Helaas zijn de voorspellingen omtrent aanslagen wederom uitgekomen. En ook dit weekend is er een vergroot risico op aanslagen en natuurrampen. De risicolanden betreffen vandaag en morgen vooral Nederland en België.

8 Apr. de Maan in Maagd staat oppositie met Neptunus. Deze zaterdag willen we vooral nuttig besteden. We proberen voornamelijk orde te scheppen in de chaos en in het beste geval in achterstallige klussen. We kunnen ons een beetje overweldigd voelen over de enorme hoeveelheid werk, maar we weten wel van aanpakken. De mooie driehoek van Mars 20 graden Stier met de Maan en Pluto zorgt, dat als we eenmaal bezig zijn we bijna niet kunnen stoppen met werken. Mars in Stier zorgt ook voor gezellige visite en samenzijn. En als geen ander weet Stier te genieten van een hapje en een drankje.

9 Apr. de mooie invloed van Mars nemen we ook deze zondag nog met ons mee, maar neemt in de loop van de dag toch af. De Maan vormt een vierkant met Saturnus en staat oppositie met Venus en Cheiron. Gevoelens van onzekerheid, heimwee, eenzaamheid en twijfel spelen op. Vanwege de vele opposities voelen we de naderende werking van de Volle Maan van 11 apr reeds nu al. We zijn gevoeliger dan anders. Toch kan ook deze zondag een aangename dag worden, wanneer we vooral de positieve kracht van Mars zijn werk laat doen.

10 Apr. de werking van de Volle Maan is vandaag nog sterker voelbaar, alhoewel de Volle Maan [hierover later meer] pas 11 apr is. We kunnen prikkelbaar zijn, sneller geagiteerd, overhaaste beslissingen nemen, of juist enorm twijfelen. De gevoeligheid betreft vooral relationele kwesties. Hoe staan we ten opzichte van anderen, in zijn algemeenheid en in het bijzonder in relaties. Hoe verdraagzaam en tolerant zijn we naar anderen en onszelf toe. En hoe respectvol ook, waarbij de wens om zelf ook met respect behandeld te worden, meer toeneemt.

Extra note: 9 en 10 Apr loopt Mercurius Stationair en vanaf 10/11 apr Retrograde. Op dit soort omkeerdagen is de verwarring omtrent zaken die met Mercurius te maken hebben het grootst. Mercurius gaat over handel, verkeer en communicatie. Vanwege de vele opposities en bijzondere samenstanden zijn aanslagen van technische en elektronische aard heel groot, evenals explosies. Ook natuurrampen, zoals branden, blikseminslagen, vulkaanuitbarstingen behoren tot verhoogd risico.
Al het verkeer, maar ook internet kan grote vertragingen, hinder en oponthoud ondervinden van deze standen. Mercurius zelf staat in het aardse sterrenbeeld Stier, dat meer over handel, veeteeld, landbouw en gewassen en voedselproducten gaat. Ook daar gaat er van alles mis.
Hopelijk ondervinden we niet al te veel hinder en wordt het toch een fijn weekend. Aan het weer in Holland zal het niet liggen, want de vooruitzichten zijn goed.

©astromedium annette kok

google translate

Unfortunately, the predictions about his attacks rose again. And this weekend, there is an increased risk of terrorist attacks and natural disasters. The states of concern today and tomorrow especially Netherlands and Belgium.

Apr. 8 Moon in Virgo opposition to Neptune. This Saturday we would spend most useful. We mainly try to bring order to the chaos and in the best case in past jobs. We can feel a little overwhelmed at the sheer amount of work, but we do know of approaches. The beautiful triangle of Mars 20 degrees Taurus with Moon and Pluto ensures that when we are once occupied almost can not stop working. Mars in Taurus also provides business and cozy togetherness. And if anyone knows Taurus enjoy a snack and a drink.

Apr. 9 beautiful influence of Mars, we take this Sunday still with us, but takes over the day off anyway. Moon forms a square to Saturn and state opposition with Venus and Chiron. Feelings of insecurity, homesickness, loneliness and doubt play. Because of the many oppositions we feel the impending operation of the full moon of May 11 already already. We are more sensitive than usual. Yet can this Sunday be a pleasant day, when we especially the positive power of Mars do its work.

Apr 10 the operation of the full moon is today still be felt more strongly, even though the Full Moon [more about this later] is only 11 km. We can be irritable, agitated faster, make hasty decisions, or just huge doubt. The sensitivity relates primarily relational issues. How do we stand in relation to others, in general and particularly in relationships. How forbearing and tolerant we are towards others and ourselves. And how respectful too, the desire to also treated with respect themselves are more increases.
Additional note: 9 and 10 Apr runs Mercury Stationary and from 10/11 Apr Retrograde. In this kind of reversal days the confusion about matters to do with Mercury have the greatest. Mercury is about trade, transport and communications. Because of the many oppositions and conjunctions are special attacks of technical and electronic nature very large, as well as explosions. Natural disasters, such as fires, lightning strikes, volcanic eruptions belong to increased risk.
All traffic, but also the internet may experience long delays, disruption and delays of these positions. Mercury itself is in earthy Taurus, which is more about trade, agriculture,  and crops and food products. Also, there is everything there is wrong.
Hopefully we do not experience too much nuisance and it will be a good weekend. The weather in Holland will not lie, because the prospects are good.
© Astro medium annette kok

1078894_345394568927257_662294276_o

 

Advertentie