Vandaag maakt de Maan in Gemini een Grand Cross van het T-kruis. Dat betekent dat er beweging komt in zaken, die eerder zijn vastgelopen. Voor een ieder pakt dit anders uit, maar de sterrenbeelden Maagd, Boogschutter, Vissen en Tweelingen voelen deze invloed het sterkst. Kijk bijvoorbeeld in jouw eigen horoscoop waar Gemini staat en voel wat het met je doet. Het astrologische huis zegt ook veel. Staat de Maan bijvoorbeeld vandaag in huis 1 bij jou [bij een Tweelingen ascendant] dan leer je momenteel beter voor jezelf op te komen en jezelf beter te presenteren. Hieronder volgen voorbeelden wat de Maanstand vandaag kan betekenen:
De Maan in huis 1: voor jezelf opkomen, jezelf presenteren,
de Maan in huis 2: je financiën regelen, administratie op orde brengen,
de Maan in huis 3: corresponderen, internet, de omgeving rondom je huis,
de Maan in huis 4: je familie, de omgeving in je huis,
de Maan in huis 5: je gezin, kinderen algemeen, [huis]dieren, creativiteit, sport,
de Maan in huis 6: je gezondheid, dagelijkse bezigheden, personeel,
de Maan in huis 7: je relatie, de samenwerking met anderen,
de Maan in huis 8: seksualiteit, andermans geld, [psychologisch] onderzoek,
de Maan in huis 9: studie, vakantie, reizen, het buitenland, spiritualiteit,
de Maan in huis 10: je carrière, je status,
de Maan in huis 11: je vrienden, je netwerk, groepen,
de Maan in huis 12: afzondering, opoffering, de zorg voor anderen.
Dit zijn enkele voorbeelden wat je vandaag kan voelen. Het T-kruis, wat vorig jaar herfst/winter is ingegaan krijgt vandaag hiermee een belangrijke wending en zal rond de Nieuwe Maan en met de Zoneclips van 1 sept as het hevigst zijn. Daarna neemt de invloed af en komt er rond 26 okt opnieuw een accent op het T-kruis met de Node op 10 graden Maagd. Veel astrologen nemen de aspecten van de Node niet in de duiding mee, maar dat vind ik onterecht. De Node stuurt ons juist de richting op die we moeten gaan en een T-kruis hiermee voelen we echt wel.
Daarna is de invloed van het T-kruis voor de meesten van ons weg en hebben we weer een belangrijk deel aan onszelf ontwikkeld. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo via Stars and Constellations

Today the Moon is in Gemini a Grand Cross of the T-cross. That means there is motion in cases which have been jammed. For everyone picks it different, but the constellations Virgo, Sagittarius, Pisces and Gemini feel this influence most strongly. For example, look at your own horoscope where Gemini state and feel what it does to you. The astrological house says a lot. The Moon, for example, are today in the house one with you [with a Gemini ascendant] than you currently learning better for yourself and present yourself better. The following are examples of what the Moon Phase can do today:
The Moon in House 1: stand up for yourself, present yourself,
Moon in 2nd house: You arrange finance, marketing administration in order,
Moon in House 3: correspondence, the Internet, the area around your house,
Moon in house 4: your family, the environment in your home,
Moon in 5th house: your family, children generally, [home] animals, creativity, sport,
Moon in 6th house: your health, daily activities, staff,
Moon in 7th house: your relationship, cooperation with others,
Moon in House 8: Sexuality, other people’s money, [psychological] research,
Moon in house 9: study, travel, travel, abroad, spirituality,
Moon in 10th house: your career, your status,
Moon in 11th house: your friends, your network, groups,
Moon in house 12: solitude, sacrifice, concern for others.
These are some examples of what you may feel today. T-cross, which last fall / winter has entered today given this a major turning point and will be around the New Moon and the Solar Eclipse on Sept. 1 as being most severe. Thereafter, the influence sometimes comes around Oct 26, another emphasis on the T-cross with the Node at 10 degrees Virgo. Many astrologers take the aspects of the Node out of the interpretation that, but I think unfairly. The Node sends us precisely the direction we need to go and a T-cross allows us feel really.
After that, the impact of the T-cross for most of us, and we have again developed a significant part of ourselves. © astromedium annette kok

12308009_910858342296071_7657454086550389752_o