Er vinden nogal wat verschuivingen plaats op planetair vlak. Zo is Saturnus 5 juni Stationair gaan lopen en loopt de planeet van verkeer, handel en communicatie Mercurius ook steeds trager. Mercurius draait 9 apr. stationair om daarna Retrograde te gaan. We voelen deze invloed wel al. Saturnus Retrograde pakt voor iedereen weer anders uit. De een heeft hier veel hinder van en voel een duidelijke vertraging en beperking, terwijl anderen juist beter uit de verf komen met Saturnus Retrograde. Op dit moment hebben vooral de sterrenbeelden eind Tweelingen, eind Boogschutter, eind Maagd en eind Vissen hier veel last van.

6 apr. Saturnus is inmiddels Retrograde op 27 graden Boogschutters. Mondiaal komen er weer issues van enkele maanden terug in het nieuws. Vooral omtrent onderwerpen als geloof, immigratie, emigratie en terrorisme.
In ons persoonlijke leven spelen de onderwerpen van het laatste half jaar ineens weer op. We mogen er nogmaals rustig over nadenken en kijken wat we van deze les hebben geleerd. De Maan staat in het teken Leeuw en voelt zich hier goed bij. Hierbij maakt de Maan een mooie verbinding met Uranus en Saturnus. Helaas staat de liefdeplaneet Venus iets minder gunstig. Het is een goede dag om aan onze karmische stukken te werken, maar het is een minder goed moment voor romantiek.

7 apr. De Maan is inmiddels het sterrenbeeld Maagd ingekomen en ontmoet hierbij de Noordelijke Maansknoop. Dit is altijd een goed moment om te kijken of we op koers liggen. Leven we volgens onze dromen en doelen of willen we voldoen aan de verwachtingen van anderen. Hierbij maakt de Maan een prachtige driehoek met Jupiter en Mercurius. Een goede dag om gesprekken te voeren en te vertellen wat er op je hart ligt.

Helaas geven de planeetstanden nog steeds een verhoogde kans op aanslagen en natuurrampen.

©astromedium annette kok

google translate

There are quite a few shifts place on a global level. Thus Saturn June 5 Stationary start walking and running the planet of traffic, commerce and communications Mercury also getting slower. Mercury turns 9th. stationary to then go Retrograde. We feel this effect have already. Saturn Retrograde arrested for everybody else out. One has a lot of inconvenience and feel a marked slowdown and restrictions, while others get better dividends Saturn Retrograde. At this time especially, the final constellations Gemini, Sagittarius end end end Virgo and Pisces much bother.

6 Apr. Saturn is now retrograde at 27 degrees Sagittarius. Global issues few months come back in the news. Especially on topics such as religion, immigration, emigration and terrorism.
In our personal lives, the subjects of the last six years playing once again. We should think again quiet about it and see what we have learned from this lesson. The Moon is in Leo and feels good in here. Here, the Moon makes a good connection to Saturn and Uranus. Unfortunately, the love planet Venus slightly less favorable. It is a good day to work on our karmic pieces, but it is less time for romance.
7th. The Moon has now received the constellation Virgo and then meet the North Node. This is always a good time to see if we are on track. we live our dreams and goals if we want to meet the expectations of others. This Moon makes a wonderful triangle with Jupiter and Mercury. A good day to conduct interviews and to share what’s on your heart.

Unfortunately, the planet positions still give an increased risk of terrorist attacks and natural disasters.

© Astro medium annette kok

10154250_456500937816619_1106244743_n