27 Feb. Zoals op de foto zo kwam de Zon weer tevoorschijn achter de wolken na Solareclips. Zo ook komen wij weer op gang na een heftige Nieuwe Maan in Vissen. Daarnaast staan Mars en Uranus exact aligned en samen staan zij exact tegenover Jupiter. Dit kan het stormachtige weer van de afgelopen dagen verklaren. Ook in onze gevoelswereld is het stormachtig. Er gebeuren momenteel heftige dingen, maar niet alles is slecht. Transformatie kost nu eenmaal inspanning en dat is wat het is.
De Maan beweegt zich nu wel naar Cheiron toe. Een lastige stand, die veel pijnlijke herinneringen oproept. We moeten er even doorheen.
Laat in de avond zijn we alweer over de piek heen.

28 Feb. Deze schrikkeldag begint met de Maan in Ram. Door alle emoties voelen we ons eerst tamelijk gammel en komen we maar moeilijk op gang. Daarna kruipt de Maan naar de planeet van de liefde Venus toe, hetgeen een oppepper voor ons liefdesleven betekent. Venus gaat steeds langzamer lopen, waardoor we weer mensen en dierbaren uit ons verleden tegen kunnen komen.
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Mike Kentrianakis via EarthSky

27 Feb Like the picture as the sun came out again behind thecloudes after the Solar Clips. Similarly we get going again after a violent New Moon in Pisces. In addition, Mars and Uranus are exactly aligned and together they are the exact opposite Jupiter. This may explain the stormy weather of recent days. Also in our emotional world is stormy. There currently happening violent things, but not everything is bad. Transformation simply takes effort and that is what it is.
The Moon is now moving well towards Chiron. An awkward position, which raises many painful memories. We have to get through it.
again late in the evening we are beyond the peak.

28 Feb This leap begins with the Moon in Aries. Through all the emotions we feel first rather rickety and we’ll be difficult going. Then the Moon creeps to the planet of love Venus increases, which means a boost for our love life. Venus is still running slow, so we got to meet people and loved ones from our past.
© astromedium annette kok

16998673_10154644417033962_52630271608010830_n

Advertentie