Er komen roerige tijden aan. Dit betekent opschudding, hervorming, vernieuwing en reformatie. We breken massaal uit beklemmende patronen. We willen naar buiten halen wat diep vanbinnen in ons leeft, wat wij denken, voelen en wensen. Dit wordt veroorzaakt door de eclipsenperiode die er in de maand februari aankomt. De eclipsen zorgen voor veranderingen. Hoe meer je volgens jouw eigen levensplan leeft, des te minder heftig zullen de veranderingen zijn. Leef je niet volgens je blauwdruk, dan zetten de eclipsen een nieuwe fase voor je in. Dat kan schokkend zijn, maar het is om je letterlijk en figuurlijk wakker te schudden. Ben je meer bewust van je levensdoel, dan kan je onontdekte en ondergewaardeerde kwaliteiten naar buiten brengen. De Maaneclips van 11 februari behelst de sterrenbeelden Waterman en Leeuw. Mensen die via hun Sterrenbeeld of Ascendant hiermee resoneren krijgen de heftigste reacties, maar niettemin raakt het alle sterrenbeelden. De ringvormige Zoneclips van 26 feb as staat op 8 graden Vissen. De sterrenbeelden Vissen en Maagd hebben hier het meeste hinder van, maar ook mensen met hun Ascendant in deze tekens of belangrijke planeten hierin of mee in verbinding. Veel ploitici in Nederland, maar ook president Trump krijgt belangrijke aspecten met de eclipsen nu en in augustus 2017. Wanneer zij op schema lopen, kunnen ze heel veel uit deze energie halen en krijgen ze via de kosmos de wind in de rug. Wanneer zij niet synchroon lopen met hun levensplan dan ervaren ze een periode van herziening van hun plannen en het herstellen van hun positie. Ook in Nederland krijgen oa premier Rutte en de Hr. Wilders belangrijke invloeden via de eclipsen op hun geboortehoroscoop.

7 Feb. de Maan staat in haar eigen teken Kreeft. Dit geeft overgevoelige reacties. Ze staat hierbij iets minder gunstig naar Venus en Mars, waafdoor de liefde enigszins op een laag pitje komt te staan. Het mooie aspect tussen de Zon en Jupiter is echter veelbelovend. Hierdoor kunnen we heel hard aan onszelf werken. De Retrogradestand van Jupiter zorgt ervoor, dat we diep in onszelf gaan graven om te ontdekken hoe we ons eigen geluk, wlevaart en succes neer kunnen zetten. Een prachtig aspect, dat een paar dagen aanhoudt.

8 Feb. de gunstige werking tussen de Zon en Jupiter is nog steeds van kracht. De Maan staat nu iets verder in het sterrenbeeld Kreeft. Dit geeft een spanningsveld op gevoelsvlak. Praat over je gevoelens, want dat lucht op!

9 Feb. de Maan staat inmiddels in het sterrenbeeld Leeuw en maakt een oppsoitie met Mercurius. De tijd om zaken uit te praten is nu voorbij. Sterker nog; we dienen zelfs op te passen met wat we zeggen. We kunnen hierdoor ongewild arrogant overkomen. De Maan verbindt zich wel heel mooi met Venus en Mars. Hierdoor wordt de kans op romantiek weer vergroot. Het maakt populair, charismatisch en erg aantrekkelijk voor anderen.

©astromedium annette kok

Google Translate

There are turbulent times ahead. This means upheaval, reform, renewal and reformation. We break out massively oppressive patterns. We want to get out what deep down in our lives, what we think, feel and want. This is caused by the eclipse period is coming in February. The eclipses provide changes. The more you according to your own life plan living, the changes will be less intense. Do not live according to your blueprint, the eclipses set a new stage for you. That may be shocking, mar it is to shake you awake literally and figuratively. Are you your life purpose more consciously, you can undiscovered and undervalued qualities to bring out. The Lunar Eclipse of February 11 includes the constellations Aquarius and Leo. People who thus resonate through their Star or Ascendant get the most violent reactions, but nevertheless it touches all the constellations. Annular Solar Eclipse of Feb 26 axis is 8 degrees Pisces. The constellations Pisces and Virgo have here the most nuisance, but also people with their Ascendant in these characters or important planets herein or in connection with it. Many ploitici in the Netherlands, but also President Trump gets important aspects of the eclipses now and August 2017. When they run on schedule, they can get a lot out of this energy and get them through the cosmos tailwind. Where they are not in synch with their life plan than they experienced a period of reviewing their plans and restore their position. In the Netherlands get ao Prime Minister Rutte and Hr. Wilders important influences over the eclipses in their birth chart.

7 Feb. The Moon is in its own sign of Cancer. This gives hypersensitivity reactions. She is here slightly less favorable to Venus and Mars, waafdoor love some will be placed on the back burner. However, the beautiful aspect between the Sun and Jupiter is promising. This allows us to work very hard on ourselves. Jupiter Retro Grad mode ensures that we will dig deep within ourselves to find out how we can put our own happiness, and success wlevaart. A great feature that lasts a few days.

8 Feb. the favorable effect between the Sun and Jupiter is still in force. The Moon is a little further up the constellation Cancer. This gives a feeling of tension on the plane. Talk about your feelings, because that air!

9 Feb. The Moon is now in the constellation Leo and makes a oppsoitie with Mercury. The time for talking out of business is now over. In fact; we even have to be careful with what we say. We can therefore happen unintentionally arrogant. Moon agrees very nicely with Venus and Mars. As a result, the chance of romance is increased again. It is popular, charismatic and very attractive to others.

© astromedium annette kok

1526920_421884084611638_339278161_n