De voorspelling van gister met betrekking tot aanslagen is jammer genoeg bewaarheid geworden. Helaas werken planeetstanden zowel positief als negatief. Het is hoe men hierop reageert. Soms werkt het als een lont die wordt aangestoken, maar het werkt in positieve zin als bewustwording om juist het duister te keren.

23 Mrt. de Maan staat in het opstandige teken Waterman, waardoor de gemoederen nog steeds verontrust zijn. Waterman is het teken van de Nieuwe Tijd, maar helaas ook van rebellie, opstanding en onverwachte acties.Voor ons gewone mensen, betekent het de kans om uit vaste patronen los te breken en op een alternatieve wijze geweldloos een andere richting in te slaan.
“Helaas is het gevaar voor aanslagen nog steeds niet geweken.

24 Mrt. In feite geldt de voorspelling van gister, 23 mrt ook voor vandaag. De Maan staat hierbij nog steeds in het teken Waterman, maar het bijna exacte vierkant tussen Pluto en het T-kruis dat hierbij gevormd wordt met Uranus en Jupiter zorgt voor een spanningsveld, waarbij we alert moeten blijven op aanslagen en natuurrampen.

25 Mrt. Mercurius en Pluto zijn exact vierkant en ook Jupiter doet mee. Een hoogst ongelukkige stand, waarbij gesprekken tot niets leiden en men elkaar veel verwijten maakt. Ook op mondiaal gebied is er veel spanning en wederom zijn er veel gevaren in de horoscoop die wijzen op aanslagen en natuurrampen. De Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Vissen en raakt hierbij de Zuidelijke Maansknoop. We kunnen zaken uit het verleden doornemen en loslaten. Vooral datgene dat ons niet verder heeft gebracht.

26 Mrt. Nog steeds acht ik de kans op aanslagen en natuurrampen erg groot, vooral omdat de Maan zich begeeft naar Neptunus. Hierbij wordt weliswaar gunstige aspecten gevormd met Mars en Pluto, maar de exacte conjunctie van Mercurius en Uranus zorgt ervoor dat er wel eens geschiedenis geschreven kan worden, vandaag of de voorgaande en de volgende dagen. Voor ons persoonlijk de tip om geen overhaaste beslissingen te nemen en vooral voorzichtig te doen.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

The forecast yesterday regarding attacks has become a reality unfortunately. Unfortunately works planets both positive and negative. It is how one responds. Sometimes it acts as a wick lit, but it works in a positive sense as awareness to just turn the darkness.

23 Mar. The Moon is in the rebellious sign Aquarius, which tempers are still troubled. Aquarius is the sign of the New Age, but unfortunately also of rebellion, resurrection and unexpected acties.Voor us ordinary people, it means the opportunity to break loose from fixed patterns and in an alternative manner nonviolent store in a different direction.
“Unfortunately, the risk of attacks is still not over.
Mar 24. In fact, true prediction yesterday, Mar 23, also for today. The Moon is here still in the sign of Aquarius, but it almost exact square between Pluto and Uranus and Jupiter T-cross formed hereby creates a tension which we should remain alert for terrorist attacks and natural disasters.

Mar 25. Mercury and Pluto are exact square and Jupiter joins. A most unfortunate position, conversations lead to nothing and they make each other much blame. Also at world level, there is a lot of tension and once again there are many dangers in the horoscope that indicate attacks and natural disasters. The Moon is now in the constellation Pisces and then hit the South Node. We can take things from the past and let go. Especially that which has not brought us any further.

26 Mar. Still, I think the risk of terrorist attacks and natural disasters very large, especially because the Moon moves to Neptune. It is true beneficial aspects is formed by Mars and Pluto, but the exact conjunction of Mercury and Uranus ensures that sometimes history can be written today or the preceding and following days. For us personally the tip to take any hasty decisions and do especially careful.
Nice weekend!
© astromedium annette kok

1538706_455107537955959_563872258_n