1 Apr. Mercurius en Venus staan beiden op 0 graden. Dit betekent, dat ze allebei zojuist een sterrenbeeld zijn binnengekomen. Mercurius heeft het sterrenbeeld Ram verwisseld voor het teken Stier en Venus heeft het sterrenbeeld Vissen verruild voor het teken Ram. Dit is in de maand april vrij zeldzaam. In de astrologie betekent dit een geweldige kans om via het Midpunt tussen Mercurius en Venus onze ideale partner te vinden en geeft ook geografisch de plek aan, waar we hem of haar kunnen ontmoeten.
Het Midpunt is het punt tussen 0 graden Ram en 0 graden Stier, dus ligt op 15 graden Ram. Mooi is, dat de Zon hier ook dicht bij ligt.
Om nu je persoonlijke geografische plaats te vinden waar je je Soulmate kan vinden, dan kijk je in je horoscooptekening waar bij jou 15 graden Ram zich bevindt. Nu neem je een kompas, waarbij de Midhemel het Noorden is en het 4e huis het Zuiden. Kijk waar 15 graden Ram ligt teken een lijn dwars door het snijpunt van Noord en Zuid van boven naar beneden. Kijk op de plaatskaart waar bij jou het Noorden en Zuiden ligt en om je Soulmate te ontmoeten bezoek je vandaag de snijlijn, die van boven naar beneden loopt en de Noord/Zuidlijn kruist. Je kan het snijpunt op 3 km afstand opzoeken, maar ook plekken 30 km verder op de snijlijn komen in aanmerking.
Fijne Zaterdag!
©astromedium annette kok

Google Translate

1 Apr. Mercury and Venus are both set to 0 degrees. This means that they are both just entered a constellation. Mercury has changed the constellation Aries the sign of Taurus and Venus, the constellation Pisces exchanged for Aries. This is quite rare in the month of April. In astrology, this represents a great opportunity to find our ideal partner through the Midpoint between Mercury and Venus and also indicates the geographical spot where we can meet him or her.
The midpoint is the point between 0 degrees and 0 degrees, Ram Bull, so is 15 degrees Ram. Nice is that the Sun is here close by.
In order to find your personal geographic location where you can find your soulmate, then you look at your horoscope drawing where you at 15 degrees Aries is located. Now you take a compass, the Midheaven is the North and South 4th house. See where 15 degrees Aries is draw a line through the intersection of North and South from the top down. Look at the site map where is yours North and South and to your visit today to meet Soulmate the cut line that runs from top to bottom and crosses the North / South line. You can search for the intersection is 3 km away, but also places 30 km along the cut line eligible.
Happy Saturday!
© Astro medium annette kok

54637_219733608160021_996360540_o

Advertentie