10 Feb. In de nacht van 10 op 11 Feb vindt er een Volle Maan plaats op 22 graden Waterman/Leeuw. Bovendien vindt er eveneens een gedeeltelijke Maansverduistering plaats. Dit is in Europa te volgen en ook in grote delen van Noord- en Zuid America. Daarnaast trekt er een komeet langs, namelijk de 2P/Encke, [die op 25 Feb, een dag voor de ringvormige Solareclips] het best zichtbaar is. De Maan staat dicht bij Regulus, oftewel de Koningsster. Dit is de grootste en helderste ster in het sterrenbeeld Leo. De ster heeft vele malen de afmeting van de Zon en/of Jupiter.
Het belooft een heftige Maansverduistering en Volle Maan te worden. Het zorgt voor een afronding van het oude en de aanvang van een nieuw begin. Let op jouw wensen en dromen, die jij naar boven wil halen. Dat wat lange tijd onderbelicht is geweest. Dat wat bij jou in de schaduw heeft geleefd en nu in volle kracht naar buiten wil komen. Dit vraagt soms om een andere aanpak, een ander uiterlijk, een andere baan, een nieuwe liefde. Ga bij jezelf na hoe jij je onbewuste doelen en dromen waar kan maken. Na deze Maaneclips volgt op 26 Feb de ringvormige Solareclips. De Maan gaat over ons gevoel en de Zon over ons zijn, ons bestaan. Zet die dagen voor jezelf bepaalde intenties, stel een plan op. Of het verstandig is om naar een Maans- of Zonsverduistering te kijken, daar zijn de meningen over verdeeld. Volgens oud gebruik en [bij]geloof is het beter om niet rechtstreeks ernaar te kijken.

11 Feb. We moeten deze dag bijkomen van alle emoties van de Volle Maan. We kunnen ons hierbij vermoeid voelen, maar ook juist heel gemotiveerd om ons nieuwe plan toe te passen. Het is een goede dag om verder door te gaan met plannen maken, te ordenen, op te ruimen en om inzicht en overzicht te verkrijgen. Met de Maan in Maagd dicht bij de Node, hebben we het gevoel dat we goed bezig zijn, maar hangt er ook nog iets van weemoed om ons heen. Dat wat verloren is gegaan, dat wat we losgeschud hebben. We weten niet zeker of we ervan verlost zijn, maar we zijn een nieuwe weg ingeslagen.

12 Feb. de Maan staat oppositie met Neptunus en later met Cheiron. Cheiron zelf staat vierkant met Saturnus. Dit is onze zielenwond. Alles wat aan verdriet, frustratie of woede vandaag naar boven komt, kan los worden gelaten. Cheiron valt niet te vergeten of te vergeven, maar valt wel te accepteren. Dat zorgt ervoor, dat we er vrede mee kunnen hebben. Het mooie aspect naar Pluto zorgt ervoor dat het toch een prettige en vruchtbare dag wordt.
Happy Full Moon/eclips!
©astromedium annette kok

Google Translate

10 Feb On the night of 10 on Feb 11 There is a full moon on 22 degrees Aquarius / Leo. Moreover, there is also a partial eclipse place. This is to be followed in Europe and also in large parts of North and South America. In addition, a comet is pulling along, namely the 2P / Encke, [a day of the annular solar Clips on Feb. 25] is best visible. The Moon is near Regulus, or the King’s Star. This is the biggest and brightest star in the constellation Leo. The star has many times the size of the Sun and / or Jupiter.
It promises to be a fierce lunar eclipse and full moon. It makes for a completion of the old and the beginning of a new beginning. Please note your wishes and dreams that you want to bring out. That which has long been neglected. That which has lived with you in the shadows and now wants to come out in full force. This sometimes requires a different approach, a different look, a different job, a new love. Go for yourself how you can realize your unconscious goals and dreams. After this Lunar Eclipse follows on Feb. 26, the annular solar Clips. The Moon is about our feelings and Sun is about us, our existence. Put those days for yourself certain intentions, plan marshall. Whether it is wise to look at a Lunar or Solar Eclipse, there are divided opinions about. According to ancient custom, and [to] believe it is better not to look directly at it.

11 Feb We need to recover this day of all the emotions of the Full Moon. We may be able to feel fatigued us, but actually very motivated to implement our new plan. It’s a good day to further proceed with planning, organizing, clean up and to gain insight and overview. With the Moon in Virgo close to the Node, we feel that we are doing well, but there’s also something of melancholy around us. That has been somewhat lost, what we have loosened. We do not know for sure whether we are saved, but we are on a new path.

12 Feb The Moon is opposition to Neptune and Chiron later. Chiron itself is square to Saturn. This is our soul wound. Anything to sadness, frustration or anger comes up today, can be released. Chiron is impossible to forgive or to be forgotten, but it is to accept. This ensures that we can have peace with it. The nice aspect to Pluto makes it still is a nice and fruitful day.
Happy Full Moon / Eclipse!
© astromedium annette kok

regulus_sun_comparison