De Maan in Waterman zorgt voor nieuwe ideeën. 10 Okt maakt de Maan een fijne driehoek met Jupiter en Mercurius. Mocht je een belangrijk gesprek hebben of correspondentie moeten doen, dan kan je dat overdag doen op 10 Okt. ’s Avonds is het tijd om te genieten en te ontspannen. Een goed boek of een mooi gesprek is een fijne aanvulling op deze dag. 11 Okt belooft eveneens heel prettig te verlopen, want de Maan en de Zon staan in mooie verbinding met elkaar. Dit zorgt voor positieve gevoelens. We kunnen veel werk verzetten, want fysiek zorgt het voor een goeie vibe.
12 Okt gaat de Maan rond de middag over van het sterrenbeeld Waterman naar het teken Vissen. De Maan en Venus staan hierbij ongunstig. Geen goede stand dus voor romantische zaken, maar wel om andere dingen af te ronden. De Maan loopt langzaam naar Neptunus en Cheiron, waardoor pijnlijke onderwerpen en herinneringen weer vragen om te verwerken, los te laten en op te lossen. Het T-kruis wordt nogmaals hierdoor geactiveerd. We zijn gevoeliger voor dagdromen en melancholie. Let op de betekenis van symbolen en let op je intuïtie.
Op 13 Okt staat de Maan tussen Neptunus en Cheiron in. De oppositie naar de Node zorgt voor gevoelens van spanning en dualiteit. ©astromedium annette kok

Google translate Photo Yuri Beletsky Nightscapes

The Moon in Aquarius brings new ideas. 10 Oct Moon makes a nice triangle with Jupiter and Mercury. If you have an important conversation or correspondence should do, you can do that during the day on Oct. 10 In the evening it’s time to enjoy and relax. A good book or a good conversation is a fine complement to this day. Oct 11 also promises to go very pleasant, because the Moon and the Sun are in pretty connected. This provides for positive feelings. We can do a lot of work, because physically it creates a good vibe.
12 Oct, the Moon around noon on the constellation Aquarius to Pisces. The Moon and Venus are unfavorable hereby. Not a good position so for romantic affairs, but rather to complete other things. Moon walks slowly to Neptune and Chiron, causing painful memories topics and ask again to process, let go and resolve. The T-Cross is thus activated again. We are prone to daydreaming and melancholy. Note the meaning of symbols and watch your intuition.
13 Oct stands in the Moon between Neptune and Chiron. The opposition to the Node creates feelings of tension and duality. © astromedium annette kok

14633682_1778774789006282_4469221200825236688_o