Jupiter raakt voor de eerste keer het T-kruis aan tussen Pluto en Uranus. Kijk wat het bij je doet, want dit is een item voor de komende weken/maanden.
26 nov Venus staat hiermee exact in verbinding, waardoor er een positieve kracht van Pluto uitgaat, maar die valt straks weg. Profiteer daarom dit weekend van de gunstige effecten van deze conjunctie. We kunnen dit weekend besteden aan het zuiveren van negatieve energie, het inslaan van een andere weg, het aannemen van een andere houding. Het heeft vooral te maken met misstanden, onderdrukking en manipulatie. We krijgen inzicht en nemen ons voor hier iets aan te veranderen. Dat kan inhouden: het zoeken en vinden van een andere baan, we nemen ons voor om bij die overheersende persoon weg te gaan of meer vrijheid en ruimte binnen een relatie af te dwingen. Het staat voor gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid versus manipulatie. Meestal in verband met geld, werk of relatie. Een lastige kwestie, want het loslaten van het één, kan het verlies van het ander betekenen.

27 Nov met de Maan in Scorpio graven we diep in onze zielenroerselen. Het vierkant naar Mars in Waterman maakt ons opstandig. We rebelleren tegen de huidige invloeden. Op mondiaal vlak zijn er protesten en opstanden. We nemen het niet langer meer allemaal voor zoete koek aan. De mooie driehoek naar Neptunus geeft creativiteit en artisticiteit, maar ook rusteloosheid. Er bestaat een klein gevaar voor misleiding, te veel fantasie en we hebben geen realistische kijk op zaken.

28 Nov één dag voor de Nieuwe Maan worden we aangespoord om anders over zaken te gaan denken. We zoeken naar artistieke of alternatieve oplossingen om vernieuwing aan te brengen. Het vierkant van de Zon met Neptunus zorgt ervoor, dat het eerdere T-kruis met Saturnus wordt aangetikt, vooral omdat Mercurius samenstaat met Saturnus vierkant Cheiron. We voelen ons misleid, er is veel onverdraagzaamheid, oneerlijkheid. Alles wordt in nevelen omhuld. De waarheid wordt verbloemd. Niets is meer wat het lijkt. Om met deze invloeden om te leren gaan is een flinke dosis humor en relativerend vermogen nodig. Gaan we er in mee dan scharen we ons bij de partijen die ergens voor of tegen is. Deze partijen zijn ieder zo van hun gelijk overtuigd, dat een compromis nooit mogelijk is. Het zorgt enkel voor polarisatie, tweedeling en verdeeldheid. Humor is de oplossing! En blijf vooral verdraagzaam naar elkaar toe! Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google translate Photo Tinez Pollewop

Jupiter touches for the first time the T-cross between Pluto and Uranus. Look what it does to you, because this is an entry for the next few weeks / months.
Nov 26, Venus is exactly in this connection, which emanates a positive force for Pluto, but soon disappears. Benefit is why this weekend of the beneficial effects of this conjunction. We can spend this weekend to purify negative energy, driving in another way, adopting a different attitude. It has to do with abuses, repression and manipulation. We understand and take us to change anything here. This may include: searching and finding another job, we take for us to get away with that dominant person or more freedom and space to force in a relationship. It stands for equality and independence versus manipulation. Usually associated with money, work or relationship. A tricky issue, because the release of the single, may lose the other mean.
Nov 27 with the Moon in Scorpio we dig deep in our soul stirrings. The square to Mars in Aquarius makes us rebellious. We rebel against the current influences. At the global level, there are protests and uprisings. We take it no longer all at face on. The beautiful trine to Neptune gives creativity and artistry, but also restlessness. There is a small risk of deception, too much imagination and we have no realistic perspective.

Nov 28, one day before the New Moon we be port to go differently about business thinking. We are looking for artistic or alternative solutions to bring renewal. The Sun to Neptune square ensures that the previous T-cross is tapped with Saturn, especially because Mercury is together with Saturn square Chiron. We feel deceived us, there is a lot of bigotry, dishonesty. Everything is enveloped in mystery. The truth is disguised. Nothing is as it seems. To require these influences to learn go is a lot of humor and ability in perspective. We are there in it than we unto us by the parties which is somewhere for or against. These parties are all so convinced of their right, that is never a compromise. It just creates polarization, division and disunity. Humor is the solution! And stay especially tolerant towards each other! Nice weekend! © astromedium annette kok

15181660_10205343429104657_6714052109374192244_n

 

Advertentie