16, 17 en 18 Feb verliepen voor mij erg rommelig en kwam ik voor het eerst in 5 jaar niet toe aan mijn Daily’s.

19 Feb. De Zon is inmiddels het sterrenbeeld Vissen ingegaan. Dat kan de chaos en hectiek verklaren, want de energie van dit sterrenbeeld wordt geactiveerd, waarbij Neptunus en Cheiron een grote rol spelen. Heb je bijvoorbeeld zelf planeten in dit teken staan, zoals ikzelf, dan vergroot het ook de kans op chaos. Gelukkig worden ook de positieve kenmerken van dit sterrenbeeld geactiveerd, zoals empathie , creativiteit en spiritualiteit.
Met de Maan in het sterrenbeeld Boogschutter wordt er een vierkant gevormd. Gevoelsmatig werkt dit niet mee, maar het is wel een gunstige stand om lekker buiten te vertoeven. Mercurius sextiel Venus, Mars en Uranus zorgt voor goede gesprekken, vooral over liefdesaangelegenheden.

20 Feb. We naderen steeds dichter de Ringvormige Solareclips die 26 feb plaats zal vinden. De energie krijgt al iets voelbaars. Dat wat onderbelicht is in ons leven en graag naar boven wil komen begint zich al te roeren. Daarom zijn gevoelens van onvrede en onvermogen ons op dit moment niet vreemd. De Maan nadert Saturnus. Dit geeft doorgaans sombere en serieuze stemmingen, maar het prachtige aspect naar Venus, Mars en Uranus en ook nog eens naar de Zon heft veel negativiteit op. Het is een goede dag voor gevoelszaken en voor de liefde!

21 Feb. Met de Maan in Steenbok, waarbij zij een vierkant naar Venus en Mars gaat vormen, voelen we even niets meer van de gunstige energie van gister. Het maakt ons lichtgeraakt, ontevreden en snel vermoeid. Het is beter om nu administratieve klusjes te gaan doen en ons met [achterstallige] correspondentie bezig te houden. Vooral met de hulp van Mercurius op 22 graden Waterman kunnen we ingewikkelde zaken oplossen. Mercurius maakt een mooie driehoek en sextiel naar Jupiter en Uranus [exact], waardoor het T-kruis vandaag op een gunstige manier aangepakt kan worden. Negatieve zaken, die ons al een poosje bezig houden, zien we vandaag iets zonniger in. Het is een lichtpuntje.
Fijn weekend!
©astromedium annette kok

Google Translate

16, 17 and 18 Feb went for me very messy and I did not for the first time in 5 years to my Daily’s.

19 Feb The Sun has now entered the constellation Pisces. That may explain the chaos and hectic, because activates the energy of this constellation, in which Neptune and VCheiron play a major role. Did you for example are themselves planets in this sign, like myself, it also increases the risk of chaos. Fortunately, the positive characteristics of this zodiac sign are activated, such as empathy, creativity and spirituality.
The Moon square is formed in the constellation Sagittarius. Intuitively, this will not work with it, but it is a good position to stay off nicely. Mercury sextile Venus, Mars and Uranus makes for good conversation, especially about love affairs.

20 Feb We draw ever closer to the Annular Solar Clips Feb. 26 will take place. The energy will already feel a little perch. That which is neglected in our lives and wants to emerge are already beginning to stir. Therefore, feelings of dissatisfaction and inability us at this time is not strange. The Moon is approaching Saturn. This generally gives somber and serious moods, but the lovely aspect to Venus, Mars and Uranus and again at the Sun raises a lot of negativity. It is a good day for business and feel the love!

21 Feb With the Moon in Capricorn, where it forms a square to Venus and Mars, we feel as nothing more from the favorable energy of yesterday. It makes us irritable, dissatisfied and fatigue. It is better now to do administrative chores and to keep up with [late] correspondence us busy. Especially with the help of Mercury at 22 degrees Aquarius we can solve complex cases. Mercury makes a nice triangle and sextile to Jupiter and Uranus [exact], making the T-cross today can be addressed in a positive manner. Negative things that keep us busy for a while, we see today a little sunnier in. It is a bright spot.
Nice weekend!
© astromedium annette kok251803_349965931740771_761108171_n

 

Advertentie