Omdat er werkzaamheden zijn aan mijn internet nu alvast de prognose voor de volgende dagen:

12 Jan. Volle Maan in Kreeft en Steenbok en wel op 22 graden Steenbok. Dit valt samen met de Zwarte Zon en de Diamant. Het belooft sowieso een heftige Volle Maan te worden.
Niet alleen staat de Maan in haar eigen teken Kreeft en is daardoor extra emotioneel; ook het Grand Cross is terug! Dachten we er vanaf te zijn, nadat het Grand Cross tussen Uranus, Pluto en andere planeten sinds vier lange en zware jaren werden gevormd. Nu ondervinden we een Generale Repetitie. Of we ons lesje hebben geleerd. De Zon, Maan en Jupiter zijn de andere planeten, die samen in Kardinale tekens een Molen oftewel groot vierkant vormen.
Wees tijdens deze Volle Maan vooral lief voor jezelf en natuurlijk ook voor anderen. Houd je rustig, laat los wat niet meer bij je past en ga verder met hetgeen je hebt geleerd.

13 Jan. Het is vrijdag de 13e. In sommige landen betekent dit geluk. De werking van de Volle Maan suddert nog na. Met de Maan in Leeuw kunnen we wel even uitrusten van alle emoties en ons op de aangename dingen des leven richten. De mooie samenstand in het teken Vissen van meerdere planeten zorgt voor een heerlijke vibe.

14 Jan. de Maan staat in het vurige teken Leeuw en vormt zodoende een mooie vuurdriehoek met Uranus en Saturnus. Wat eerder heel ingewikkeld leek, wordt ineens kinderlijk eenvoudig. Er staan veel planeten in mooie combinaties. Hierdoor verkrijgen we fijne inzichten en kunnen we meeliften op een heerlijke energie.

15 Jan. de Maan beweegt naar de Node toe in Maagd en vormt hierbij een reeks van opposities met de planeten in het sterrenbeeld Vissen. Achtereenvolgens zijn dat de planeten Neptunus, Venus, Mars en Cheiron. Pijnlijke herinneringen en onderwerpen uit vroegere tijden herleven of komen weer boven drijven. Er is veel oud zeer in de wereld en dat wordt nu massaal losgelaten.
Happy Full Moon ©astromedium annette kok

Google Translate Photo withDenise.nl

Now since there are works on my Internet already forecast for the following days:

12 Jan Full Moon in Cancer and Capricorn and well at 22 degrees Capricorn. This coincides with the Black Sun and Diamond. This promise anyway to be a fierce full moon.
Not only is the Moon in its own sign of Cancer and is therefore additional emotional; Also the Grand Cross is back! we thought it to be from after the Grand Cross between Uranus, Pluto and other planets were formed since four long and difficult years. Now we encounter a General Rehearsal. Whether we have learned our lesson. The Sun, Moon and Jupiter are the other planets in Cardinal signs together form a Mill ie large square.
Be during this Full Moon especially kind to yourself and also for others. Keep your calm, let go of what no longer suits you and get on with what you have learned.
13 Jan It’s Friday the 13th. In some countries this means happiness. The operation of the full moon still simmering after. With the Moon in Leo we can just relax all the emotions and focus on the pleasant things in life. Pretty conjunction Fish in the sign of multiple planets makes for a wonderful vibe.

14 Jan The Moon is in the fiery sign of Leo and thus forms a nice fire trine to Uranus and Saturn. What previously seemed quite complicated, suddenly becomes simple. There are many planets in beautiful combinations. Because of this we obtain fine insights and we can hitch a ride on a delightful energy.

15 Jan Moon moves to the Node in Virgo and forms a series of oppositions, the planets in the constellation Pisces. Successively that the planets Neptune, Venus, Mars and Chiron. Painful memories and revive topics from former times or come to the surface again. There is a lot of very old in the world and is now massively released.
Happy Full Moon © astromedium annette kok

withdenise-nl