13 Dec. de Zon en Saturnus staan nog steeds heel dicht bij elkaar, evenals Mercurius en Pluto. Mercurius krijgt steeds minder snelheid, waardoor gesprekken zwaarder en betekenisvoller worden. Let op je woorden, want alhoewel Mercurius pas 19 dec. Retrograde gaat lopen, bevindt deze planeet zich reeds in de schaduwfase. Verwarring en vertraging al om. De Maan staat in het luchtteken Tweelingen en maakt een mooie luchtdriehoek met Venus in Waterman en Jupiter in Weegschaal. Voor gevoelszaken is het een mooie dag, mits we het luchtig houden en alles met humor bekijken. Ook de Zon en Saturnus staan samen heel mooi naar Uranus. Ben je met iets nieuws bezig, dan rust hier geluk op! Met al deze mooie standen belooft het best een aangename dag te worden.

14 Dec. heel vroeg in de morgen is er een Volle Maan op 22 graden Tweelingen/Boogschutter . Door de oppositie met Saturnus zijn de gevoelens zwaar. We kunnen ons de hele dag vermoeid voelen. We zijn streng voor onszelf en voor de medemens. Feitelijk té streng, want aan de eisen van Saturnus kan niemand voldoen. Daarom hebben wij gevoelens van mislukking en weinig zelfvertrouwen op dit moment. Kijk naar wat je wel gepresteerd hebt de afgelopen tijd. Je weet dat het best moeilijk was en desondanks ben je tot hier gekomen. Het is altijd makkelijker om succes te hebben bij goede aspecteringen. De voorbije periode gaf veel slechte aspecten. Succes is niet zichtbaar, maar heeft ons succesvol gevormd tot wie we zijn. En daar mogen we best trots op zijn!

15 Dec. met de Maan in Kreeft, haar eigen sterrenbeeld, suddert de gevoeligheid van de Volle Maan nog even na. De tranen zitten hoog. We schieten makkelijker vol en zijn sneller aangedaan. Het is een emotionele tijd, waarbij we zekerheid en veiligheid zoeken. Mercurius staat nog maar 3 graden van Pluto verwijderd in Steenbok. We vinden de buitenwereld hard en zakelijk. Men luistert slecht naar elkaar, want Mercurius loopt steeds trager. Juist met de Volle Maan van 14 Dec. komen we er weer eens achter hoe belangrijk communicatie is. Voorlopig gaan we allereerst met onszelf in gesprek.
Fijne Volle Maan!
©astromedium annette kok

Google Translate Photo Astrophotobear

13 Dec. Sun and Saturn are still very close to each other, as well as Mercury and Pluto. Mercury gets less and less speed, so calls are heavier and more meaningful. Watch your words, for although Mercury until Dec 19. Retrograde is running, this planet is already in the shadow stage. Confusion and delay for all. The Moon is in the air sign Gemini and make a beautiful sky triangle with Venus in Aquarius and Jupiter in Libra. Premonition cases it is a beautiful day, as long as we keep it light and look at everything with humor. Also the Sun and Saturn are together quite nicely to Uranus. Are you working on something new, then rest here luck! With all these beautiful settings promises best to be a pleasant day.

14 Dec. very early in the morning there’s a Full Moon at 22 degrees Gemini / Sagittarius. The opposition to Saturn’s: feelings are heavy. We can feel tired all day. We are strict with ourselves and our fellow man. Actually too strict, because no one can meet the requirements of Saturn. That is why we have feelings of failure and low self-confidence at the moment. Look at what you’ve accomplished in recent times. You know it was quite difficult, and yet you have come this far. It’s always easier to have success with good aspect rings. The last time you gave a lot of bad aspects. Success is not visible, but we successfully formed into who we are. And we should be proud of its best!

15 Dec. with the Moon in Cancer, its own constellation, the sensitivity of the Full Moon still simmers moment. The tears are high. We shoot more easily packed and done quickly. It’s an emotional time, where we look for security and safety. Mercury is only three degrees removed Pluto in Capricorn. We find the outside world hard and businesslike. One bad listening to each other, because Mercury is always slower. Precisely with the Full Moon of Dec. 14 we come again behind the importance of communication. For now we are first going to talk ourselves into.
Fine Full Moon!
© astromedium annette kok

15403687_1157550244281969_2700973798292974743_o

Advertentie