20 Dec. de Maan staat in Maagd driehoek Mercurius/Pluto, hetgeen een mooie gelegenheid geeft om ons doel hier op aarde te overdenken. Mercurius loopt inmiddels Retrogrde. We denken terug aan vroeger, herinneren ons fragmenten uit ons leven, mensen die zijn gekomen en gegaan. Mercurius zorgt ook voor verlangen naar vroeger, wederzien van dierbaren, vrienden, familie. Dit is een wisselwerking, waardoor er daadwerkelijk ontmoetingen uit het verleden kunnen plaatsvinden. Het richt de blik naar binnen. Mercurius Retrograde helpt ons ook om oude interesses op te pakken, achterstallige klussen weg te werken. Zie het als een herkansing. De samenstand met Pluto geeft het iets dwangmatigs.. Met deze stok achter de deur moet het deze keer allemaal lukken!

21 Dec. De Maan is het sterrenbeeld Weegschaal binnengekomen en maakt daarbij geen goede aspecten. Een vierkant met de Zon en een 150 graden aspect met Mars zorgt voor spanning, vermoeidheid, stress en frustraties. Mars staat net in het sterrenbeeld Vissen. De planeet van actie voelt zich niet zo goed onder de zachte, zweverige en chaotische invloed van dit teken. Bovendien beweegt Mars richting Neptunus, waardoor de grip op de werkelijkheid steeds minder wordt en chaosgevoelens toenemen. Ook mondiaal is deze invloed merkbaar.

22 Dec. de Maan staat samen met Jupiter en voelt zich hier wisselend goed en minder goed onder. De mooie verbinding wordt versterkt door het prachtige aspect naar Venus in Waterman. Dit is goed voor alle romantische ontwikkelingen en ontmoetingen. Jupiter maakt echter deel uit van een T-Kruis naar Uranus en Pluto. Dit T-Kruis is een jaar lang werkzaam [zie aanbieding T-Kruis rapport].

23 Dec. de Maan wisselt van teken en gaat over van het sterrenbeeld Weegschaal naar Schorpioen. Mooie aspecten naar de Zon en Mars leveren ons veel energie en enthousiasme. Jupiter maakt een exacte oppositie met Uranus, terwijl Uranus steeds langzamer achteruit loopt en zich voorbereid om uit de Retrogradestand Direct te gaan lopen. Hierdoor kunnen situaties chaotisch worden en vinden er onverwachte gebeurtenissen plaats. Uranus zorgt voor reformatie.

24 Dec. de Maan in het mystieke teken Schorpioen geeft evenals Mercurius Retrograde verdieping. We staan stil bij ons huidige leven en overdenken hoe we alles weer op de rit kunnen krijgen. We zijn stiller en meer ingetogen dan anders en stellen ons open voor een wonder. We maken ons op voor de Heilige Nacht in het teken van de geboorte van het kindje Jezus Christus. We mogen rond deze bijzondere tijden mooie inzichten ontvangen, mits we hier voor open staan.
Mooie Kerstnacht!
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Steve Pond via EarthSky

20 Dec. the Moon is in Virgo trine Mercury / Pluto, which gives a great opportunity to our goal to ponder here on earth. Mercury has been running Retrogrde. We think back to the past, remember fragments of our lives, people who have come and gone. Mercury also causes longing for the past, reunion of loved ones, friends, family. This is an interaction, so that there can take place actually encounters from the past. It focuses the gaze inward. Mercury Retrograde also helps us to pick up old interests, to eliminate overdue jobs. Think of it as a second chance. The conjunct Pluto gives something dwangmatigs .. With this big stick should all work out this time!

Dec. 21 while the Moon entered the constellation Libra and does not make good aspects. A square with the Sun and a 150 degree aspect with Mars creates tension, fatigue, stress and frustration. Mars is just in the constellation Pisces. The planet of action does not feel so good under the soft, woolly and chaotic influence of this sign. Moreover, Mars moves towards Neptune, making their grip on reality is becoming less and increasing feelings of chaos. Also globally this influence felt.

22 Dec. the Moon with Jupiter and feel at alternating good and less well. The beautiful connection is enhanced by the lovely aspect to Venus in Aquarius. This is good for all developments and romantic encounters. Jupiter, however, is part of a T-Cross to Uranus and Pluto. This T-Cross is a year-long working [see Offer T-Cross report].

23 Dec. Moon changes sign and is about the constellation of Libra into Scorpio. Beautiful aspects to the Sun and Mars make us a lot of energy and enthusiasm. Jupiter makes an exact opposition to Uranus, and Uranus more slowly walks back and prepares to walk right out of the Stand Retro Grad. This allows situations can be chaotic and finding unexpected events occur. Uranus makes for reformation.

24 Dec. Moon in Scorpio gives mystical sign as Mercury Retrograde floor. We look at our present life and think about how we can get everything back on track. We are quieter and more subdued than usual, and open ourselves to a miracle. We prepare for the Holy Night in the sign of the birth of the infant Jesus Christ. We received great insights around these particular times, if we see open.
Beautiful Christmas night!
© astromedium annette kok

15391373_10154849870434568_2965788387416700193_o