27 Jan. We bewegen naar de Nieuwe Maan toe. De energie ervan voelen we nu reeds. We willen dingen anders, zaken omgooien, vernieuwen. Juist de energie van Waterman werkt vernieuwend. De energie van Waterman is evenmin zachtzinnig. We kunnen zelfs rebels of ondoordacht reageren, maar wel altijd vanuit onze innerlijke waarheid. Hoe het nu diep bij ons van binnen voelt, dat stralen we ook uit. Wat we diep in ons hart verlangen, dat gaan we nu bereiken. De eerste resultaten hiervan zijn merkbaar in de maand augustus. Dan kunnen we oogsten.

28 Jan. In de vroege ochtend van 28 jan [rond middernacht] vindt de Nieuwe Maan plaats op 8 graden Waterman. Voor diegenen die slapen kunnen hun dromen nu mooie aanwijzingen geven. Voor de wakkeren onder ons brengt het mooie inzichten. We krijgen zicht op hoe we ons leven een positieve wending kunnen geven om ons te bevrijden van onderdrukking, overheersing en manipulatie. We willen het anders en we bedenken alternatieve vormen om daar te komen. Het kan zelfs redelijk gewaagd lijken, maar soms is een echte doorbraak de enige oplossing. Het wereldgebeuren reageert hier idem dito op, waardoor het vooral erg onrustig overal kan zijn. Op dit soort momenten laat de aarde van zich horen met natuurgeweld of protesteren de onderdrukten met verzet en/of geweld. Vooral omdat Jupiter, de planeet van geluk en voorspoed nogal dubieus staat naar Uranus en Pluto. We hebben het gevoel door alles en iedereen in de steek te worden gelaten. Dit is slechts schijn. De boodschap is vooral op onszelf te leren rekenen. Wil je vernieuwing; wees dan de vernieuwing. Wil je de verandering; breng die dan aan! Vat niets persoonlijk op en wees bovenal zelfstandig. Houd hierbij belangen van jezelf en anderen in het oog, want niets is belangrijker dan [zelf]liefde. Happy New Moon!

29 jan. De planeet van geluk en succes, gezondheid en groei gaat steeds langzamer lopen om straks op 23 graden Retrograde te gaan. Die invloed voelen we nu al. Het is niet zo dat het geluk ons in de steek laat. We worden alleen nog meer op onszelf teruggeworpen om te ontdekken hoe we dit kunnen bereiken. In de maand februari en maart loopt Jupiter helemaal terug naar 20 graden om nogmaals de oppositie met Uranus te ondergaan. Twee rivalen aan het firmament, ook van oudsher. Er kan binnenin onszelf dualiteit ontstaan en buiten onszelf competitie. Op innerlijk en spiritueel niveau worden we uitgedaagd om voor onszelf de vernieuwing en bevrijding af te dwingen. Eén nieuwe stap in je leven, één andere route, één andere handeling, één andere hobby, gewoonte of wat dan ook kan al een stroom van kettingreacties teweeg brengen. We worden uitgedaagd om te ontdekken welke nieuwe stap in ons leven de andere, gelukkiger richting brengt.

30 jan. Evenals gister is de planeet van actie, oorlog en agressie bezig van teken te veranderen. Hij verlaat het sterrenbeeld Vissen, om het sterrenbeeld Ram binnen te komen. In de invloedssfeer van de Ram voelt deze planeet zich heerlijk. Hij heeft weinig met de zachte dromerige energie van Vissen, maar in de Ram, waar hij heerser van is, stroopt hij eens goed zijn mouwen op om zijn spierballen te laten zien. Dat kan amusante, droevige, assertieve, agressieve en overhaaste uitwerkingen hebben. Doe niets overhaast; let extra op in het verkeer en tel tot 10, desnoods tot 100.
©astromedium annette kok

Google Translate

27 Jan We move to the New Moon increasing. Its energy we already feel. We want refresh things differently, things upset. Precisely Aquarius energy works innovative. Nor Aquarius energy is gentle. We can respond even rebellious or rash, but always from our inner truth. How it feels deep within us that we emit. What we desire in our hearts that we will achieve now. The first results are noticeable in the month of August. Then we can harvest.

28 Jan In the early morning of Jan 28 [midnight] the New Moon takes place at 8 degrees Aquarius. For those who sleep can now give their dreams beautiful clues. To stir up among us brings great insights. We gain insight into how our lives can make a positive change to free us from oppression, domination and manipulation. We want to be different and we think alternative forms to get there. It may even seem pretty bold, but sometimes it is a real breakthrough is the only solution. World events responds ditto on, so it can be especially restless everywhere. At moments like this shows us the earth itself with natural disasters or protest the oppressed with opposition and / or violence. Especially because Jupiter, the planet of luck and prosperity rather dubious state to Uranus and Pluto. We have to be left feeling by everyone and everything in the lurch. This is only apparent. The message is mainly to learn to rely on ourselves. Want to renewal; then do the renewal. Do you want to change; reinstall it! Barrel nothing personally and above all be independent. Bear in interests of yourself and others in the eye, because nothing is more important than [himself] love. Happy New Moon!

Jan 29. The planet of luck and success, health and growth is still slowing down soon to go 23 degrees Retrograde. That influence can already feel it. It’s not that luck let us down. We only more thrown back upon ourselves to find out how we can achieve this. In February and March, Jupiter goes all the way back to 20 degrees to undergo again the opposition to Uranus. Two rivals in the sky, also historically. Can arise duality within ourselves and outside ourselves competition. We are challenged on inner and spiritual level to enforce the renewal and liberation for ourselves. One new step in your life, a different route, one other act, one other hobby, habit or whatever can already produce a stream of chain reactions. We are challenged to discover what new step in our lives brings another, happier direction.

Jan. 30. Just as yesterday is to change the planet of action, war and aggression busy sign. He leaves the constellation of Pisces, to get in the constellation Aries. feels the influence of Aries this planet delicious. He has little to do with the soft dreamy energy of Pisces, but in Aries, where he is ruler, he once stripped well his sleeves to show off his muscles. That can have amusing, sad, assertive, aggressive and hasty effects. Do nothing in haste; take special care in traffic and count to 10 if necessary to 100.
© astromedium annette kok

14916_249961985137183_560791943_n