negatieve zin voor onverdraagzaamheid, opstand, agressie en plotselinge acties. De planeet van de liefde laat zich even niet zien, want zij is helemaal teruggelopen naar Cheiron en maakt een vierkant met Saturnus. We zitten nog steeds in een negatieve vibe en putten uit gevoelens van teleurstelling en verlating. Gelukkig staat de Maan wel redelijk gunstig naar Venus.

©astromedium annette kok

google translate

12 Apr Although it is not a full moon, but its influence is not far away. There are far too many planets near the Full Moon Point. Moreover, the Moon in Scorpio opposite Mercury in Taurus. The sting is in the tail of the Full Moon. Do not count on positive conversations, especially since Mercury Retrograde runs. It gives a lot of misunderstanding and confusion.

Apr 13 Moon does make today a very nice aspect to Neptune, making our peace of mind calms down again. The Sun and Uranus are aligned and this may cause the craziest situations such as unexpected events, etc. They are quite beneficial to Saturn, but both Mercury and Uranus and the Sun are much less well to Jupiter, who also still Retrograde runs . World events may have to cope with this aspect. These days of the week expired still uneasy in that area.

Apr 14 Moon goes into the constellation Sagittarius and the Sun and Uranus are still in close conjunction, the fire element is strongly represented. This also causes a lot of fire in our lives and world events. In the positive sense provides for the energy and vigor, but in a negative sense for intolerance, elevation, aggression and sudden actions. The planet of love is as much not see, because it’s all fallen to Chiron and makes a square to Saturn. We are still in a negative vibe and draw out feelings of disappointment and abandonment. Fortunately, the Moon reasonably favorable to Venus.

© Astro medium annette kok

10259863_470752653058114_4519282605065696031_n