14 Okt gaat de Maan over van het sterrenbeeld Vissen naar het teken Ram. Hierbij neemt ook onze energie toe. Energie kan zich positief of negatief ontladen. Daarom wordt zaterdag 15 Okt een dag waarbij je of veel werk verzet of geagiteerd bent of met gefrustreerde mensen te maken krijgt. De Maan kruipt steeds dichter naar Uranus toe om samen een Volle Maan met de Zon te vormen. Maar eerst botst de Maan met de krachten van Jupiter. Dat is vooral in de ochtend van 15 Okt te merken. We hebben het gevoel, dat zaken niet van de grond af komen. Reken op stagnatie. Daarna staat de Maan oppositie Mercurius. Dit kleurt de middag van 15 Okt. Het is beslist geen goede tijd om onze frustraties te bespreken of om een discussie op te starten. Voor je het weet wordt het een verhitte ruzie. Mensen in onze omgeving reageren ongedurig en lijken onredelijk. Ook in het verkeer is er minder geduld voor elkaar. Voor sommige wegpieraten is het een extra aanleiding om nog dichter op de bumper van zijn voorligger te kruipen. Daarnaast wordt er wederzijds een vierkant gevormd met Mars en later met Pluto. Deze twee laatstgenoemde planeten staan ook al niet bekend om hun gevoel van tact en begrip. De stemming kan rond de avond echt grimmig worden. We reageren massaal overgevoelig. In de ochtend van 16 Okt is het Volle Maan op 23 graden Ram/Weegschaal. Deze as gaat meestal over relaties. Het thema is “ik versus de ander”.
17 Okt lijkt alles weer een beetje bedaard en gdragen we ons redelijk normaal.
Ook het wereldgebeuren is onderhevig aan deze invloeden, zodat we een roerig weekend tegemoet kunnen gaan. Desondanks: Fijn weekend. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Abhinav Singhai via Earth Sky

14 Oct Moon is about the constellation of Pisces to Aries. It also increases our energy. Energy can discharge positive or negative. Therefore, Saturday 15 Oct, a day in which you and a lot of work done or are agitated or frustrated people to deal with. Moon creeps ever closer to Uranus to put together a full moon to form the sun. But first the Moon clashes with the forces of Jupiter. This can be seen especially in the morning of Oct 15. We feel that things do not get off the ground. Expect stagnation. After that the Moon opposition Mercury. This colors the afternoon of Oct. 15 It is certainly not a good time to discuss our frustrations or to start a discussion. Before you know it, a heated quarrel. People around us react restless and seem unreasonable. In the traffic there is less patience for each other. Some wegpieraten is an additional reason to creep closer to the bumper of the vehicle in front. In addition, there is mutual a square formed by Mars and Pluto later. These latter two planets are also not known for their sense of tact and understanding. The vote can be really grim in the evening. We respond massively sensitive. On the morning of Oct. 16, the Full Moon at 23 degrees of Aries / Libra. This axis is usually about relationships. The theme is “me versus the other.”
17 Oct everything seems to be a bit quiet and we gdragen us fairly normal.
The world events is subject to these influences, so that we can look forward to a turbulent weekend. Nevertheless: a good weekend. © astromedium annette kok

14641916_10153717849811853_3303651324814107549_n