Gister, 2 apr. liep de Retrograde Venus weer helemaal terug naar het sterrenbeeld Vissen. Oude liefdeskwesties en oud zeer kwam hierdoor weer naar boven.
Ook vandaag 3 Apr. hebben we last van deze gevoelens. De Maan staat hierbij ook nog eens in het emotionele sterrenbeeld Kreeft, dus dat geeft een extra gevoeligheid. De Maan hoort ook bij het sterrenbeeld Kreeft, waardoor emoties ineens heel hoog op kunnen lopen. We kunnen zelfs een beetje last hebben van zelfmedelijden. Maar de tekens Vissen en Kreeft hebben wel gevoel voor humor, dus met een beetje zelfspot valt het allemaal wel mee. De planeet Mars in Stier staat eveneens heel mooi, waardoor we goed [buiten]klusjes kunnen aanpakken.

4 Apr. de Maan staat in een mooie driehoek naar Venus en Cheiron, waardoor we de nare herinneringen en gevoeligheid van gister goed een plekje weten te geven. We kijken meer vooruit en willen afsluiten wat ons niet meer dient en loslaten wat ons verdrietig heeft gemaakt. In de avond voelen we ons sneller vermoeid, maar met de mooie energie van de Maan en Mars kunnen we wel genieten, door gewoon te relaxen en van het goede leven te genieten.

5 Apr. de Zon kruipt steeds dichter tegen een oppositie aan met Jupiter. Nu worden negatieve Jupiteraspecten zelden slecht geïntepreteerd, maar het kan ons toch enigszins storen. Wat we zien als pech, kan achteraf wel het beste voor ons blijken te zijn. Wat we ervaren als “niet lukken” kan wel eens door hogerhand zo voor ons bedoeld zijn. Het lijkt of we geen controle hebben over bepaalde zaken. Aan de ene kant is dat zo, maar we hebben wel de vrije keuze hoe we hier op reageren.

Zowel 4, 5 en de daaropvolgende dagen is er weer een verhoogde kans op aanslagen en natuurrampen [helaas]!

©astromedium annette kok

Google Translate

Yesterday, Apr 2. the Retrograde Venus ran all the way back to the constellation Pisces. Old love issues and very old memories came up.
Even today, 3 Apr. we suffer from these feelings. The Moon is also here again in the emotional constellation Cancer, so that gives an extra sensitivity. The Moon is also part of the constellation of Cancer, which emotions suddenly very high walk. We can even suffer a bit of self-pity. But the signs Cancer and Pisces have a sense of humor, so with a bit of self-mockery it all that bad. Mars in Taurus is also very nice, so we’re good [out] chores tackle.
4 Apr The Moon is in a nice trine to Venus and Chiron, so we know how to give the bad memories and sensitivity of a last good spot. We look forward more and to finish what no longer serves us and let what has made us sad. In the evening we feel tired more quickly, but we can enjoy the beautiful energy of the Moon and Mars, by simply relax and enjoy the good life.

5 Apr Sun creeps ever closer to an opposition with Jupiter. Now Jupiter negative aspects are rarely interprets all bad, but it is still somewhat disturbing us. What we see as bad luck, may be afterwards be the best show for us. What we experience as “fail” can sometimes by superiors as intended for us. It looks like we have no control over certain matters. On the one hand it is, but we do have the freedom to choose how we react to.

Both 4, 5 and the following days there was again an increased risk of terrorist attacks and natural disasters [unfortunately]!

© Astro medium annette kok

980776_312850355515012_1778529423_o

Advertentie